Економічні науки/ 7. Облік і аудит

Ст. викладач Клімович І. М., студент Бондаренко С. В.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного  торговельно-економічного університету, Україна

 

Поняття доходів згідно до національних та міжнародних стандартів

 

Кожне підприємство вважає найважливішим економічним показником, що характеризує їхню діяльність фінансовий результат, який становить різницю доходів і витрат.  Достовірно оцінити результати діяльності підприємства можливо лише за даними бухгалтерського обліку.

Виходячи зі стратегічного курсу нашої держави на інтеграцію у світове співробітництво, що передбачає адаптацію законодавства України до європейського рівня відбувається вдосконалення бухгалтерського обліку та звітності відповідно до принципів і вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Аналіз публікацій і досліджень проблем та перспектив удосконалення бухгалтерського обліку в Україні на основі МСБО досліджували такі вітчизняні науковці, як: М. Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, Ю. Кузьмінський, В. Пархоменко, В. Сопко, Л. Ю. Швець.

Метою дослідження є порівняння практики визначення та класифікації доходів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи та її розкриття у фінансовій звітності регулюється П(С)БО 15 «Дохід», НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та МСБО 18 «Дохід». Визначення поняття «дохід» наводиться в Н(С)БО 1: доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) [1]. Дане визначення не обмежує доходи лише надходженнями від звичайної діяльності, порівняно з визначенням доходу в МСБО 18: дохід - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу [3].

Класифікація доходу більш повно відображено в національному П(С)БО, адже МСБО передбачає лише три види доходів: продаж товарів; надання послуг та використання активів суб’єкта господарювання іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди. Тоді як згідно П(С)БО 15 дохід класифікується: дохід (виручка) від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт, послуг); чистий дохід  від  реалізації  продукції   (товарів,   робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи [2]. Відмінність класифікації доходів впливає на організацію синтетичного та аналітичного обліку доходів діяльності, зумовлює розбіжності в складанні Звіту про фінансові результати і відображенні в ньому інформації про доходи.

Визнання доходу згідно МСБО не враховує збільшення активу та зменшення зобов’язань, а лише розглядає зростання власного капіталу. Поняття доходу є більш ширшим в закордонній практиці, ніж в українській. На відміну від національних положень за МСБО при визнанні доходу враховується не тільки перехід права власності, але й ризики та переваги володіння. Національні стандарти не регламентують критерії визнання доходу після доставки товарів покупцю. МСБО розглядає ситуації, коли визнання доходу в момент поставки товару необхідно відкласти. Невідповідність П(С)БО до МСБО виникає, коли товари продані з гарантією. Визнання доходу відбувається в день продажу за П(С)БО, хоча існує ймовірність майбутніх витрат по гарантіям. Окремі операції за МСБО розглядаються як фінансування діяльності підприємства, тоді як за П(С)БО – це реалізація, що передбачає отримання доходу. Дохід визначений відповідно до вимог та правил МСБО, відрізнятиметься від доходу, визнаного за П(С)БО. Це призведе до неможливості порівняння фінансової звітності; зменшення якості та підвищення складності процесу трансформації звітності.

Таким чином удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог міжнародних стандартів дозволить підвищити прозорість, достовірність, аналітичність фінансової звітності суб’єктів господарювання для прийняття ефективних рішень в управлінні.

 

Література

1.     Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затверджений наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

2.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 1999 р. [зі змін. та доповн.]: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99

3.     Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід»: Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку,
Міжнародний стандарт від 01.01.2012:
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_025