Островська Н.Ю., Клочко О. В.

Вінницький національний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ЗВЯЗКАМИ

За різними оцінками фахівців, керівники — управлінці витрачають від 30 до 80–95 % свого часу на роботу з інформацією, це є цілком закономірно, тому що наявність актуальної і достовірної інформації, її своєчасне поширення вважається чи не найважливішими передумовами забезпечення ефективного управління. Інформаційне забезпечення підприємства повинно бути не лише формалізованим, а й достатнім і доступним всім ланкам управління, тобто має представляти собою складну соціально-економічну систему. Завдання формування єдиного інформаційного забезпечення системи управління промисловим підприємством в складних ринкових умовах набуває важливості, що висуває певні вимоги як до управління інформаційними потоками, так і до методів та інструментів, які при цьому використовуються.[3]

Інформація визначається як відображення взаємозв’язків між подіями, що відбуваються, та може передаватись багатьма засобами, серед яких є організований (формальний) та стихійний (неформальний) засоби. Наприклад, періодичні звіти, за встановленою формою (звіт з виконання цільової програми, бізнес-плану, звіт з виконання бюджету), являють собою спеціально організований зворотний зв'язок ц діючій системі.

Стихійне поширення чуток є прикладом неформальних каналів зв’язку між окремими особистостями.

Сама інформація є субстанцією систем зв’язку і може бути виявлена в різноманітній формі:

·          електричні імпульси;

·          записані або вимовлені словами;

·          формальні або неформальні повідомлення.

Інформація являє собою основний елемент, необхідний для прийняття управлінських рішень.

Вивчення системи передачі зв’язку, а також інформаційних потоків між окремими людьми або організаціями, органами державного і приватного управління, дозволяє виявити такі проміжні етапи, де не всі стадії процесу передачі інформації виконуються достатньо ефективно, й, відповідно, система зв’язку працює не оптимально, як це відбувається, наприклад, у вітчизняній промисловості, фінансово-кредитній системі або галузевій чи іншій сферах державного впливу.

Враховуючи складність побудови сучасних організацій, не слід очікувати на те, що процеси зв’язку завжди будуть проходити в ідеальних умовах, але виявлення таких умов має допомогти розробити рекомендації, які стануть корисними для проектування та впровадження системи забезпечення інформаційних потоків.

В людському суспільстві в основному зустрічаються три типи зв’язку:

1.       Інтроперсональні (внутрішні зв’язки однієї  людини)

2.       Інтерперсональні (зв’язки між окремими людьми)

3.       Масові зв’язки[1].

Інформаційні потоки — це впорядкована кількість інформаційних документів, що циркулюють в інформаційній системі.

Відповідно до вищенаведеного поняття,  управління інформаційними потоками — це направлення впорядкованої кількості інформаційних документів в потрібному напрямку.[3]

В  сучасних  умовах  функціонування  підприємств  часто  говорять  про  важливість  оцінки інформаційних  потоків,  процесів  та  засобів  їх  обробки.  В  свою  чергу,  ефективність  управління інформаційними потоками на підприємстві можна охарактеризувати сукупністю показників таких, як рівень фінансування  сфери  обробки  інформації,  частка  фонду  оплати  праці  фахівців  підрозділів  цієї  сфери, коефіцієнт  завантаженості  персонального  комп’ютера,  коефіцієнт  забезпеченості  користувачів персональним  комп’ютером (ПК),  коефіцієнт  завантаженості  програмного  забезпечення,  капіталомісткість програмного  забезпечення одного ПК, капіталомісткість програмного  забезпечення одного користувача  та інші.

В  цілому  оцінка  ефективності  управління  інформаційними  потоками  підприємства  зводиться  до оцінки  ефективності  функціонування  логістичної  системи  підприємства,  загальним  критерієм  якої  є досягнення максимально  найкращих  результатів  з  одночасними мінімальними  витратами  ресурсів. Даний критерій також можна доповнити частинними критеріями, одним з яких є науково-технічна ефективність.[2]

ВИСНОВКИ. Якісне управління підприємствами неможливе без достатнього, своєчасного і повного інформаційного забезпечення. Реальним завданням інформаційної системи управління є перетворення даних в інформацію, що буде відповідати певним інформаційним потребам.

Література:

1. Власюк В. Системи інформаційних потоків як елемент управління економічною діяльністю/ 2011р.

2. Єлетенко О. В. Оцінка ефективності управління інформаційними потоками на підприємстві/ Вісник Хмельницького національного університету -  № 4 - 2009р. – С. 61-66

3. Птіцина Л.А. Основні підходи до управління фінансовими потоками бізнес діяльності промислових підприємств України/ Вісник економічної науки України - №2 – 2010р.- С. 121-124