К.е.н., доц. Даценко Г.В., Щенсневич О. І.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПОДАТКОВА ПЕРЕВІРКА — ОСОБЛИВИЙ МЕТОД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Реалізація завдань фінансового контролю є необхідною умовою забезпечення законності в процесі здійснення фінансової діяльності. Особливим видом державного фінансового контролю є податковий контроль, який вважається одним з найбільш важливих елементів податкової системи держави. Державне управління у податковій сфері включає таку важливу функцію, як контроль, тобто податковий контроль. Саме проблематика податкового контролю потребує особливої уваги в дослідженнях управління насамперед податковою галуззю.

Дослідженню теоретичних та практичних проблем визначення сутності, змісту державного контролю взагалі та податкового, зокрема, а також механізму його реалізації в науковій літературі присвячено чимало робіт. Серед авторів, які присвятили свої праці таким питанням, можна назвати Г.В. Атаманчука, I.JI. Бачило, Д.Н. Бахраха, Л.К. Воронову, В.М. Гаращука, О.М. Горбунову, О.Ю. Грачеву, М.В. Карасьову, Ю.В. Квашу, І.Є. Криницького, І.І. Кучерова, О.Ю. СудаковаЛ.М. Касьяненко, O.A. Ногіну, Г.В. Петрову, О.В. Поролло, Л.А. Н.І. Хімічеву та ін.

Мета дослідження полягає розкритті особливостей та доведенні значущості фінансового контролю, який здійснюється Державною податковою службою України.

Роль контролю полягає у діяльності уповноважених державою суб’єктів щодо встановлення стану виконання вимог чинного податкового законодавства особами, на яких покладено обов’язок з обчислення, сплати, утримання, перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів), виявлення відхилень у їхній діяльності від законодавчо встановлених вимог, їх припинення й усунення, а також щодо поновлення порушених прав держави та територіальних громад на своєчасне й повне одержання відповідних сум податкових платежів і недопущення таких порушень у майбутньому [2].

Об'єднання податкової і митної служб в єдине Міністерство доходів і зборів відбулося відповідно Указу Президента України «Про Міністерство доходів і зборів України» від 18 березня 2013 року № 141 [7] важлива реформа, відповідна як загальносвітовим, так і європейським стандартам. Пріоритети роботи залишаються незмінними: вдосконалення системи адміністрування податкової системи України, якісне обслуговування платників із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімум витрат часу на спілкування з державними органами.

Територіальні підрозділи Міністерства доходів і зборів та органи фінансового контролю проводитимуть спільні перевірки, щоб максимально зменшити втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання.

Одним із методів, за допомогою якого реалізуються завдання фінансового контролю, є перевірка. Суть її в обстежені та вивчені окремих частин фінансово-господарської діяльності суб’єктів перевірки. У даній статті йтиметься про податкову перевірку як особливий метод державного фінансового контролю [5].

Аналізуючи досліджені в науковій літературі підходи до класифікації видів податкової перевірки можна поділити за певними ознаками на такі види рис 1.

Подпись: Планова  виїзна перевірка;Подпись: позапланова виїзна перевірка;Подпись: оперативна перевірка;Подпись: рівночасна перевірка;Подпись: зустрічна перевірка;Подпись: комплексна документальна перевірка;Подпись: камеральна перевірка
 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1. Класифікації видів податкової перевірки

Об’єктом податкової перевірки є дії (бездіяльність) особи, яка перевіряється, з належного обліку та здійснення операцій з об’єктами оподаткування, дотримання порядку сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), правомірного використання податкових пільг, а предметом — грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації та інші ' носії інформації, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів) [3].

Своєчасне та повне формування дохідної частини бюджетів значною мірою пов’язане з рівнем організації в державі контролю за сплатою податків, зборів (інших обов’язкових платежів), а податкова перевірка є дієвим способом отримання інформації про виконання платником податку своїх обов’язків щодо обчислення та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), у зв’язку з чим важливою є проблема чіткого формулювання в нормативно-правових актах поняття податкового контролю взагалі і зокрема його основної форми — податкової перевірки [4].

Суб’єктами податкових перевірок є учасники контрольних податкових правовідносин, наділені відповідними правами та обов’язками. До системи суб’єктів податкових перевірок входять не лише платники податків і зборів, а також податкові агенти, тобто особи, які представляють зобов’язану сторону в податкових правовідносинах. До учасників податкових перевірок також належать особи, процесуальні дії яких є засобами доведення. Це можуть бути, зокрема, свідки, експерти.

Визначено, що у разі планової перевірки одного і того ж підприємства контролюючими органами та органами фінансового контролю всі відомства зобов’язані провести спільну перевірку. Суб’єкт господарювання повідомляється про візит ревізорів за 10 днів. Між собою всі органи погоджують графік перевірок щоквартально [6].

Слід зазначити, що проведення податкових перевірок закінчується винесенням податкових повідомлень рішень, за якими на платників податків до нараховуються суми податків і штрафні санкції. У зв’язку з цим Податковим кодексом передбачено можливість оскарження таких рішень до контролюючого органу або суду [5].

Підсумком проведення будь-якої перевірки є документальне підтвердження та закріплення її результатів. Документами, які фіксують результати податкового контролю, в основному є акти та довідки податкових перевірок, які складаються з дотриманням встановленої форми і відповідних вимог.

Отже, Міністерства доходів і зборів є важливим суб’єктом фінансового контролю і в подальшому проводитимуть спільні перевірки, щоб максимально зменшити втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання, що полегшить діяльність платників податків.

Міністерство доходів і зборів робитиме умови ведення бізнесу легшими, усі процедури - не обтяжливими.

Література:

1.   Податковий кодекс  України //   Все    про   бухгалтерський   облік.

2.   Спецвипуск. - 2012. - № 17-18. - 24 лютого.

3.    Ботвинов Р. Г. Механізм правового регулювання податкових перевірок як форма реалізації податкового контролю. Автореф. дис. канд. юрид. наук. — К.іМКА, 2010. —18 с.

4.   Податковий кодекс  України //   Все    про   бухгалтерський   облік.

5.   Спецвипуск. - 2012. - № 17-18. - 24 лютого.

6.   Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи / О. О. Молдован,О. В. Шевченко, О. А. Єгорова; за ред. Я. А. Жаліла /Аналітична доповідь. - К. - 2011. - 88 с.

7.    Просолов М.О. Види податкових перевірок: досвід визначення та новели законодавства/М.О. Просолов// Право та управління. - № 1,2011. - с. 339-346

8.   Указу Президента     України « Про Міністерство доходів і зборів України» від 18 березня 2013    року № 141