УДК 159.923.2 – 053.6

Хомчук О.П.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна

Психологічні особливості мотивації досягнень як особистісної детермінанти впевненості у собі в підлітковому віці

Зростання активної, самостійної, впевненої у собі молодої людини  є важливою проблемою на сучасному етапі розвитку суспільства. Збалансований рівень розвитку впевненості у собі сприяє налагодженню міжособистісних стосунків, досягненні успіху у соціально-значущій діяльності, самореалізації особистості.

Сучасні розробки проблеми впевненості у собі представлені у роботах Н.Ю. Будіча, М.Є. Мішечкіної, В.Г. Ромека, І.С. Толкунової, О.С. Шило на ін. У своїх дослідженнях ми погоджуємось з позицією В.Г. Ромека про те, що впевненість у собі виявляється у позитивній оцінці людиною власних навиків і можливостей як достатніх для досягнення власних (суб’єктивно важливих) цілей і задоволення власних потреб [8, с.157].

Важливим для розвитку даного психічного явища є вміння ставити реалістичні цілі та спрямованість на досягнення успіху. На думку А.Бандури, люди схильні уникати погрожуючих ситуацій, коли переконані, що не зможуть  їх подолати і «поводять себе активно і впевнено, якщо вважають себе здатними успішно розібратися у складній ситуації» [1, с.116].

А.Маслоу відносить потребу в досягненні до групи потреб у самоповазі разом із потребами у визнанні та схваленні, які «породжують у індивіда почуття впевненості у собі, почуття власної значущості, сили, адекватності, що він корисний та необхідний у цьому світі» [6, с.89].

А.Г.Грєцов, В.Г. Ромек, І.В. Стішенок [5,9,11] відмічали необхідність розвитку мотивації досягнень для підвищення рівня впевненості у собі. У розроблених ними психологічних тренінгах включено вправи, спрямовані на підсилення мотиву досягнення успіху.

  Особливості мотивації досягнення у підлітковому віці зумовлюються соціальною ситуацією розвитку – входженням у світ дорослих, інтенсивним розвитком інтелектуальних здібностей, становленням нового рівня самосвідомості, зміною Я – концепції, розвитком особистісної ідентичності [4;7].

Л.І. Божович характеризувала підлітковий вік як період «усвідомлення свого соціального «Я» та виникнення на цій основі внутрішньої позиції, тобто певного цілісного відношення до оточуючого світу і до самого себе, що породжує відповідні потреби та прагнення, на основі задоволення яких виникають нові потреби» [2, с. 227 ].

І.С. Булах визначала такі особистісні новоутворення підлітка: «потреба в оцінних взаєминах, особистісна рефлексія, потреба в самозахисті та самоповазі, особистісна саморегуляція, потреба у досягненні та самоствердженні тощо» [3,с.142].

На думку С.В.Воронової, мотивація досягнення підлітків пов’язана з такими психологічними новоутвореннями, як розвиток мислення на стадії формальних операцій, становлення нового рівня самосвідомості, набуття особистісної ідентичності. Внаслідок цього забезпечується автономія особистості по відношенню до зовнішніх впливів, відбувається становлення головних характеристик вказаного психологічного утворення: рівня домагань, самооцінки, типу атрибуції успіху і невдачі [4, с. 50 - 51]. Вчена зазначала, що підлітки із несформованим мотивом досягнень характеризуються нерішучістю, неорганізованістю, обережністю, невпевненістю у собі [4, с. 69 ].

Б.О. Сосновський зазначав, що прагнення до успіху тісно пов’язане з установкою на результативність у справі (прагматичність), впевненість у собі, цінність улюбленої справи та наполегливість у ній, впевненість в успіху [10, с.249 - 250].

Х. Хекхаузен доводить, що розвиток пізнавальних процесів в цей віковий період веде до остаточного становлення основних індивідуальних відмінностей мотивації досягнення: привабливості успіху та уникнення невдач, рівня домагань, домінуючого типу атрибуції успіху і невдачі» [12].

Отже, ми припускаємо, що мотивація досягнення є необхідною умовою розвитку впевненості у собі і детермінує розвиток даного психічного явища в підлітків.

Метою даної роботи є дослідження психологічних особливостей мотивації досягнення в даному віковому періоді.

Для вивчення психологічних особливостей саморозуміння ми використали методику «Мотивація успіху та уникнення невдач» А. О. Реана.

Вибірка становила 246 чоловік, з них 125 – осіб 13–14 років (8 клас), 121 особа 14 – 15 років (9 клас). Математично-статистична обробка отриманих даних проводилася по t-критерию Стьюдента.

Збалансованим є високий рівень мотивації досягнення, який характеризується переважанням мотиву досягнення успіху над мотивом уникненням невдач, спрямуванням активності на повну мобілізацію внутрішніх ресурсів, позитивним емоційним станом, впевненістю у собі та у вірогідності досягнення успіху. Низький рівень означає переважання в підлітків мотиву уникнення невдач та не сформованість мотиву досягнення. Для таких учнів притаманний страх невдачі, негативні емоційні переживання, відсутність віри у власний особистісний потенціал, невпевненість у досягненні успіху, сприйняття себе як невдахи.

Середній рівень виявляється у підлітків з однаковою інтенсивністю мотивів досягнення успіху і уникнення невдач. Прагнення успіху у цих учнів ситуативне, детерміноване короткочасною, поверховою зацікавленістю.

Згідно отриманим даним, на першому місці знаходиться середній рівень (32,80 % у 13–14річних учнів і 53,72% у 14 –15річних), який статистично достовірно зростає у 9 класі (t=2,4; *p ≤ 0,01). На другому місці низький рівень (40,80% у восьмикласників і 31,40% у дев’ятикласників), який незначно знижується. Високий рівень притаманний 26,40% 13–14річних  підлітків і 14,88% 14 –15річних і статистично достовірно знижується до 9 класу.

Отже, нами констатується негативна вікова тенденція зниження показників високого рівня та збільшення показників середнього, який є домінуючим в учнів 8 і 9 класів.  Середній і низький складають незбалансований рівень, який характеризується нерішучістю, невпевненістю, відсутністю прагнення до стабільного, довготривалого успіху.

Вивчення психологічних особливостей мотивації досягнень у підлітків дає можливість зробити висновок про те, що переважна більшість учнів восьмих і дев’ятих класів мають незбалансований рівень мотивації досягнення, що говорить про необхідність цілеспрямованої психокорекційної роботи.

Література

1.     Бандура А. Теория социального научения./А. Бандура Пер. с англ. / Под ред. Н.Н. Чубарь.– СПб.: Евразия, 2000.– 320 с.

2.     Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе/Л.И. Божович / Под общ. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара, 1999. – Т. 2. – с.128 – 144.

3.     Булах І.С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків: дис..докт.психол. наук: 19.00.07./ Ірина Сергіївна Булах; НПУ Ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 581 с.

4.     Воронова С. В. Психологічні особливості мотивації досягнення випускника школи-інтернату: дис..канд. психол. наук: 19.00.07./ Світлана Василівна Воронова; НПУ Ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 260 с.

5.     Грецов А.Г. Тренинги развития с подростками: творчество, общение, самопознание./ Андрей Генадьевич Грецов – СПб.: Питер, 2012. – 416 с.

6.     Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд./А. Маслоу / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с. – (Серия «Мастера психологии»).

7.     Психология подростка: учебник / под редакцией члена-корреспондента РАО А.А. Реана. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. –  480 с. – (Психология – лучшее).

8.     Ромек В.Г. Понятие уверенности как социально-психологическая характеристика личности / В.Г.Ромек: Дисс. ...канд. психол. наук. – Т.1. Ростов-н/Д.: Изд-во РГУ, 1997. – 242 с

9.     Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПб.: Речь, 2008, - 175 с.

10. Сосновский Б.А. Мотивационно-смысловые образования в психологической структуры личности: Дис. …д-ра психол.наук: 19.00.01./ Б.А. Сосоновский. – М., 1991. – 321 с.

11. Стишенок И.В. Тренинг уверенности в себе: развитие и реализация новых возможностей / Ирина Владимировна Стишенок – СПб.: Речь, 2012–230 с.

12. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения: Пер. с англ. – СПб.: Речь, 2001. – 240 с.