Зозуляк Олеся Дмитрівна

Науковий керівник

к. ф. н., доцент

Філіпчук Марія Володимирівна

Буковинська державна фінансова академія

м. Чернівці

 

 

Інтернет-спілкування як різновид епістолярного стилю

 

Сфера використання епістолярного стилю мови не має чітко окреслених меж. Його основне призначення – обслуговувати заочне, переважно у формі листів, спілкування людей у всіх сферах їхнього життя.

Епістолярний стиль, як стверджує мовознавець П.С. Дудик, суттєво і своєрідно відрізняється від інших стилів. Епістолярна форма володіє властивостями теми лірики, що дозволяє автору, на думку Аристотеля, "залишатися самим собою" [2, с. 97].

Епістолярне мовлення, як розмовно-побутове, наукове, неоднорідне за своїм змістом і  граматичною будовою, зоорієнтоване на виконання суто індивідуальної комунікативно-стилічної функції.

Різновидом епістолярного стилю є інтернет-спілкування, яке здійснюється електронною поштою, через чат (мається на увазі IRC (Internet Relay Chat), веб-пейджери (наприклад, ICQ, Instant Messager) [7, с. 237].

Особливості інтернет-спілкування як різновид епістолярного стилю досліджували такі вчені: Волкотруб Г.Й. [1],  Грищенко А.П. [6], Мацько Л. [5], Павлик Н.В. [3] та інші.

Листування – одна з форм мовного спілкування людей у сфері побуту, особистого життя, виробничих відносин чи ділових стосунків [3, с. 241].

У науковій літературі листування поділяється на два види: офіційне (службове) та неофіційне (приватне).

Офіційним є листування між державними органами, установами, організаціями та між службовими особами, які підтримують офіційні стосунки. Таке листування входить до сфери офіційно-ділового стилю.

Використовуючи електронну пошту працівники державних органів, установ, організацій можуть передавати необхідні документи, фінансові дані до інших філій, підприємств, організацій.

Неофіційне (приватне) листування ведеться між особами, які мають неофіційні стосунки. Воно має переважно побутовий характер – родинний, інтимний, дружній – і перебуває у сфері дії усно-розмовного стилю [5, с. 217].

Тематикою й змістом листи можуть бути найрізноманітнішими залежно від сфери їх використання та інтересів адресатів.

Основні ознаки стилю приватного листування:

- наявність певної композиції;

- шанобливе звертання на початку листа;

- головна частина, у якій розкривається зміст листа;

- кінцівка, де підсумовується написане та іноді постскриптум (приписка до закінченого листа після підпису) [1, с. 28].

Яскравим прикладом цього листування є спілкування за допомогою Інтернету.

Найбільш універсальнм засобом інтернет-спілкування є електронна пошта. Особливості електронного листування такі:

- спілкування носить міжособовий або груповий характер;

- такий вид спілкування завжди опосередкований, де в ролі посередника виступає комп'ютер і поштова служба;

- віртуальне спілкування завжди може бути або монологом, або діалогом;

- форма спілкування може бути письмова або усна (завдяки прикріпленню мовних звукових файлів);

- стиль мови може бути як діловий, так і розмовний, аж до використання ненормативної лексики [4].

Здебільшого в інтернет-спілкуванні використовують стиль приватного листування. Оскільки воно є абсолютно приватним, адресується певній конкретній особі.

Лист як епістолярний жанр має свою специфіку, свої характерні риси: форма безпосереднього звертання до адресата, прагнення автора змусити адресата активно діяти [5, с. 104].

Сучасний епістолярний стиль відзначається лаконічністю, скороченим обсягом обов’язкових вступних звертань та заключних формувань увічливості.

Створюючи листи епістолярного стилю мовці використовують епістоляризми – особливі слова і словосполучення, синтаксичні конструкції, репрезентують неповторну мовленнєву індивідуальність цього стилю.

Лист як засіб заочного спілкування людей у певній сфері життя надто різноманітний за змістом, формою, композицією. Листи відображають життя, досвід своїх авторів, їхній світогляд, індивідуальні риси адресата та ставлення до адресата [6, с. 105].

Ознаками епістолярного тексту в інтернет-спілкуванні є те, що в його основі лежить інформація з власного життя, подаються власні думки, конкретний опис дійсності.

Отже, яскраво епістолярний стиль розкривається в інтернет-спілкуванні, тому що за допомогою Інтернету люди спілкуються у формі листів. Тематикою і змістом листи можуть бути найрізноманітнішими залежно від сфери їх використання та інтересів адресатів. Епістолярний стиль використовують для того щоб краще, лаконічніше висловити свою думку, емоції.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1.     Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб./ Г.Й. Волкотруб - К.: МАУП, 2002. - 208 с.

2.     Дудик П.С. Стилістика української мови: Підручник/ П.С. Дудик. - К.: Кондор.- 2005 – с. 97.

3.     Павлик Н.В. Специфіка епістолярного жанру як міжстильового явища//Лінгвістика: Зб. наук. пр.: Луганськ: Видавництво ЛНПУ ім. Т.Шевченка “Альма-матер”, 2005. – С.241- 248.

4.     Правила спілкування в інтернеті. Новини: Корисні поради.- 18 червня 2010 р.

5.     Стилістика української мови: Підручник / Л.Мацько, О. Сидеренко, О. Мацько/ За ред. Л. Мацько. — К.:Вища школа, 2003. — 462 с.

6.     Сучасна українська літературна мова /За редакцією А.П. Грищенка. – 3-є видання. – К.: "Вища школа", 2003. –202 с.

7.     Фафенберг Г. Открой для себя INTERNET.- К.: Киздат, 1998.- 400 с.