Наукові підходи до визначення критеріїв фінансової безпеки

 

Гривківська С.М.,

аспірант. кафедри фінансів та банківської справи

ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

 

 Огляд економічної літератури з питань дослідження фінансової безпеки та її критеріїв дозволяє констатувати, що останні повинні відображати стабільність функціонування та можливості поліпшення фінансового забезпечення суб’єкта, констатувати відсутність чи наявність загроз його функціонуванню та здатність до їх передбачення, що стало можливим як результат узагальнення думок вчених із зазначеної проблеми.

Так, Р.С.Папехін вважає, що  стан фінансової безпеки характеризується  критеріями та параметрами [1], тобто критерії розглядаються автором як кількісні і якісні показники фінансової безпеки, а параметри як порогові (граничні) значення показників, вихід за межі яких порушує стабільність та розвиток фінансової системи через зростання впливу внутрішніх і зовнішніх загроз та небезпек.

У Концепції економічної безпеки України зазначається, що  основним критерієм фінансової безпеки є стабільний розвиток фінансової системи країни та усіх її ланок [2, с.29], тобто визначення  критеріїв дано з позиції  забезпечення фінансової безпеки держави.

В.І. Мунтіян вважає, що критерії безпеки передбачають набір певних показників об’єкта дослідження, які його характеризують  [3; с.37], чим демонструє прихильність до підходу, відповідно до якого критеріями фінансової безпеки вчені вважають систему показників (індикаторів), використовуваних для її оцінки.

Ю.В. Квятківський зауважує, що «…єдиним  критерієм безпеки є сам факт наявності чи відсутності стану захищеності економічних інтересів» суб’єкта, а критерієм фінансової безпеки – «спроможність суб’єктів… протистояти окремим видам небезпеки» [4,  с.73]. Тим самим автор ототожнює протистояння видам небезпеки з поняттями стійкості, стабільності та невразливості процесу економічного розвитку суб’єкта, проте констатація такого стану суб’єкта фінансової безпеки неможлива без системи показників, значення яких дозволяє зробити відповідні висновки

В.А. Предборський вважає, що критеріями фінансової безпеки є «відсутність штрафів, санкцій з боку державних органів за порушення законодавства (наприклад, податкового, антимонопольного), відсутність втрат від операцій з несумлінними контрагентами» [5, с.120], тобто до показників, що визначають фінансову фінансову безпеку, відносить власний капітал, обсяг річного обороту, прибуток, рентабельність, які мають тенденцію до зростання, тобто розкриває сутність фінансової безпеки на рівні  підприємств і з’ясовує, що її загрозами слід вважати «потенційні або реальні дії фізичних або юридичних осіб, що порушують стан захищеності суб’єкта підприємницької діяльності» і спричинюють інші негативні наслідки.

Таким чином, наведені наукові підходи щодо визначення критеріїв фінансової безпеки представлені двома групами: автори-науковці, що ввійшли до першої групи, за  критерії фінансової безпеки беруть кількісний та якісний стан суб’єкта безпеки; представники другої -  його реакцію на можливі загрози чи небезпеки як можливість протистояння.

Зазначені критерії знаходять своє відображення в системі показників фінансової безпеки, які доцільно розглядати у розрізі абсолютних та відносних. Проте для фінансової безпеки значення мають не самі показники, а порогові їх значення – граничні величини (індикатори), недотримання яких призводить до порушення фінансової стійкості, перешкоджає нормальному розвитку різноманітних елементів відтворення, формує негативні, нищівні тенденції в галузі економічної безпеки, важливою складовою якої є фінансова безпека.

 

Література:

1.     Папехин Р. С.Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия: автореф. дис... канд. эконом. Наук : 08.00.10 / ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет». – Волгоград, 2007. – 21 с.

2.     Концепція економічної безпеки України // Ін-т екон. прогнозування; кер. проекту В. М. Геєць. – К. : Логос, 1999. – 56 с.

3.     Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян.  – К. : Вид-во КВІЦ, 1999. – 464 с.

4.     Квятківський Ю. В. Критерії оцінки фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери / Ю. В. Квятківський // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 70–74.

5.     Предборський В. А. Економічна безпека держави : монографія / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 391 с.