Гроза М.Е., Камінська М.О.

Херсонський державний аграрний університет, Україна

Важливість навчання термінологічної лексики студентів немовного вузу

Одним з основних напрямків сучасних методичних досліджень є розробка найбільш оптимальних шляхів і засобів, що сприяють вдосконаленню навчального процесу, виявлення найбільш ефективних прийомів навчання іноземної мові на всіх етапах. Іноземна мова розглядається в наш час як невід’ємний компонент досліджуваної культури. Навчання розглядається як цілеспрямований процес вивчення іншомовної культури через іноземну мову і оволодіння нею через іншомовну культуру. У зв’язку з цим організація навчання іноземної мови передбачає облік не тільки комунікативних потреб, але і пізнавальних запитів учнів. Навчання іноземної мови у немовному вузі відбувається в кілька етапів. На першому етапі удосконалюються основи володіння іншомовною мовленнєвою діяльністю в єдності і взаємозв’язку її основних видів.

Успіх навчання іноземної мови на наступному етапі знаходиться в прямій залежності від того, наскільки швидко і міцно оволодівають студенти навичками і вміннями користуватися досліджуваною мовою як засобом безпосереднього спілкування з іноземними фахівцями або як засобом отримання певної практично значимої інформації для майбутньої професійної діяльності на основі читання текстів по спеціальності.

Основним джерелом поповнення професійних знань студентів сільськогосподарського профілю є письмові засоби інформації ( інструкції з опису, використання, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту техніки та обладнання).

Метою навчання іноземних мов у немовних ВНЗ є досягнення рівня, достатнього для практичного використання іноземної мови у майбутній професійній діяль­ності. На сучасному етапі навчання іноземної мови надзвичайно важливою є необхідність формування у майбутніх фахівців умінь працювати з літературою на іноземній мові за обраною спеціальністю.

При читанні автентичної літератури іноземною мовою, зокрема, англійською, фахівці сільськогосподарського напрямку повинні вміти не тільки розпізнавати слова, що складають рецептивний мінімум, але й уміти розуміти значення незнайомих слів, що відносяться до їх потенційного словника.

У процесі навчання іноземної мови актуальною є проблема, що стосується ролі лексичного аспекту (термінологічної лексики) у розумінні спеціальних текстів та вміння використовувати дану лексику у ситуаціях  професійного спілкування.

При цьому важливе значення має дослідження такого джерела термінологічного словника в немовному вузі як словотвір. Англійська мова володіє багатою і складною системою словотворення. Терміни, які є ключовими, складають частину загальнолітературної лексики. Разом з тим, вони не можуть розглядатися ізольовано від законів і процесів розвитку і функціонування всієї лексичної системи, що передбачає відбір словотвірних моделей, виділення етапів розпізнавання і розуміння складних і похідних слів, розробку основних прийомів навчання аналізу словотворення, визначення ролі прогнозування в розумінні невивченої термінологічної лексики з опорою на словотвір.

В умовах немовного вузу особливе значення мають професійно-орієнтовані ділові ігри. Їх застосування створює умови навчання майбутнього фахівця діловому спілкуванню на іноземній мові. Тобто ділові ігри, тексти, ситуації, тренінги служать засобом навчання реальної комунікації, дають можливість відтворити ігрову модель професійної діяльності майбутнього фахівця.

У методиці викладання іноземних мов розвивається новий напрямок   - професійна лінгводидактика, основний напрямок теоретичного аспекту якої є виявлення шляхів професіоналізму фахівця засобами іноземної мови.

Прикладний аспект даної науки обумовлений інтенсивним використанням інформації професійного характеру, одержуваної із закордонних джерел, і розширенням кола орієнтованих на зарубіжну діяльність спеціальностей, які вимагають володіння різними  мовними компетенціями (говоріння, слухання і розуміння, читання, письмо), які реалізуються в складі комунікативної компетенції.

Адекватна комунікація між представниками різних лінгво-професійних спільнот може бути здійсненна лише при відповідній підготовці фахівця тієї чи іншої професійної спрямованості. Для здійснення професійної комунікації рідною мовою у сфері сільського господарства, наприклад, потрібне знання не тільки сільськогосподарської, але й соціокультурної специфіки. Здійснення ж іншомовного професійного спілкування в галузі сільського господарства вимагає ще більшої підготовки. Сільське господарство є складовою частиною будь-якого суспільства і, відповідно визначається його культурною специфікою. У свою чергу, дискурс не може існувати поза ситуацією та контекстом, а обов’язковою умовою здійснення комунікації в професійній сфері буде наявність в учасників спілкування загального фону соціокультурних знань, достатнього обсягу спеціальних знань професійного володіння предметом обговорення.

Таким чином, при розробці методик навчання студентів навичкам оперування термінологічною лексикою в процесі комунікації необхідно робити відбір наявних типів і видів вправ, розробляти нові лексично-спрямовані вправи, які розкривають понятійне значення незнайомого терміна, формують стійки навички оперування термінологічною лексикою в професійно значущій усній та письмовій комунікації .