Оптимізація запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах

к.е.н. Бобиль В.В., магістр Калашнюк Д.В.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

 

Становлення і розвиток ринкової економіки в Україні нерозривно пов’язані з пошуком принципово нових методів організації і управління виробництвом для підвищення ефективності господарської діяльності підприємств.

Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та удосконалення обліку запасів. Даній тематиці присвятили свої наукові праці такі відомі вчені, як Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Сопко В.В., Грабова Н.Н., Чумаченько М.Г., Іваненко В.М., Білуха М.Т. та інші.

Одне з центральних місць в системі управління поточними активами кожного суб’єкта господарювання займають питання управління запасами, які полягають в оптимізації розміру і структури запасів, мінімізації пов’язаних з ними витрат та забезпеченні ефективного контролю за їх рухом. Від оптимізації запасів залежать усі кінцеві результати діяльності підприємства.

Оптимізація запасів — проблема, яка виникає практично в будь-якій організації. Ігнорування цього питання призводить до безлічі проблем: нестача оборотних коштів, неритмічність роботи складу, наявність прострочених товарів, незадоволеність клієнтів. Оптимізація дозволяє мінімізувати страхові запаси, але в той же час компанія повинна мати можливість своєчасно виконувати актуальні замовлення на продукцію.

Це комплексна і дуже складна проблема, для розв'язання якої потрібно враховувати особливості закупівлі, зберігання та продажу кожного товару, вплив зовнішніх чинників, цінову політику і багато іншого. При вирішенні такого складного завдання недостатньо функцій, реалізованих у системах обліку, тут особливого значення набувають питання аналізу даних.

Дане рішення дозволяє підвищити ефективність роботи складу: забезпечити безперебійне функціонування підрозділів компанії, уникнути помилок і неточностей, поліпшити планування, збільшити оборотність і зменшити витрати.

В сучасних умовах система функціонування структурних підрозділів залізниць України супроводжується безперервним кругообігом ресурсів, значне місце в яких займають запаси. Але, на складах підприємства запасів не повинно бути у надмірній кількості, так як їх надлишок веде до збільшення витрат на зберігання, втрат, пов’язаних з «замороженням оборот­них коштів», вкладених у запаси, до морального зносу за запасів як в кількості, так і в якості пасів, а також втрат при зберіганні. З іншого боку, дсфіцит запасів здатен порушити безперервність виробничого процесу, визвати простої в роботі обладнання, що в кінцевому ре­зультаті призводить до збільшення собівартості продукції. Це свідчить про необхідність де­якого оптимального для підприємства обсягу запасів.

Існують такі рішення оптимізації запасів:

-  Оптимізація закупівлі. Одним з ефективних способів мінімізації складських залишків є оптимізація закупівлі. Для цього робиться прогноз попиту з урахуванням тренда, сезонності, наявності складських залишків, попиту на супутні товари тощо;

-  Розрахунок оптимального страхового запасу. Навіть найкращі алгоритми прогнозування не гарантують ідеального результату, тому що неможливо врахувати всі фактори. Реальні продажі завжди будуть відрізнятися від прогнозованих значень. Тому використовуються різні стратегії розрахунку оптимального страхового запасу: максимізація прибутку, мінімізація обсягу закупівлі, мінімізація витрат на зберігання, збільшення задоволеності клієнтів;

-  Аналіз нестач і надлишків, виявлення факторів, що впливають на такий стан, ранжування їх за ступенем важливості і мінімізація пов'язаних з цим проблем;

-  Оптимізація продуктової лінійки — аналіз взаємозамінних і супутніх товарів, виявлення найбільш і найменш ходових позицій, продукції зі стабільним і хаотичним попитом. Наявність цієї інформації дає можливість вибудувати оптимальну продуктову лінійку з урахуванням наявності складських площ, фінансових можливостей, попиту на продукцію та прибутковості;

-  Управлінська звітність — можливість контролю з боку керівництва ключових показників ефективності, з їх допомогою можна оперативно реагувати на небажані тенденції, попереджати про відхилення від бізнес-цілей.

Для оптимізації запасів, ефективного їх використання, мінімізації витрат, пов’язаних з їх утриманням, розроблені різні моделі оптимізації запасів. Метою кожної з них є знаходження оптимальної величини запасів, при якій витрати на їх підтримання були б мінімальними, а кількість запасів - достатньою для стабільної роботи суб'єкта господарювання.

На сьогоднішній день проблема оптимізації запасів є дуже актуальною для підприємств України в цілому та для структурних підрозділів залізниці зокрема. Знаходження ефективних шляхів оптимізації запасів та їх адаптація до специфіки функціонування підприємств дозволить суттєво зменшити витрати, підвищити ефективність виробництва та забезпечити отримання максимального прибутку.

 

 

Перелік посилань:

1.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

2. Методичні рекомендації щодо бухгалтерського обліку запасів [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 10.01.2007 № 2. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua

3.   Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. – 8-ме вид., доп. і перероб./ Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: ПП "Рута", 2009. – 912 с.

4.  Кужельний М.В., Левиціка С.О. Організація обліку [Текст]:  Підручник – К.: Центр учбової літератури,2010 – 352 с.

5.  Хом’як Р.Л., Римарська Н.І, Дідник А.М., Корягін М.В. Бухгалтерський облік та оподаткування [Текст]: Навчальний посібник – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2008 – 1112 с.