УДК 351.858

Т.В. Мезенєва

здобувач освітнього ступеня «магістр»

       Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БАНКРУТСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 

У статті досліджені підходи щодо визначення банкрутства, наведені та охарактеризовані його основні види, а також проаналізовані і згруповані чинники, що зумовлюють виникнення банкрутства підприємства у сучасних умовах розвитку економіки.

Ключові слова: банкрутство, санація, банкрут, Банкрутство, види банкрутства, зовнішні та внутрішні чинники банкрутства підприємства..

Постановка проблеми. На сучасних умовах розвитку економіки рівень збанкрутілих підприємств невпинно збільшується. Неплатоспроможність, збитковість,  банкрутство на сьогодення є  характерними для більшості українських комерційних банків. Саме тому питання банкрутства є досить актуальним у сучасних умовах розвитку економіки.

Постановка завдання. В Україні важливість цих факторів особливо зростає і породжує окремі проблеми, пов’язані з труднощами управління економічними процесами, необхідністю регулювання та вирішення проблем пов’язаних із банкрутством.

Аналіз основних досліджень і публікацій показав, що навколо проблеми банкрутства зосереджено увагу багатьох науковців. Питання банкрутства підприємства досліджували такі сучасні науковці, як Базілінська О. Я. [1], Ларіонова К. Л. [5], Подольська В. О., Шморгун Н. П., Яблонська А. С. та інші. Досить детально вивчав Терещенко О. О. [6]. Однак, незважаючи на це, проблема банкрутства не втрачає актуальності і має багато не розглянутих питань і потребує подальшого дослідження та розвитку. А саме уточнення понятійний апарат та проблеми питання визначення ймовірності банкрутства підприємств шляхом ідентифікації основних чинників, що зумовлюють його появу.

Актуальність роботи. Актуальність даної роботи полягає в тому, що у процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. На даний момент кожен субєкт, залежить від виду основної діяльності та форми власності підприємства, повинні реально оцінювати як власний фінансовий стан, так и фінансовий стан майбутніх партнерів чи конкурентів.

Структура роботи. Весь спектр з мети та задач дослідження структура роботи вміщує  процес банкрутства, визначенню його причин, дослідження  та наслідків. В Українському законодавстві банкрутство визначається як визнана арбітражним судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Метою роботи є дослідження існуючого понятійного апарату щодо питання банкрутства, характеристика видів банкрутства та відокремлення  основних причин, що його зумовлюють у сучасних умовах розвитку.

Поставлена мета обумовлює вирішення наступних завдань:

- дослідити та уточнити понятійний апарат щодо питання банкрутства у економічному та юридичному розрізі;

- визначити основні види банкрутства підприємства та їх основні характерстики;

- проаналізувати та охарактеризувати основні фактори та причини виникнення кризових явищ, що ведуть до неплатоспроможності та банкрутства підприємства.

У практиці розвитку країн із ринковою економікою банкрутство виступає як механізм регулювання та саморегулювання економіки і, насамперед, дотримання виконання зобов’язань суб’єктами господарювання. Банкрутство як елемент ринкових відносин стало реальністю і сучасної української економіки [9, с. 157].

Суб’єктом банкрутства (банкрутом) може бути лише суб’єкт підприємницької діяльності. Не можуть бути визнані банкрутом відокремлені структурні підрозділи господарської організації (філія, представництва та відділення).

Кредиторами неплатоспроможних боржників є суб’єкти, які мають підтверджені відповідно до законодавства вимоги до боржника щодо грошових зобов’язань, включаючи кредиторів, вимоги яких повністю або частково забезпечені заставою.

Правами кредиторів щодо неплатоспроможних боржників користуються також визначені законом органи справляння податків та зборів (обов’язкових платежів). У разі якщо до одного боржника мають грошові вимоги одночасно два або більше кредиторів, вони утворюють збори (комітет) кредиторів відповідно до вимог закону.

Причини банкрутства підприємства можна поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні.

Зовнішні — об’єктивні по відношенню до підприємства-банкрута:

— різке зниження попиту на продукцію та падіння цін на неї;

— зріст цін на сировину, матеріали, енергоресурси;

— політична та соціально-економічна ситуація в державі;

— природна стихія тощо.

Внутрішні — суб’єктивні, які залежать від керівництва та спеціалістів підприємства:

— недоліки у виробничо-технічній та економічній політиці;

— несвоєчасна і неадекватна реакція на зміни в ринковому середовищі;

— нераціональна організаційна структура;

— помилки у виборі лінії та стратегії розвитку, широкомасштабних інвестиційних проектів, об’єктів діяльності тощо.

У кризовій ситуації банк опиняється не відразу, а рух до нього починається з погіршення певних показників, які характеризують його зовнішнє і внутрішнє оточення, тобто з’являються симптоми банкрутства. До них належать:

1. Спад попиту на продукцію і зменшення обсягів виробництва.

2. Втрата клієнтів і покупців.

3. Зниження прибутковості виробництва.

4. Збільшення величини неліквідних оборотних коштів.

5. Неритмічність виробництва.

6. Низький рівень використання виробничого потенціалу і зниження рівня продуктивності праці.

7. Скорочення робочих місць.

8. Збільшення витрат на виробництво.

9. Припинення поточних платежів та систематичне порушення термінів погашення зобов’язань.

10. Зменшення потоку грошових коштів від здійснення операцій.

11. Падіння ринкової ціни цінних паперів і скорочення виплачуваних дивідендів.

Усі ці симптоми поділяють на дві групи:

— ті, що характеризують тотальну заборгованість підприємства;

— ті, що характеризують повну неплатоспроможність.

У випадках, передбачених законом, підприємництво-боржник, його засновники, власники майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства.

Фіктивним банкрутством називається завідомо неправдива заява суб’єкта підприємництва до суду про нездатність виконати зобов’язання перед кредиторами та державою. Встановивши факт фіктивного банкрутства, тобто фактичну платоспроможність боржника, суд відмовляє боржникові у задоволенні заяви про визнання банкрутом і застосовує санкції, передбачені законом.

Умисним банкрутством є стійка неплатоспроможність суб’єкта підприємництва, викликана цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи суб’єкта підприємництва, якщо це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, суспільства або інтересам кредиторів, що охороняються законом.

Приховування банкрутства, фіктивне банкрутство або умисне доведення до банкрутства, а також неправомірні дії у процедурах неплатоспроможності, пов’язані з розпорядженням майном боржника, що завдали істотної шкоди інтересам кредиторів та держави, тягнуть за собою кримінальну відповідальність винних осіб відповідно до закону.

Висновки . В результаті проведеного дослідження можемо дійти висновку, що сьогодні існує значна кількість причин, що можуть спровокувати виникнення банкрутства підприємства, які детально розглянули Базілінська О. Я. [1], Подольська О. В. [6], Терещенко О. О., Шморгун Н. П. [7] та ін. У сьогоднішніх умовах для ефективного функціонування на ринку необхідно керувати впливом факторів не тільки внутрішніх, але й зовнішніх.

Від керівника, менеджера залежить життєздатність підприємства. Тому менеджер зобов’язаний вміти виявляти основні фактори, що впливають на організацію.

Список використаних джерел:

1. Ларіонова К. Л., Капінос Г. І. Аналіз особливостей та сучасного розвитку інституту банкрутства та фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання Хмельницької області / К. Л. Ларіонова, Г. І. Капінос // Вісник Хмельницького національного університету – 2006. – № 4. – Т3. – С. 50–55.

2. Методичні рекомендації Нацiонального банку України щодо застосування комерційними банками Закону України «Про банкрутство» від 21.07.94р. N 23012/105 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/doc/?code=v_105500-94

4. Методичні рекомендації Центральної спілки споживчих товариств України з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств 28.07.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Http://zakon. nau. ua/doc/?code=n0005626-06

6. Подольська В. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

7. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.