Секція «Економічні науки»

Гресь Н.Л., Смолярчук А.О.

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

ЩОДО ОБЛІКУ ТАЛОНІВ НА  БЕНЗИН

Талон представляє собою «спеціальний талон, придбаний за умовами та відпускною ціною обумовленого номіналу, що підтверджує право його власника на отримання  на  АЗС  фіксованої  кількості  нафтопродукту   певного 
найменування і марки, які позначені на ньому» [1, п. 3]. Розрахунки за ПММ, що відпускаються за талонами, здійснюються не в момент пред’явлення Покупцем талону на АЗС, а в момент їх оплати (безготівковим способом або готівкою). Після оплати (здійснення розрахунку) в підтвердження зобов’язання Продавця видати Покупцю певну кількість ПММ певної марки, за відпускною ціною обумовленого номіналу).  Для Покупця оплачені (придбані) ним талони  на  бензин є грошовими документами.

Чіткого визначення поняття «грошові документи» чинне законодавство не має. Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М. вважають грошовими документами «документи, що перебувають у касі установи» [2, с. 147]. Костюк П.О. [3, с. 68] визначаючи поняття «грошові документи» просто наводить їх перелік, а саме: «путівки до будинків відпочинку та санаторії, поштові марки, перекази до отримання й т.п.» (переклад наш – Н.Г.). Державне казначейство України оплачені талони на бензин відносить до оборотних активів бюджетної установи у формі еквівалентів грошових коштів та вимагає їх обліковувати на субрахунку 331 [4, п. 4.1]. Звідси, грошовий документ – це обов’язково еквівалент грошових коштів. Тобто, якщо грошовий документ не використано (й у подальшому не буде використовуватися) Покупцем за призначенням, він може його реалізувати за справедливою вартістю на сторону (подарувати і т.п.) або повернути (здати) Продавцю за номінальною вартістю.

            Порядок застосування Плану рахунків № 114 установлює, що в бюджетних установах «на субрахунку  235  «Паливо,  горючі  і  мастильні матеріали» обліковуються всі види палива,  пального і мастильних  матеріалів, що  знаходяться  на складах або в коморах (дрова,  вугілля,  торф, бензин,  гас,  мазут,  автол і т. ін.),  а  також  безпосередньо  у матеріально відповідальних осіб»; «рух і наявність коштів, що містяться … в  оплачених  талонах  на  бензин,  мазут … та в інших грошових документах» у національній валюті обліковується  на субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» [5]. У той самий час законодавець зобов’язує всі не бюджетні підприємства  та організації обліковувати оплачені талони на нафтопродукти та газ на субрахунку 203 «Паливо» [6], незважаючи на те, що чинний План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [7] має субрахунок 331 «Грошові документи в національній валюті» призначений для ведення  узагальнення  інформації про  наявність  та  рух  грошових  документів  у  національній валюті,  які знаходяться в касі підприємства [6]. Так, відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків № 291 [6] «на субрахунку  203  «Паливо»  (нафтопродукти,  тверде паливо, мастильні матеріали) обліковуються наявність  та  рух  палива,  що придбається    чи    заготовляється   для   технологічних   потреб виробництва,  експлуатації  транспортних засобів,  а  також   для вироблення  енергії та опалення будівель». Але,  тут же законодавець чітко визначає, що синтетичний «рахунок 20 «Виробничі  запаси»  призначено  для узагальнення інформації про  наявність  і  рух  належних  підприємству  запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали,  які є в дорозі та в переробці),  … палива …  За   дебетом   рахунку  20  «Виробничі  запаси»  відображаються надходження  запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом – витрачання  на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо» [6].

Отже, на субрахунку 203 «Паливо» цілком логічно обліковувати належні підприємству ПММ. За придбаними підприємством талонами, воно не набуває права власності безпосередньо на ПММ. Купивши талони, підприємство набуває «право … на отримання  на  АЗС  фіксованої  кількості  нафтопродукту  певного найменування і марки, які позначені на ньому» [1, п. 3]. Таким чином, речення «тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти і газ» підлягає виключенню з тексту характеристики   і призначення  субрахунку 203 «Паливо» Інструкції про застосування Плану рахунків № 291 [6].

Використана література

1. Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України: Наказ Мінпаливенерго України,  Мінтрансзв'язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України від 20.05.2008 р. № 281/171/578/155 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0805-085

 2. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / Р. Т. Джога, С. В.Свірко, Л. М. Сінельник. – К.: КНЕУ, 2003. – 483 с.

3. Костюк П. А. Словарь бухгалтера. – 3-е изд., перераб. и доп. / Костюк Поликарп Александрович. – Мн.: Выш. шк., 1990. – 240 с.

4. Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від від 26 грудня 2003 року № 242 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8705.html

5. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. № 114 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0890-99/page2
6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку      активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України  30.11.99 р. № 291  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/page

7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,                зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України 30.11.99 р. № 291 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11