. Оптимізація антикризового управління за допомогою програмного продукту BPwin 4.0

 

                                                                                    Кулик Р.І.

магістрант  2 року магістратури

фінансового факультету ХНЕУ

 

 

Виникнення кризової ситуації на багатьох українських підприємствах пов’язане з низьким рівнем антикризового управління, тому для успішного функціонування воно має бути більш гнучким та адаптивним. У зв’язку з цим, формування найбільш ефективного процесу антикризового управління за допомогою моделювання даного процесу є досить актуальним. Моделювання бізнес-процесів широко використовується на практиці для вирішення різноманітних завдань і є досить важливою частиною проектів з реорганізації бізнес-процесів.

Найбільш зручною мовою моделювання бізнес-процесів є технологія структурного аналізу SADT (модель IDEF0). Особливостями стандарту IDEF0 є те, що він дозволяє подати алгоритм удосконалення у вигляді діаграми, наглядно представити послідовність дій формування основних напрямів антикризового управління.

Метою побудови функціональних моделей звичайно є виявлення найбільш слабких і вразливих місць діяльності організації, аналіз переваг нових бізнес-процесів і міри зміни існуючої структури організації господарювання. Аналіз недоліків і «вузьких місць» починається з побудови моделі АS-IS, тобто моделі існуючої організації роботи [6, с. 14]. На основі комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності КП «Харківські теплові мережі » був змодельований процес антикризового управління (рис. 1) на даному підприємстві.

Взаємодія системи з навколишнім світом описується як вхід (ресурс, який переробляється системою – показується з лівої сторони блоку), вихід, механізми та елементи управління [5, с. 25]. На вході даної моделі подаються форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал» та статистичні дані (середньогалузеві показники та інше).

Елементами управління представлено: 1 – Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2]; 2 – Закон України «Про управління об'єктами державної власності» [4]; 3 – Наказ Міністерства економіки України «Про Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» ; 4 – Методичні рекомендації щодо проведення фінансових розрахунків; 5 – Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [3].

 

Рис.1. Етапи антикризового управління підприємством «АS-IS» (Декомпозиція І рівня «Антикризове управління»)

 

Механізм (ресурси, необхідні для проведення роботи) показується з нижньої сторони блоку, включає планово-економічний відділ та арбітражного керуючого. На виході отримуємо антикризову програму та рекомендації щодо покращення фінансово-господарського стану підприємства.

Першим етапом виступає формування інформаційної бази, далі на основі інформації, що генерується першим процесом, проводиться аналіз фінансово-господарського стану підприємства. Третім етапом є комплексний аналіз причин кризи та виявлення «слабких місць» підприємства, що стали джерелами кризового явища чи потребують особливої уваги, у зв’язку з впливом кризи на діяльність підприємства. Останнім етапом даного процесу визначено розробку та реалізацію антикризової програми.

Для оптимізації даного процесу управління з урахуванням всіх його особливостей пропонується наступна розробка етапів процесу антикризового управління (рис.2).

 

Рис. 2. Етапи антикризового управління підприємством (Декомпозиція І рівня «Антикризове управління»)

 

Першим етапом проведення антикризового процесу залишається формування інформаційної бази. При формуванні інформаційної бази збирається та оброблюється така інформація: баланси підприємства за 2 – 3 попередні роки та за звітний період, звіти про фінансові результати; звіти про фінансово-майновий стан підприємства, звіт про витрати на виробництво продукції, розрахунок нормативу власних оборотних коштів, розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості, звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію, висновки попередніх аудиторських перевірок та акти перевірок підприємства державними контролюючими органами, дані про кадровий склад підприємства та рівень заробітної плати. Цей етап досить важливий, так як саме на ньому формується необхідна база інформації, що в подальшому буде використовуватися при здійсненні фінансового аналізу

Наступним етапом пропонується об’єднати «Аналіз фінансово-господарського стану підприємства»  та «Аналіз причин кризи та виявлення «слабких» місць»  в єдиний блок «Діагностика фінансового стану підприємства».

 

 

Рис. 3. Декомпозиція ІІ рівня «Аналіз фінансово-господарського стану підприємства» «АS-IS»

 

 

Рис. 4. Декомпозиція ІІ рівня «Аналіз причин кризи та виявлення «слабких місць» «АS-IS»

Блок «Аналіз фінансово-господарського стану підприємства» передбачає визначення методів фінансового аналізу та системи необхідних показників, безпосереднє проведення необхідних розрахунків та етап порівняння отриманих значень з нормативними, рекомендованими чи середньогалузевими, за результатами цього процесу отримуємо базу для аналізу причин виникнення кризи.

Процес аналізу причин кризи та виявлення «слабких» місць на КП «Харківські теплові мережі» звернений в основному на пошук внутрішніх проблем в діяльності підприємства, що не відповідає вимогам середовища функціонування даного суб’єкта господарювання, тому доцільною є заміна даного процесу та попереднього єдиним блоком «Діагностика фінансового стану підприємства» (рис. 5).

 

 

Рис. 5. Декомпозиція ІІ рівня «Діагностика фінансового стану підприємства» «TO-BE»

 

Новий етап оцінки фінансового стану підприємства передбачає використання різних методів та прийомів і починається з розрахунку показників фінансового аналізу. Важливим методом, за допомогою якого можна оцінити фінансовий стан підприємства, є використання системи фінансових показників та коефіцієнтів, проте його варто доповнити застосовуванням інтегральної оцінки.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі інтегрального показника дає можливість провести моніторинг фінансової діяльності підприємства, виявити тенденції у динаміці його фінансового стану, а також створити умови для прийняття рішень з антикризового управління, зокрема управління фінансами. Водночас, головною сферою застосування залишається внутрішня потреба підприємства постійно відстежувати економічні зміни і вплив управлінських рішень на фінансові результати та фінансовий стан підприємства.

Третім етапом діагностики фінансового стану підприємства пропонується ввести порівняння тенденцій локальних показників з інтегральним показником. З цією метою будується багатофакторна регресійна модель, що дозволяє виділити найбільш істотні локальні показники, що впливають на загальний інтегральний показник. Визначивши найбільш істотні локальні інтегральні показники робітник фінансово-економічного відділу чи арбітражний керуючий може розглядати їх як основні важелі керування щодо запобігання розвитку кризи на підприємстві, а також використовувати їх для розробки управлінських заходів щодо його оздоровлення.

Останнім етапом діагностики стану підприємства є аналіз зовнішніх чинників кризового стану підприємство, так як воно є відкритою системою і знаходиться під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Цей етап також є досить важливим з огляду на те, що подальша розробка антикризових заходів повинна базуватися не лише на основі інформації стосовно фінансового стану підприємства, а й на результатах аналізу зовнішнього середовища, його шансів та ризиків. Введення даного етапу сприяє виправленню недоліків наявної системи антикризового управління на підприємстві та допомагає орієнтуватися у мінливому оточення кожного суб’єкта господарювання, даючи можливість управлінню бути більш гнучким та адаптивним.

Однак для забезпечення ефективної роботи в ринкових умовах необхідно правильно формувати стратегію і тактику розвитку виробництва, обґрунтовувати плани та управлінські рішення не лише базуючись на наявних тенденціях розвитку. Зробити це можливо на основі вмілого прогнозування майбутньої ситуації, тому до наявних етапів моделі реалізації антикризового управління додається прогнозування (рис. 6).

 

Рис. 6. Декомпозиція ІІ рівня процесу антикризового управління «Прогнозування» «TO-BE»

 

Прогнозування включає прогнозування показників фінансового аналізу та прогнозування інтегрального показника, а вже на основі прогнозу визначення джерел розвитку негативних тенденцій у спрогнозованому майбутньому та розробка рекомендацій для управлінських рішень, які допомагатимуть запобіганню розвитку кризи в майбутньому.

Також для оптимізації процесу системи управління пропонується додати такий механізм як АС «ФінЕкАналіз». Програма Фінансовий аналіз - ФінЕкАналіз 2009 - професійна автоматизована система комплексного фінансово-економічного та управлінського аналізу господарської діяльності підприємства. Основна мета програми ФінЕкАналіз - зробити фінансовий аналіз організацій ефективним, зручним і оперативним. У програмі фінансового аналізу реалізовані наступні блоки аналізу: регламентований аналіз, елементи фінансового менеджменту, оцінка управління, прогнозування, аналіз порівняльного аналітичного балансу, платоспроможності, за ринкову (фінансової) стійкості, ліквідності балансу, ділової активності, рентабельності, прибутку, бальна оцінка фінансової стійкості, та інші. Дана автоматизована система дозволить прискорити і підвищити якість проведення аналізу фінансового стану підприємства і робить його комплексним.

Порівняння моделей AS-IS (як є) і TO-BE (як повинно бути) для модуля «Антикризове управління підприємством» наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Таблиця порівняння моделей AS-IS і TO-BE

 

AS-IS

TO-BE

Відмінності

Назва етапу

Назва етапу

1

Формування інформаційної бази

1

Формування інформаційної бази

2

Аналіз фінансово-господарського стану

2

Діагностика фінансового стану підприємства

Об’єднання етапів 2 та 3 моделі AS-IS в Діагностика фінансового стану підприємства

2.1

Визначення методів фінансового аналізу та системи необхідних показників

2.1

Розрахунок показників фінансового аналізу

2.2

Проведення необхідних розрахунків

2.3

Порівняння показників з нормативними та середньогалузевими

3

Аналіз причин кризи та виявлення "слабких місць"

2.2

Розрахунок інтегрального показника фінансового стану

3.1

Діагностика внутрішніх причин

2.3

Порівняння тенденцій показників з інтегральним показником

3.2

Проведення SWOT-аналізу

2.4

Аналіз зовнішніх причин кризи

3.3

Інтегральна оцінка причин кризи

4

Розробка антикризової програми

3

Розробка антикризової програми

 

 

4

Прогнозування

Введення додаткового етапу

 

 

4.1

Прогнозування інтегрального показника фінансового стану

 

 

4.2

Визначення джерел розвитку негативних тенденцій

 

 

4.3

Розробка рекомендацій для управлінських рішень

 

Таким чином, удосконалено процес антикризового управління підприємством, який дозволить значно підвищити ефективність даного управління на підприємстві та стане основою сталого подальшого розвитку підприємства в майбутньому.


Література:

1.            Жарковская Е.П. Антикризисное управление: учебник /                   Е. П. Жаарковская, Б. Е. Бродский. – [2–е издание., испр. и  доп.]. – М. : Омега – Л, 2005. –357 с.

2.            Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990996.html.

3.            Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc 2.nsf/link1 /T24.html.

4.            Закон України «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060185.html.

5.            Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою:монографія / [авт. кол.: В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, С.К. Потьомкін та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2007 .– 414 с.

6.            Лабораторний практикум з курсу «CASE-технології» для студентів спец. 7.080401 усіх форм навчання / [укл. С. Мінухін, О. Беседовський]. Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. 136 с.

 

 

 

Автор:

 

магістрант 2 курсу магістратури                                     Р.І. Кулик

фінансового факультету

 

Науковий керівник:

к.е.н., доцент                                                                    Т.Б.Кузенко