Экономические науки/ Экономика предприятия

Давтян Н.Т.

(науковий керівник ст. викладач Калишенко В.О.)

ХНЕУ, Україна

Уточнення сутності економічної категорії

«фінансовий потенціал підприємства»

«Необхідна добра систематизація, щоб не

заблукати безнадійно в лабіринті  вченості»

Г. Гельмгольц

Актуальність проблеми.  Сучасний стан та динаміка економічного розвитку країни, мінливість факторів впливу на фінансові результати діяльності підприємств та складність їх прогнозування стають передумовою необхідності стратегічного планування бізнесу. У цих умовах особливого значення набуває використання та нарощення потенціалу підприємств, достатній рівень якого має забезпечити не тільки ефективне функціонування у поточному періоді але й розвиток підприємства у довгостроковій перспективі. В системі економічних відносин сучасного суспільства переважно від ефективності функціонування фінансів залежить як загальнодержавний економічний розвиток так і розвиток окремих суб’єктів господарювання. Цей факт зумовлює актуальність вивчення саме фінансового потенціалу промислових підприємств як елементу загального потенціалу.

Аналіз останніх наукових досліджень.  Вивченням сутності фінансового потенціалу як економічної категорії у своїх наукових працях займалися такі вчені, як: О.В. Ареф’єва, П.В. Пузирьова, О.О. Маслиган, Ф.І. Євдокимов, О.В. Мізіна, А.С. Назаренко, В.Г. Бикова, Е.Ю. Терещенко, В.О. Кунцевич, І.П. Мойсеєнко, О.О. Парацій, С.А.Лосева, В.И.Зубкова, А.В. Накивайло, О.Д. Костевич. Аналіз наукових робіт показав недостатнє теоретичне забезпечення даної економічної категорії, особливо на рівні підприємства.

Метою роботи є узагальнення існуючих підходів до визначення та уточнення сутності категорії «фінансовий потенціал підприємства».

Виклад основного матеріалу дослідження. Умовою успішного довгострокового функціонування підприємства у динамічному зовнішньому середовищі є його спроможність й активні дії з адаптації до змін у ньому та постійного розвитку. Забезпечення цієї умови в процесі господарської діяльності підприємства можливе лише при повному та ефективному використанні його потенціалу, а з урахуванням сьогоднішньої залежності практично всіх суспільно-економічних систем від фінансової, ефективності використання саме фінансового потенціалу як основного фактору розвитку бізнесу. Вирішення цього питання неможливе без чіткого визначення сутності фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії, адже від того, яка концепція буде покладена в його основу, будуть залежати результати дослідження, а звідси і поведінка підприємства, яке буде спиратися на ці дослідження [5].

Багатогранність та різнобічність існуючих нині у науковій  літературі  визначень фінансового потенціалу підприємства вказала нам про необхідність формування класифікаційних підходів до його ідентифікації. У табл. 1 наведені результати проведеного дослідження існуючих визначень поняття «фінансовий потенціал підприємства».

Таблиця 1

Визначення поняття «фінансовий потенціал підприємства»

Автор

Визначення

1

2

3

1

Бридченко І.Г.

[3]

Фінансовий потенціал підприємства – це обсяг власних, позикових та залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно може розпоряджатися для здійснення поточних  і перспективних витрат.

2

Лосєва С.А., Зубкова В.І.,  Накивайло А.В. [7]

Фінансовий потенціал підприємства – сукупність фінансових ресурсів підприємства, що дозволяють йому здійснювати ефективну та стійку господарчу діяльність.  

3

Євдокімов Ф.І.,

Мізіна О.В. [4]

Фінансовий потенціал підприємства – це можливості  системи фінансового управління до ефективного розподілу фінансових ресурсів.

4

Маслиган О.О.

[8]

Фінансовий потенціал підприємства – це формалізована модель системи фінансового управління, розширена на величину можливості підприємства до цілеспрямованого  фінансового розвитку.

5

Терещенко Е.Ю.

[13]

Фінансовий потенціал підприємства – це сукупність фінансових ресурсів, що знаходиться у розпорядженні підприємства, а також можливість, здатність та необхідність їх як простого, так і розширеного відтворення з метою забезпечення стійкого, динамічного та збалансованого розвитку підприємства.

Закінчення табл. 1

1

2

3

6

Пузирьова П.В.

[12]

Фінансовий потенціал ­– це сукупність фінансових ресурсів і можливостей підприємства, які дають змогу забезпечити визначений стратегічний напрямок розвитку підприємства.

7

Назаренко А.С.

[10]

Фінансовий потенціал підприємства  – це фінансові можливості підприємства, які формуються за наявності різного роду ресурсів під впливом зовнішнього оточення та внутрішньої структури підприємства та можуть бути реалізовані за допомогою діяльності персоналу та системи управління з метою досягнення максимального бажаного фінансового результату.

8

Бикова В.Г.

[2]

Фінансовий потенціал підприємства  розглядається як сукупність фінансових ресурсів, що беруть участь у виробничо-господарській діяльності; він характеризується можливістю їхнього залучення для фінансування майбутньої діяльності й певних стратегічних напрямів розвитку підприємства.

9

Кунцевич В.О.

[6]

Фінансовий потенціал підприємства  – здатність до оптимізації фінансової системи із залученням та використанням фінансових ресурсів.

10

Мойсеєнко І П.,

Мачкур Л.А.

[9]

Фінансовий потенціал підприємства – це потенціал, що визначає конкурентоздатність підприємства, можливості ділового співробітництва, оцінює, наскільки гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів у фінансовому та виробничому відношеннях.

11

Белова Е.В.,

Ковальчук Г.В., [6]

Парацій О.Л.

[11]

Фінансовий потенціал підприємства – це відносини, що виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого фінансового результату за умови: наявності власного капіталу, достатнього для виконання умов ліквідності та фінансової стійкості; можливості залучення капіталу в обсязі, необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; рентабельність вкладеного капіталу; наявності ефективної системи управління фінансами, що забезпечує прозорість поточного та майбутнього фінансового стану підприємства.

12

Фомин П.А.

[14]

Фінансовий потенціал ­– потенційні фінансові показники виробництва (прибутковості, ліквідності, платоспроможності) підприємства, потенційні інвестиційні можливості.

 

На наш погляд серед наведених в табл. 1 визначень більш точним є визначення фінансового потенціалу підприємства, яке враховує не тільки суто наявні у матеріальній або нематеріальній формі фінансові ресурси підприємства, але й необхідність ефективного управлінського впливу на них для досягнення максимально ефективного фінансового результату. Слід зазначити, що принциповою відмінністю між термінами «ресурси» та «потенціал» є те, що ресурси існують незалежно від суб’єктів економічної діяльності, а потенціал окремого підприємства, суспільства в цілому є невід’ємним від суб’єктів господарювання. Не менш важливим аспектом у визначенні фінансового потенціалу підприємства, на наш погляд, є включення до його дефініції процесів моніторингу наявності нових фінансових ресурсів, які також можуть бути залучені у виробничо-господарську діяльність підприємства.

Таким чином, з урахуванням вказаного вище, уточненим варіантом визначення сутності фінансового потенціалу підприємства є: фінансовий потенціал підприємства – це комплексна економічна категорія, яка являє собою систему взаємозв’язку фінансових ресурсів, що задіяні в господарській діяльності підприємства, процесу їх моніторингу з метою виявлення нових нереалізованих можливостей використання цих ресурсів, а також здатності фінансових ресурсів при ефективній системі управління приносити економічні вигоди для досягнення цілей функціонування підприємства на відповідних етапах його життєвого циклу та максимального задоволення потреб його власників.

Таке визначення дає найбільш повне уявлення про основні аспекти, з позиції яких має бути висвітлена дана економічна категорія. Так фінансовий потенціал подано у вигляді системи з відповідними структурними елементами забезпечення, моніторингу та впливу, а також процесу їх взаємодії.

Провівши аналіз та узагальнення інформації, представленої у табл. 1, можна зробити висновок, що всі наведені визначення доцільно умовно згрупувати в залежності від того, що саме дослідники вважають основним у змісті фінансового потенціалу підприємства. Так, на основі групування можна зробити припущення, що існує чотири основні підходи то сутнісного представлення фінансового потенціалу. Кожен з підходів забезпечує розгляд даної категорії з різних сторін: чи то як суто наявних у підприємства фінансових ресурсів, чи як рівня ефективності управління процесами розвитку на підприємстві, як ефективності фінансових результатів.

У ході дослідження на основі проведеної класифікації визначень поняття «фінансовий потенціал підприємства» виділені особливості кожного підходу з урахуванням ключових компонентів терміну. На рис. 1 представлені виділені особливості підходів щодо визначення категорії «фінансовий потенціал підприємства».

Рис. 1. Характеристика підходів до визначення економічної категорії

«фінансовий потенціал підприємства»

 

Так, згідно з першим підходом, представниками якого є Бридченко І.Г. [3], Зубкова В.І., Накивайло А.В., Лосєва С.А [7] фінансовий потенціал розглядається як сукупність наявних у підприємства фінансових ресурсів. Такий підхід практично ототожнює категорії «фінансові ресурси» та «фінансовий потенціал». Однак, слід сказати, що фінансові ресурси лише створюють передумови для стабільного процесу виробництва та його постійного зростання, що визначає конкурентоспроможність підприємства на ринку, тоді як фінансовий потенціал визначає можливості  підприємства щодо більш ефективного використання як наявних так і прихованих фінансових ресурсів.

Представниками функціонального підходу є Мізіна О.В., Євдокімов Ф.І. [4], Маслиган О.О. [8].  Згідно з ним фінансовий потенціал підприємства визначається переважно системою фінансового управління, яка здатна організовувати постійний розвиток підприємства. Цінність такого підходу полягає у тому, що він направлений саме на реалізацію прихованих можливостей підприємства, що здатні забезпечити йому економічні вигоди. Проте функціональне визначення  фінансового потенціалу підприємства не дає чіткого уявлення за допомогою чого можуть бути реалізовані ці приховані можливості.

Комплексний підхід містить у собі закономірне поєднання інструментів покращення фінансового стану підприємства (наявних та прихованих фінансових ресурсів) та системи ефективного управління цими інструментами. Даному підходу у своїх наукових працях надавали перевагу такі вчені-економісти, як: Терещенко Е.Ю. [13], Пузирьова П.В. [12], Назаренко А.С. [10], Бикова В.Г. [2] та Кунцевич В.О. [6].

Представниками підходу щодо визначення фінансового потенціалу підприємства, який базується на ефективності фінансових результатів діяльності є Мачкур Л.А., Мойсеєнко І.П.[9], Ковальчук Г.В., Бєлова Е.В. [6], Парацій О.Л. [11] та Фомин П.А. [14]. Ключовим аспектом у даному підході є практична реалізація фінансового потенціалу, його чітка спрямованість та вплив на господарську діяльність підприємства з метою підвищення ефективності фінансових результатів.

Висновки та перспективи подальших наукових розробок. Визначення сутності фінансового потенціалу підприємства, його складових та способів його розширення та примноження є вкрай важливим, адже його потужність, ефективне та доцільне використання його ресурсів сприятиме подоланню критичних явищ у діяльності підприємств, надаватиме можливості для підвищення їх конкурентоспроможності та нарощування обсягів виробництва. Подальший розгляд  даної проблематики буде направлений на дослідження питання можливостей оцінки фінансового потенціалу підприємства та аналізу відповідних методичних підходів.

Література:

1) Ареф'єва О.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки.–№7 .–2008.– С. 71-76. 2) Бикова В.Г. Оцінка та планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення : дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2006. — С. 173-187. 3) Бритченко  І.Г. Управління потенціалом підприємства. Конспект  лекцій. / І.Г. Бритченко. – Донецьк: ДонГУЕТ, 2005. – 112 с. 4) Євдокимов Ф.І. Дослідження категорії «економічний потенціал промислового підприємства» / Ф.І. Євдокімов, О.В. Мізіна  //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна, 2004.– №75. – С. 54-59. 5) Костевич О.Д. Фінансовий потенціал як фактор сталого розвитку підприємства / О.Д. Костевич // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum /Vcndtu/ 2010_43/ 32. htm]. 6) Кунцевич В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки/ В.О. Кунцевич //Актуальні проблеми економіки, 2004. – №7. – С. 123-130. 7) Лосева С. А. Финансово-инвестионный потенциал предприятия  и его влияния влияние на управление инвестициями. / С.А. Лосева, В.И. Зубова, А.В. Накивайло // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://librar.org.ua/ sections_load. php?s =business_economic_science&id=7600]. 8) Маслиган О.О. Сутність фінансового потенціалу виробничого підприємства як економічної категорії / О.О. Маслиган // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www. nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Ekpr/2009_24/masligan.pdf]. 9) Мойсеєнко І.П. Аналіз фінансового потенціалу підприємства. / І.П. Мойсеєнко, Л.А. Мачкур // НУ «Львівська політехніка», 2006. – вип.16.2. – С. 201-206. 10) Назаренко А.С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії «фінансовий потенціал підприємства» / А.С. Назаренко // Економіка фінанси і право, 2009. – №8. – С. 22-29. 11) Парацій О.О. Аналіз фінансового потенціалу підприємства. / О.О. Парацій // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.library. tane.edu.ua/images/ nauk_vydannya/c6rTyp.pdf]. 12) Пузирьова П.В. Управління фінансовим потенціалом підприємств : Автореф. дис. канд. наук: 08.06.01 – 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.lib.ua-ru.net/diss/ cont/338136.html]. 13) Терещенко Е.Ю. Економічна сутність фінансового потенціалу підприємства. / Е.Ю. Терещенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.confcontact. com/ 2008dec/7_tereschenko.htm]. 14) Фомин П.А. Особенности оценки потенциала промышленных предприятий / Фомин П.А., Старовойтов М.К. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www. cfin.ru/management/manufact/ manufact_potential.shtml].