Экономические науки/7. Учет и аудит.

Доц. Даценко Г.В., Змієвець А. І.

Вінницький торговельно-економічний інститут, КНТЕУ

Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці

В Україні на сьогодні особливої актуальності набула проблема дотримання вимог чинного законодавства з розрахунків з оплати праці, оскільки оплата праці є досить важливою ланкою системи соціально-трудових відносин і найскладнішою у вирішенні соціально-економічною проблемою. Слід зауважити, що одне тільки визначення розміру заробітної плати може викликати значні труднощі у всіх учасників трудових взаємовідносин. Працівник завжди хоче мати якомога вищий рівень свого доходу, тоді як роботодавець прагне зменшити свої витрати.

Проблемами технології проведення ревізії видатків на оплату праці присвячено роботи багатьох вчених. Дослідженням  даного питання займалися Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Дікань, О.С. Макоєв, В.М. Божко, О.М. Бондаренко, Н.В. Вітвіцька, Б.Ф. Усач та інші. 

Метою статті є дослідження теоретичних та прикладних аспектів ревізії розрахунків з персоналом по оплаті праці та визначення важливих шляхів удосконалення контролю за розрахунками з оплати праці.

Недоліки у сфері оплати праці породжують цілу низку болючих проблем у суспільстві, а саме вражаючі розміри заборгованості з виплати заробітної плати, недотримання мінімальних гарантій, велика кількість безробітних та малозабезпечених, яких держава повинна брати на утримання, чорний ринок праці, який обслуговує тіньовий сектор економіки. У таких умовах особливої актуальності набуває потреба у своєчасній, об’єктивній та достовірній інформації про розрахунки з оплати праці з погляду кожної із сторін соціально-трудових відносин – держави, роботодавця і найманого працівника [1].

Для оптимізації розрахунків з оплати праці доцільно періодично проводити ревізію та контроль. Ревізію операцій щодо оплати праці варто здійснювати в такому порядку: перевірка обґрунтованості нормативів щодо оплати праці, розцінок, ставок заробітної плати, правильність її нарахування та розрахунків з персоналом, перевірка документального обґрунтування і обліку за заробітною платою та витрат, пов’язаних з оплатою праці.

Для управління господарською діяльністю, зокрема операціями, пов’язаними з оплатою праці, необхідний постійний, обґрунтований, юридично підтверджуючий облік цих операцій на підставі достовірних даних первинної документації. Саме тому під час ревізії необхідно контролювати процес проходження і обробки документації щодо обліку операцій з оплати праці. Під час цього процесу перевіряють: табелі виходу на роботу, розрахунково-платіжні відомості, бухгалтерські записи у журналі за рахунком 66 “Розрахунки з оплати праці” та ін. [2].

У ході аналізу кадрової політики підприємства ревізор досліджує питому вагу робітників у загальній чисельності працівників. Проводиться також аналіз якісного рівня робітників, використовуючи при цьому показники професійного та кваліфікаційного складу, рівня освіти. 

Під час проведення ревізії оплати праці аудитору не варто забувати про те, що навіть не істотні помилки, які він не зможе виявити, негативно вплинуть на якість ревізії. Тому ревізор має дотримуватися єдиної технології проведення ревізії для забезпечення достовірності отриманих результатів та якості його здійснення [3].

Під час контролю розрахунків з оплати праці вивчають і досліджують форму і систему організації оплати праці, так як в умовах ринкової економіки система оплати праці залежить не тільки від результатів роботи працівників підприємства, але й від ефективності діяльності його виробничих підрозділів.

Перевірка і обробка документів із нарахуванням заробітної плати є найбільш трудомісткою стадією контролю. Для запобігання виникнення помилок у документах важливим фактором є використання комп’ютерної техніки, пов’язаної з перевіркою операцій щодо оплати праці.

При перевірці потрібно з’ясувати чи правильно зазначені показники відпрацьованого часу. Ці показники порівнюють з даними табельного обліку. Це дає можливість виявити чи були включені  у відомості для нарахування оплати праці особи, що  раніше були звільнені, або нарахування особам, які взагалі не працюють на підприємстві. З’ясовують також, чи немає випадків, коли в різні розрахунково-платіжні відомості включають одних і тих же осіб і двічі виплачують їм заробітну плату.

До основних шляхів удосконалення контролю розрахунків з оплати праці потрібно віднести:                             

- розроблення точного графіку документообігу, чітке дотримування строків подання до бухгалтерії первинних документів наведених в графіку;       

- здійснення постійного контролю за правильністю заповнення та своєчасним поданням первинних документів;

- підвищення кваліфікації працівників бухгалтерської служби;

- зробити перевірку розрахунків з оплати праці неочікуваною для одержання достовірної, правдивої інформації.

Одним з основних напрямів вдосконалення контролю розрахунків з оплати праці є можливість підвищення ефективності діяльності органів державного контролю у цій сфері з урахуванням міжнародних стандартів, норм міжнародного права та вітчизняного законодавства, в результаті чого буде досягнуто стратегічної мети державної політики – забезпечення нової якості життя громадян, істотного підвищення їх добробуту, підвищення економічних стандартів життєдіяльності людини [4].

Література:

1.       Батищева Н. Облік оплати праці за національними стандартами // Все про бухгалтерський облік. – 2008 – №40 (586). – С. 22-23.

2.      Вітвіцька Н.В. Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці. – К., 2009.

3.      Дікань Л. В. Контроль і ревізія : навч. посібн. / Л. В. Дікань. – К. : Знання, 2007. – 327 с.

4.     Вербило, О. Ф. Удосконалення обліку праці та її оплати / О. Ф. Вербило, Л.В. Мельянкова // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2010 – № 17. – C. 25-29.