Экономические науки/7. Учет и аудит

 

К.е.н., доцент Голуб Н.Ю.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Україна

Обліково-інформаційне забезпечення менеджменту промислових корпорацій

 

Ефективне управління діяльністю сучасної промислової корпорації безпосередньо залежить від дієвої системи обліково-інформаційного забезпечення, яка здатна вирішувати такі актуальні  для великого підприємства питання як переробка значних обсягів інформації, оперативна видача результатів та їх аналіз для прийняття управлінських рішень в умовах мінливого зовнішнього середовища. Така система повинна органічно поєднувати  в єдиний інформаційний простір різнорідні програмно-апаратні платформи і мати багаторівневу структуру.

На українському ринку представлена велика кількість програмних продуктів, які розраховані на різні за масштабом та галуззю діяльності підприємства. Статистичні дані свідчать про те, що в Україні на кінець 2012 року ринок інтегрованих систем управління підприємством виріс в порівнянні з 2011 роком на 33,4% до 56,6 млн дол. у цінах замовників, що, у свою чергу, на 21% більше, ніж показники докризового 2008 року. Про це говориться в черговому звіті IDC (International Data Corporation), присвяченому українському ринку систем EAS (Enterprise Application Software), що й охоплює продажу ліцензій, їх підтримку та відновлення [1].

Лідером і головним «винуватцем» такого значного росту стала SAP, частка якої за рік виросла до 49%, а продажі збільшилися майже на 140%, у першу чергу, завдяки проектам у компаніях «Метінвест» і «Укртрансгаз». Другу й третю позиції в списку ТОП-3 займають, відповідно, компанії «1С» (частка 31%) і «Інформаційні Технології» (8%). Таким чином, сумарна частка трьох провідних постачальників ERP-систем (систем планування ресурсів підприємства) збільшилася за рік ще на 6,5% і досягла 88% (в 2008 року вони контролювали 73% ринку) [2].

На дуже великі підприємства (більш 1000 співробітників) приходиться  58% продажів ERP (трикратний ріст у порівнянні з 2011 роком), у той час як поставки в SMB скоротилися з 53% до 34%.

 По оцінках IDC, цього року слід очікувати подальшого (але незначного) росту ринку EAS, як за рахунок продовження проектів, що почалися, у металургійній і газотранспортної галузях, так і за рахунок реалізації нових – насамперед, в «Укрпошті» і на підприємствах енергетичного сектору та хімічної промисловості [1].

На сьогодні в Україні менеджерам промислових корпорацій досить складно зробити правильний вибір в широкому різноманітті назв і пропозицій програмних продуктів. Оскільки не можливо знати всі нюанси, що пов’язані з   призначенням тієї або іншої інформаційної системи і наскільки вирішувані нею завдання актуальні для їхньої корпорації.

При виборі програмного продукту, необхідного для створення дієвої  системи обліково-інформаційного забезпечення в промисловій корпорації, необхідно враховувати такі основні критерії: співвідношення витрат та економічного ефекту від впровадження програмного продукту; ступінь універсальності; повнота функціональних можливостей інформаційної системи; зрозумілість системи для користувачів; сумісність програмного забезпечення; надійність; рівень сервісного обслуговування; ступінь захисту інформації і контролю даних; адаптація до законодавства України.

Слід зазначити, що провідна роль в управлінні потоком інформації про стан об'єкта управління та спрямування її в усі підрозділи промислової корпорації належить саме бухгалтерській підсистемі. При виборі бухгалтерських інформаційних систем для промислової корпорації необхідно врахувати, що перш за все вона повинна забезпечувати:

автоматизоване рішення всього комплексу завдань бухгалтерського обліку, планування та аналізу фінансово-господарчої діяльності промислової корпорації;

одержання оперативної інформації, що постійно міняється, про поточний стан справ. Основний акцент при цьому повинен бути зроблений на одержанні оперативних аналітичних звітів по використанню вкладених фінансових ресурсів;

можливість консолідованого управління та одержання консолідованих фінансових звітів.

В промисловій корпорації обробка облікової інформації за допомогою бухгалтерських інформаційних систем повинна проводитись на трьох рівнях, що відповідають первинному, управлінському та фінансовому обліку.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що обліково-інформаційне забезпечення менеджменту займає провідне місце у функціональній сфері управління промисловими корпораціями.  Впровадження в діяльність  промислової корпорації сучасних інформаційних систем, які враховують галузеву приналежність бізнесу та конкретні проблеми, що  прагнуть розв'язати менеджери, сприяють формуванню об'єктивних даних, які є основою для прийняття оптимальних управлінських рішень стосовно збереження фінансової рівноваги, вибору найбільш ефективних напрямків виробничої та комерційної діяльності для одержання стабільного прибутку в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища.

Література:

1. Украинский рынок ERP-систем в 2012 г. вырос на 33,4%  [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://ko.com.ua/ukrainskij_rynok_erp-sistem_v_2012_g_vyros_na_33_4_80220

2. Лисак В.М. Використання ERP-систем: світовий досвід та застосування на вітчизняних промислових підприємствах [Електронній ресурс]. –  Режим доступу: http://mev-hnu.com/load/2013/6_vpliv_ mizhnarodnikh_vidnosin _na_formuvannja_konkurentnikh_perevag_promislovikh_pidpriemstv/36-1-0-264