Економічні науки/7. Облік і аудит

К.е.н. Яковишина Н.А., Майданюк Є.В.

Вінницький торговельно-економічний  інститут, Україна

Аналіз кошторису доходів і видатків бюджетної установи

Постановка проблеми. Знання бухгалтерського обліку та фінансової звітності відіграють важливу роль у проведенні профілактичних заходів щодо виявлення та попередження корисливих правопорушень. Щоб зрозуміти важливість і актуальність обліку, досить зазначити, що понад 90 % крадіжок в особливо у великих розмірах було вчинено через безконтрольність, занедбаність бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У зв’язку з цим виникає необхідність поліпшення обліку та контролю в бюджетних установах, у тому числі прийомів і способів перевірки правильності складання кошторисів бюджетних установ, що дозволить заощадити сотні тисяч гривень державних коштів.

Стандартна програма перевірки фінансово-господарської діяльності будь-якої бюджетної установи починається саме з аналізу кошторису, правильності його формування та внесення змін у процес і виконання. З аналізу кошторису бюджетних коштів можна визначити ризикові фінансово-господарські операції та ризики фінансових порушень за певним напрямом.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню цих проблем приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні вчені, такі як О. Клокар, Д. Людвенко, В. Опарін, В.Малько, С.Кондратюк, О. Василик, К. Павлюк, П. Атамас, Р. Джога, С. Свірко, Л.Панкевич та ін.  Віддаючи належне науковим працям вчених, слід зазначити, що проблема пошуку нових підходів до формування кошторисів бюджетних установ в умовах стрімких ринкових перетворень та обмеженості фінансових ресурсів потребує подальшого науково-практичного дослідження. Значною мірою це зумовлено трансформаційними процесами в Україні, направленими на досягнення міжнародних стандартів економічної діяльності.

Метою дослідження є висвітлення особливостей складання кошторисів у бюджетних установах, обґрунтування необхідності дотримання законодавства та впровадження нових нормативно-правових актів, які б регулювали питання складання та виконання кошторису, а також визначення умови підвищення ефективності управління бюджетними коштами.

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб виконувати свої функції, визначені положенням чи статутом, бюджетній установі передусім потрібен план, який визначає доходи, які вона має отримати протягом бюджетного періоду та здійснити відповідні видатки. Кошторис і є таким плановим документом бюджетної установи.

Будь який кошторис складається із двох частин:

-         І частина «Доходи»;

-         ІІ частина «Видатки»

Складовими частинами кошторису є:

1.     Загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету.

2.     Спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету [1].

Бухгалтер на основі показників бухгалтерської звітності подає в письмовому вигляді фінансовому підрозділу установи дані про фактично використані кошти в минулому періоді за статтями видатків, дані про надходження доходів, штатний розпис за минулий рік. Фінансовий підрозділ в свою чергу на основі цих даних розраховує план надходжень доходів та видатки, виходячи з конкретних сум за минулий період [2].

Як показали дослідження, раніше не досить великої уваги приділяли таким питанням як: важливість аналізу доходів і видатків бюджетної установи як основи для прийняття безпомилкових рішень і зменшення фінансових ризиків, а також вдосконалення нормативно-правової бази при складанні та виконанні кошторису.

Існують випадки відхилень між фінансовими показниками, а саме:

1. Перевищення фактичних видатків над затвердженими асигнуваннями.

2. Фактичні видатки менші затверджених асигнувань.

3. Перевищення фактичних видатків над касовими.

4. Касові видатки менші затверджених асигнувань.

5. Перевищення касових видатків над фактичними.

Перевірка дотримання законодавства при складанні кошторису, по суті, є одним із найважливіших контрольних заходів. Найбільше порушень виявляється при перевірках правильності розрахунків фонду оплати праці та видатків на поточне утримання бюджетної установи. Нормативно-правові акти, які забороняли б планувати фонд преміювання, матеріальної допомоги, виплати надбавок стимулюючого характеру, відсутні [3].

Особливої уваги заслуговує аналіз виконання кошторису спеціального фонду бюджету. Необхідно зазначити, що планування дохідної та видаткової частини спеціального фонду бюджету стосується головним чином тільки основних груп власних надходжень бюджетної установи, до яких, як правило, не належать суми за дорученнями, благодійні внески, гранти, подарунки, але кошти яких у подальшому зараховуються на рахунки обліку спеціального фонду бюджету [4].

З метою підвищення ефективності управління бюджетними коштами доцільним є залучення тимчасово вільних бюджетних коштів та їх залишків у розпорядників із метою здійснення першочергових бюджетних видатків, недопущення касових розривів у процесі виконання бюджетів. Потрібно:

 - надати право органам ДКС України на місцях використовувати різноманітні інструменти управління бюджетними коштами, залучати вільні залишки загального та спеціального фондів бюджетів, давати гарантії;

 - розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти в установах комерційних банків, що буде вагомим джерелом додаткових бюджетних ресурсів;

 - встановлювати певний ліміт коштів, який залишається в головних управліннях ДКС України в областях;

 -визначити на центральному рівні: норматив ризику залучення коштів, механізм оперативного відшкодування залучених коштів;

  -чітко визначити й розподілити функції між учасниками бюджетного процесу;

  -організувати дієвий контроль за дотриманням вимог законодавчих і нормативних актів.

Висновок. Таким чином, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів бюджетів, для забезпечення своєї діяльності та виконання покладених на них функцій складають та затверджують кошторис доходів і видатків. Кошти бюджету використовуються в основному на утримання та проведення заходів бюджетними установами, тому ці кошти потребують своєчасного та чіткого обліку, сутність якого полягає в повноті обрахування всіх коштів та достовірності інформації щодо їх використання на певні заходи.

Належне складання та виконання кошторису доходів і видатків бюджету вимагає дотримання таких принципів:

-         використання аналітичної інформації при розробці планів видатків і оцінці результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджету;

-         відповідності зобов’язань розміру бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами;

-         моніторингу видатків у процесі виконання бюджету на основі чітко визначених цілей фінансування.

-         вчасності та достовірності фінансової звітності.

В основу виконання бюджету необхідно закласти стратегію досягнення цілей та завдань, що вимірюються показниками результативності.

Список використаної літератури

1.     Закон України «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» ПКМУ за станом на від 28 лютого 2002р. № 228 / КМУ – К.; – Офіційний вісник України. – 2011. – № 9. – С. 101 – 103. - (Бібліотека офіційних видань).

2.     Дудчик В. В. Перевірка правильності складання кошторису бюджетної установи: методика і завдання / В. В. Дудчик, В. В. Фірстенко / Фінанси України –2010 р. – № 9. – с. 27 – 33.

3.     Любченко .А.П. Необхідність вдосконалення системи бухгалтерського обліку в бюджетній сфері /Актуальні питання економіки. – 2009. -№5. – С.23-24.

4.     Марценяк Н.О. Реформування бухгалтерського обліку бюджетних установ: проблеми та перспективи / Н.О. Марценяк / Науковий вісник БДФА.-2010.-№4.-С. 346-351.