Педагогические науки/Стратегические направления реформирова­ния системы образования.

 

Кривко Я.П.

Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, Україна

 

Реформування сутності питання контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів у фаховій педагогічній літературі кінця ХХ ст. як один з напрямків вдосконалення системи освіти України

 

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів завжди були в центрі уваги педагогів-науковців та освітян практиків. Проблему контролю та оцінювання навчальних досягнень у різний час вивчали та продовжують вивчати Б.Г. Ананьєв, К.Г. Деликатний, В.А. Питишкин-Потанич, О.С. Масалітіна, О.С. Рукасова, О.В. Адаменко та інші.

Сучасні підходи до вирішення цієї проблеми ґрунтуються на дослідженні, які проводились у попередні роки освітянами – науковцями та педагогами практиками. Проаналізувавши фахові періодичні педагогічні видання 80-х та 90-х років XX сторіччя, ми можемо зробити висновок, що вивчення проблем вдосконалення контролю та оцінювання відбувалося за різними напрямками. І хоч ставлення до контролю зазнало певних змін, але сутність контролю – знати, наскільки вдало відбувався процес засвоєння навчального матеріалу, – залишилася незмінною. Вона визначається самою природою процесу навчання. Ця думка знаходить підтвердження у статтях К. Г. Делікатного, В. А. Питишкина-Потанича та інших.

Саме у цей період на сторінках фахових педагогічних періодичних видань контроль визначався як органічна частина процесу навчання, як засіб керування, корекції і стимулювання. Вважалося, що без нього не може бути ні навчання, ні самої школи [1]. Контроль виступав як засіб зворотного зв’язку, який дає відомості про те,  який  отримано фактичний результат і  чому, але без подальшої  корекції помилкових дій навчання стає "сліпим", некерованим,   а точніше,  просто  перестає  бути  управлінням [2].  На думку В.А. Питишкина-Потанича, контроль був складовою частиною навчально-виховного процесу. Він вважався спрямованим на об'єктивний аналіз ходу вивчення і засвоєння учнями програмного матеріалу,  на поліпшення організації навчальних занять і посилення відповідальності школярів за якість самостійної роботи [3].

Визначення поняття контролю спричинило необхідність формулювання його мети. Так метою контролю науковці 80-х рр. ХХ ст. визначали об'єктивний аналіз ходу вивчення і засвоєння учнями програмного матеріалу, поліпшення організації навчальних занять і посилення відповідальності школярів за якість самостійної роботи [3].

Цікавим на наш погляд є визнання права учня на індивідуальність темпів засвоєння навчального матеріалу. Звідси й зміни у меті контролю у 80-ті рр.: не лише визначення якості знань узагалі (повнота, глибина, систематич­ність, системність, оперативність, гнучкість, конкретність, узагальненість, розгорнутість, згорнутість, усвідомлення, міцність), а й ефективність навчальної праці кожного учня зокрема. Важливо також було одержати інформацію  про розвиток мислення школяра, його пам'яті, мови. Отже йдеться про економічність контролю — отримання макси­муму інформації про знання учнів за мінімально короткий час. Ні своєчасність пере­вірки, ні її всебічність та індивідуальність не можуть бути успішно реалізовані без економічності контролю [3].

Головною метою, яку переслідував контроль 90-х, – є  перевірка змістової сторони предмету, перевірка арсеналу можливостей, які засвоїли та можуть застосувати учні, визначення рівня підготовки школяра для подальшого навчання й контроль самого процесу навчання [4, 5]. Ідею перевірки важливих підсумкових результатів широко розглядали в своїй статті А. В. Єфремов та С. А. Загідулліна «Альтернативный выпускной экзамен» [6]. Але ця мета вийде на перший план тільки  на початку 2000 року.

Крім того науковці 80-х рр. та 90-х рр. ХХ ст. продовжували пошук кількісної форми оцінки, яка б адекватно відповідала педагогічним вимогам часу. Наприклад, Д. Армутлійською [7] було запропоновано для оцінки якості знань учнів  застосовувати такі кількісні показники як середньоарифметична оцінка в групі,  модальна успішність,  середньовзважена успішність, середньоймовірна успішність. При цьому, на думку Масалітіної О.С., наприкінці ХХ ст. у спеціальній літературі, у курсах дидактики, а також у шкільній практиці ще не до кінця були розкриті та зрозумілі такі важливі для розуміння сутності оцінювання поняття, як облік, контроль, оцінка, відмітка. Часом вони ототожнювались одне з одним, застосовувались без попереднього розкриття їхньої сутності [8]

Одночасно з визначенням оцінки та її функцій, науковці кінця ХХ ст. відзначали, що на той час склалася ситуація, при якій мала місце «девальвація шкільної оцінки», що означало недостатню надій­ність оцінок в атестаті, середній бал якого враховується під час вступу абітурієнта до вузу [9]. Основною проблемою формалізму вважалося завищення оцінок, саме на це звертали увагу у своїх статтях педагоги 80-х рр.: Делікатний К.Г. [9], Безсмертний А. [10], Борисов М. [11], Волков Е. [12], Спірін В. [13] та інші. Досить цікавим є той факт, що ці  та інші статті виходили у світ не тільки в педагогічній літературі, але й на сторінках головної газети СРСР – газети „Правда”, що говорить про значущість проблеми у рамках загальнонаціонального масштабу. При цьому, на думку Дзендзелюка М.Й., питання підвищення якості навчально-виховного процесу розглядалося в органічній єдності з «неформальною системою шкільного контролю» [14].

Інтерес до питань контролю навчальних досягнень учнів мав тенденцію до зростання, але більш ґрунтовно та послідовно до цього питання підходили у 80-ті рр. ХХ ст. Основними проблемами, якими цікавились науковці та педагоги у цей період, безумовно були проблеми позбавлення формалізму контролю та оцінювання і, як наслідок цього, зміни у підходах їх здійснення, та диференціація у навчання, що виражалось перш за все у спробах індивідуального підходу до кожного учня, у тому числі і в процесі контролю та оцінювання. Ці дослідження вплинули і на ставлення до питань контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів у 90-х рр.  ХХ ст. Складна політична та економічна ситуація в країні, безумовно, вплинула на подальші дослідження, але не зупинила їх.

Таким чином, період 80-х – 90-х років ХХ ст. став випробувальним. У цей час зроблено великий крок впровадження нових технологій на початку XXI століття. Закладена база є джерелом подальших досліджень для педагогів сучасності при створенні нових технологій контролю та оцінюванню учнів.

Литература

1.         К. Г. Делікатний. Оцінка знань як органічна частина процесу навчання/ К. Г. Делікатний // Радянська школа. – 1989. - №5.- С. 44-50

2.         Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования: Уч. пособие.- Л.: ЛГУ, 1980.- 172 с., с 153

3.         В.А. Питишкин-Потанич. Контроль знань учнів/ В.А. Питишкин-Потанич // Радянська школа. – 1983. – №5. – С. 28 – 32

4          В. Корчевский. Опыт применения тестов на уроках математики.//Математика в школе. – 1996. – №2. – С. 37 – 38.

5          В. Царева. Контроль и проверка знаний учащихся/ В. Царева // Учитель. – 1998. – №4. – С. 64 – 66

6          А. В. Ефремова, С. А. Загидуллина. Альтернативный выпускной екзамен/ А. В. Ефремова, С. А. Загидуллина// Математика в школе. – 1994. – №6. – С. 54

7          Армутлийска Д.  Количественные оценки успеваемости/ А. В. Ефремова, С. А. Загидуллина // Советская педагогика.- М.: Педагогика, 1986, №10.- С. 49-52

8          Масалітіна О.С. Педагогічні умови застосування тестів для контролю навчально-пізнавальної діяльності старшокласників/Масалітіна О.С.: дис. канд. пед. наук. – Харків, 1999 р, с 12

9          Делікатний К.Г. Шляхи переборення формалізму в оцінці знань учнів/Делікатний К.Г. //Рад школа №8, 1982 с. 30 – 35

10        Бессмертный А. Мешает формализм./ Бессмертный А.//Правда, 1981, 15 дек.

11        Борисов М. Балл справедливости/ Борисов М.//Правда, 1980, 26 мая

12        Волков Е. Парадоксы испорченного телефона/ Волков Е.//Учительская газета, 1978, 12 окт.

13        Спирин В. Как рождаются тройки/ Спирин В.//Учительская газета, 1981, 24 марта

14        Дзендзелюк  М.Й. Про  вдосконалення  шкільного контролю/ Дзендзелюк  М.Й.// Рад. школа,  1982,    7, с.  74