Педагогические науки / 5. Современные методы преподавания

Д. пед. н. Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Інформаційно-комунікаційний портфель

викладача іноземної мови

 

Одним із напрямів наших наукових інтересів є розробка електронних засобів навчання й контролю, зокрема мультимедійних електронних посібників з методики викладання іноземних мов та навчальних комп’ютерних програм. Так, цього року вперше було презентовано навчальну комп’ютерну програму «Vive le Subjonctif!» (детальніше див. Бігич О.Б., Руснак Д.А. Навчальна комп’ютерна програма «Vive le Subjonctif!» // Електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Pedagogica/32500.doc.htm; Бігич О.Б., Руснак Д.А. Електронні засоби навчання у підготовці фахівців з іноземних мов (на прикладі навчальної комп’ютерної програми «Vive le Subjonctif !») // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. - Вип. 4.- К.: Вид-во П/П «ЕКМО», 2008.- С.44-53).

Наші багаторічні дослідження теоретико-практичних аспектів проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовних ВНЗ, зокрема проблеми розробки електронних засобів навчання й контролю рівня досягнень студентів мовних спеціальностей (див., зокрема Бігич О.Б. Інформаційно-комунікаційна компетенція викладача вищої школи // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. - К.: Політехніка, 2007.-№ 3 (21).- С.132-137.; Бігич О.Б. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності: знання й уміння викладача // Електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm) надає нам підстави ввести до наукового обігу поняття «інформаційно-комунікаційний портфель викладача іноземної мови».

Услід за трактуванням М.Г.Євдокимовою інформаційно-комунікаційної компетенції (Евдокимова М.Г. Система обучения иностранным языкам на основе информационно-коммуникационной технологии (технический вуз, английский язык): Автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.02/ МГЛУ ордена Дружбы народов.- М., 2007.- 49 с.) визначимо змістове наповнення інформаційно-комунікаційного портфеля викладача іноземної мови як добірку інформаційно-комунікаційних технологій (комп’ютерного та телекомунікаційного забезпечення) для пошуку професійно значущих (навчання іноземної мови) джерел інформації, їх накопичення, модифікації та використання на аудиторних заняттях, а також у самостійній позааудиторній роботі студента з іноземної мови.  

Наприклад, для розробки комп’ютерних тестів і системи рейтингової оцінки знань студентів викладач-мовник повинен мати в своєму інформаційно-комунікаційному портфелі як мінімум стандартні додатки та програми-оболонки.

Ще одним напрямом наших наукових інтересів є професійно орієнтоване викладання іноземних мов у різних типах ВНЗ. Так, серед тем кандидатських дисертацій, виконуваних під нашим керівництвом, з проблем іншомовної освіти студентів мовних спеціальностей назвемо «Формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови» (аспірантка Л.В.Гайдукова), «Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мовлення з урахуванням національних та регіональних типів вимови» (аспірантка Мацнєва О.А.), «Формування у майбутніх викладачів французької мови граматичної компетенції з комп’ютерною підтримкою» (аспірантка Руснак Д.А.). Кожна дисертація передбачає обов’язкове використання на аудиторних заняттях з іноземної мови й у самостійній позааудиторній роботі студента електронних засобів навчання й контролю (в кореляції з одним із трьох підходів до використання інформаційно-комунікаційних технологій):

1) комплексне використання готових електронних видань освітнього призначення – розроблена у Великобританії й укладена відповідно до рівня «незалежного користувача» навчальна комп’ютерна програма «Bridge to English II» (детальніше див. Гайдукова Л.В. Формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови: Дис. … канд. пед. наук, 13.00.02.- К.: КНЛУ, 2008.- 343 с.);

2) часткове використання готових електронних видань освітнього призначення – презентації в PowerPoint основних лінгвістичних особливостей вимовних типів і комп’ютерних вправ для самостійної роботи студента (детальніше див. Мацнєва О.А. Комп’ютерні технології в організації навчання майбутніх учителів аудіювання англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. - Вип. 4.- К.: Вид-во П/П «ЕКМО», 2008.- С.202-209);

3) використання прикладних й інструментальних програмних засобів для розробки авторських додатків – укладена аспіранткою навчальна комп’ютерна програма «Vive le Subjonctif!» (детальніше див. Бігич О.Б., Руснак Д.А. Згадані вище праці).

Працюючи з цими та іншими електронними засобами навчання й контролю, студенти мовних спеціальностей уже протягом навчання мають можливість розпочати наповнення комп’ютерними засобами навчання й контролю власного інформаційно-комунікаційного портфеля. Домашнім завданням може бути укладання студентами (індивідуально, в парах, мікрогрупах тощо) фрагменту заняття з мовної дисципліни з його презентацією в PowerPoint на аудиторному занятті.

Електронні засоби навчання й контролю, зібрані в інформаційно-комунікаційному портфелі студента – майбутнього викладача/вчителя іноземної мови, потребують обов’язкової апробації протягом педагогічної практики. Саме в цьому й полягає професійно орієнтоване формування у студентів мовних спеціальностей інформаційно-комунікаційної компетенції.