Педагогические науки /5. Современные методы преподавания

 

д. пед. н. Бігич О. Б., Окопна Я. В.

Київський національний лінгвістичний університет

Режими учіння студента при роботі

з навчальною комп’ютерною програмою-тренажером „Deutsch nach Englisch“

 

Не залишаючись осторонь сучасної тенденції забезпечення вишівського освітнього процесу з іноземних мов мультимедійними електронними засобами навчання, ми в співавторстві з С.М.Назаровим розробили мультимедійний електронний навчальний посібник «Урок англійської мови в початковій школі» [1], який протягом 2006-2010 н. р. апробується в курсі за вибором «Навчання англійської мови в початковій школі». В межах виконаних під нашим науковим керівництвом дисертацій їхніми авторками О.А.Мацнєвою [3] та Д.А.Руснак [4] створено навчальні комп’ютерні програми «Improve Your Listening Skills» та «Vive le Subjonctif!» для майбутніх учителів і викладачів англійської та французької мов.

На разі під нашим науковим керівництвом викладачем Національного університету харчових технологій Я.В.Окопною розробляється навчальна комп’ютерна програма-тренажер (НКПТ) „Deutsch nach Englisch“ для майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (детальніше див. [2]). Основна мета НКПТ полягає у формуванні професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні (ДМ) німецькою мовою (НМ) як другою іноземною після англійської.

НКПТ уможливлює організацію індивідуального стиля учіння студента в трьох режимах роботи: керованому, динамічному й вільному. В межах цих режимів авторкою передбачено опції для додаткового створення викладачем НМ авторського супроводу аудиторної та самостійної позааудиторної роботи студентів з метою кореляції навчальних матеріалів НКПТ з професійно орієнтованими потребами певного вишу в контексті вимог ОКХ та ОПП конкретних напрямів: Організація туристичного обслуговування, Туризм, Обслуговування в ресторанах, Організація обслуговування в готелях.

Керований режим роботи з НКПТ передбачає організацію учіння студентів під жорстким керівництвом викладача як за укладеними авторкою навчальними матеріалами в контексті вимог основних нормативних документів і професійно орієнтованих потреб майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, так і додатково створеними викладачем НМ навчальними матеріалами відповідно до професійно орієнтованих потреб певного вишу.

Посилаючись на результати експериментального навчання, авторка НКПТ радить студентам – майбутнім фахівцям готельно-ресторанної справи неодмінно дотримуватись рекомендацій викладача при роботі з НКПТ в межах керованого режиму учіння. Цей режим учіння рекомендується й користувачам, які бажають вивчати НМ самостійно згідно зі своїми професійно орієнтованими потребами, наприклад, на мовних курсах. Відповідно до особистих цілей навчання слухачів мовних курсів викладач може змінювати кількість аудиторних і позааудиторних занять на тиждень шляхом доповнення/скорочення навчальних матеріалів, тривалість навчання, пріоритети в цілях навчання професійно орієнтованого ДМ.

Динамічний режим учіння студента при роботі з НКПТ передбачає передусім його готовність удосконалювати навички ДМ НМ не лише за пропонованим викладачем планом (за умов його жорсткого керівництва), а й додатково самостійно (згідно з особистими цілями навчання), багаторазово виконуючи вправи на певному етапі навчання ДМ. Також у цьому режимі учіння студент має можливість за власним бажанням обирати додаткові навчальні матеріали відповідно до актуальності складників (знань, навичок, умінь) професійно орієнтованої компетенції в ДМ, водночас розвиваючи допоміжні навички (розпізнавати паралінгвістичні засоби усномовленнєвого спілкування, створювати мультимедійні презентації професійно орієнтованих діалогів тощо).

Динамічний режим учіння є перехідним від керованого режиму до вільного. Саме останній передбачає формування у студента засад освітньої автономії. У вільному режимі студент самостійно планує своє учіння: обирає тему заняття, етап навчання ДМ, вправи й завдання тощо. Вільний режим учіння рекомендовано й для користувачів, які вже мають певний рівень сформованості комунікативної компетенції НМ та бажають самостійно вдосконалити своє професійно орієнтоване ДМ.

Таким чином, робота з НКПТ «Deutsch nach Englisch» передбачає три режими учіння студента: керований, динамічний і вільний, який він обирає залежно від індивідуальних потреб і цілей учіння.

Література:

1.     Бігич О. Б. Мультимедійний електронний навчальний посібник «Урок англійської мови в початковій школі»: досвід розробки та результати апробації / О. Б. Бігич, С. М. Назаров // Наука і освіта. – 2009. – № 4. – С. 106-110.

2.     Бігич О. Б. Навчальна комп’ютерна програма-тренажер «Deutsch nach Englisch» як засіб формування плюрикультурної професійно орієнтованої комунікативної компетенції в діалогічному мовленні другою іноземною мовою у майбутніх фахівців сфери обслуговування / О. Б. Бігич, Я. В. Окопна : [електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.knlu.kiev.ua/ua/c_inf/conf/Okopna.pdf

3.     Мацнєва О. А. Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мовлення з урахуванням національних та регіональних типів вимови : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання іноземних мов : германські мови» / О. А. Мацнєва. – К., 2009. – 23 с.

4.     Руснак Д. А. Формування у майбутніх викладачів французької мови граматичної компетенції з комп’ютерною підтримкою : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання іноземних мов : романські мови» / Д. А. Руснак. – К., 2009. – 23 с.