Критерії економічної безпеки: наукові підходи

Гривківська О.В.,

зав. кафедри економіки, обліку і аудиту

ПВНЗ «Європейський університет»,

д.е.н., професор

 

Зміст поняття економічної безпеки незалежно від рівня дослідження повинен характеризуватися системою критеріїв і показників, що дозволить виявляти її поточний стан та зміни, отримувуати об’єктивну інформацію для управління рівнем безпеки у коротко- та довгостроковому періодах у контексті реалізації програми розвитку визначених державою галузевих пріоритетів, урахування цілей державного регулювання та зростання національної економіки.

Враховуючи те, що економічна безпека традиційно розглядається науковою спільнотою  у відношенні підприємств як стан захищеності суб'єктів господарювання від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, дестабілізуючих факторів, при якому забезпечується стійка реалізація основних господарських інтересів та цілей статутної діяльності та у відношенні держави як стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби особи, сім'ї, суспільства та держави, її критерії повинні відображати формуючі економічну безпеку чинники.

Перегляд економічної літератури дає підстави констатувати наявність розрізнених підходів та спроб до їх виокремлення. відсутність комплексних розробок щодо виокремлення критеріїв економічної безпеки. Тому, враховуючи важливість впливу системи економічної безпеки на стабільність функціонування підприємств та економіки в цілому, , сформулюємо критерії її визначення (табл. 1).

                                                                             

 Таблиця 1.2

Наукові підходи до визначення критеріїв економічної безпеки

Науковий підхід

Джерело

Коментарі автора

параметри, критерії, індикатори економічної безпеки «визначають порогові значення функціонування економічної системи. За їх межами вона втрачає здатність до динамічного саморозвитку, кон-курентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках, стає об’єктом експансії національних і транснаціональних монополій, потерпає від внутрішнього та зовнішнього пограбування національного багатства країни»

 

А. Городецький [1, с.46]

Параметри економічної системи по суті є її індикаторами, оскільки і ті, і інші мають порогові значення

ступінь відповідності економічної політики ефективній стратегії її реалізації і ступінь довіри до неї внутрі самої системи з боку зовнішнього оточення, наслідком чого виступає досягнення стійкого, динамічного й ефективного розвитку економіки з першочерговим вирішенням завдань підвищення якості життя»

 

Є. Ведута, [2, с.330];         О.І.  Барановський [3, с.83]

Економічна безпека розглядається з позиції макрорівня і є передумовою стійкого розвитку економіки соціального спрямування

         …мінімум сукупних збитків,  завданих суспільству, економіці, людині з виокремленням певного порогового значення, за яким настає деградація або руйнування економічної системи

Є. Бухвальд, Н.Гловацька [4,с.26]

На відміну від попередньо зазначених підходів до визначення критерію економічної безпеки враховує кризовий період розвитку економіки та ґрунтується на фіксації завданої шкоди способами та методами господарювання

 

 

 

 

 

Продовження табл. 1

…стан захищеності економічних відносин

К.Іпполітов  [5, с.30]

Загальний підхід, який потребує уточнення і роз’яснення з позиції того, від яких загроз необхідно захищати економічні відносини і якими є порогові значення безпеки економічних відносин

«Рівень життя населення, рівень і структура безробіття, майнова диференціація, імпортозалежність економіки, стан науково-технічного потенціалу»

О.Барановський [3, с.84]

Визначається не інтегральний критерій, а окремі показники, які об’єднуються в систему критеріїв економічної безпеки, досліджуваної з позиції макрорівня

 

Виходячи із запропонованих економістами думок, можна дійти висновку, що критерії безпеки являють собою певні результати, характеристику яким доцільно давати шляхом використання системи показників з урахуванням їх граничних значень.

 

Література:

1.     Городецкий А. Вопросы безопасности экономики России / А. Городецкий // Экономист. – 1995. – № 10. – С. 44–50.

2.     Ведута Е. Н. Госдарственные экономические стратегии / Е.Н. Ведута / Рос.экон. акад. – М., 1998. – 440 с.

3.     Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія / О. І. Барановський. – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2004. – 759 с.

4.     Бухвальд Е. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, критерии и показатели / Е. Бухвальд, Н. Гловацкая, С. Лазаренко // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 25–34.

5.     Ипполитов К.Х. Экономическая безопасность: стратегия возрождения России / К. Х. Ипполитов. – М. : Российский Союз предприятий безопасности, 1996. – 263 с.