Формування професійних компетенцій у студентів засобами фізичної культури та можливості їх застосування в майбутній праці

з учнівською молоддю.

Осіпова І. В., студ. Турятко А.

Робота проводиться відповідно до Цільової програми «Фізична культура - здоров'я нації», Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України, Концепції фізичного виховання в системі освіти України.

Дослідження спрямоване на послідовне формування фізичної культури особистості фахівця, набуття професійних навичок, умінь відповідно рівня освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр).

Актуальність теми зумовлюється:

- соціальним замовленням сучасного суспільства на всебічно розвинену гармонійну особистість фахівця, який має високий рівень здоров'я, необхідну фізкультурну освіту та фізичну підготовленість, спроможного до фізичного удосконалення, щоб відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики;

- знанню основ оздоровлення й методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності для дітей та школярів і вміння застосовувати їх на практиці;

- розробка методичних рекомендацій по формуванню у студентів здорового образу життя і вмінню вживати ці навички у роботі з дітьми та школярами;

- підготовка студентів усіх спеціальностей до проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та учнями

Мета роботи – розробка методичних рекомендацій по організації та проведенню фізкультурно-оздоровчих заходів, покращенню рухової активності та поліпшенню здоров'я і вмінню вживати ці навички у роботі з дітьми та школярами, підготовка студентів усіх спеціальностей.

Для досягнення мети передбачається комплексне вирішення наступних задач:

 - формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості та підготовці її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, усунення функціональних відхилень та недоліків у фізичному розвитку;

 - формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчанні, роботі, сімейному фізичному вихованні;

 - оволодіння системою практичних умінь і навичок в організації занять, головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення здоров'я, розвиток і удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;

 - здатності до виконання державних тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.

Головною вимогою до даної НДР є отримання наукових результатів на сучасному рівні, їх апробація на наукових конференціях, в навчальному процесі.

На підставі результатів науково-дослідної роботи, розробки методичних рекомендацій у студентів набувається набуття фонду рухових вмінь та навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначає психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії, набуття досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей, вмінню застосовувати свої знання з учнівською молоддю.

Отримані результати можуть бути використані в навчальному процесі студентів основної групи різних факультетів відповідно рівня освіти, що допоможе їм засвоїти:

- знання основ форм організації і методики раціональної діяльності та вміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

- знання основ методики оздоровлення і фізичного удосконалення традиційними і нетрадиційними засобами і методами фізичної культури;

- знання основ професійно-прикладної фізичної підготовки і уміння застосовувати їх на практиці;

- стійка навичка до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних раціональних формах;

 - поінформованість про всі головні цінності фізичної культури та ефективності використання засобів, методів та вмінь фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та школярами.

Науково-дослідна робота виконується поетапно.

На першому етапі отримані попередні уявлення про об'єкт дослідження; вивчені методичні основи і форми фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільників та школярів.

На наступних етапах роботи концентрувалась увага на вивченні організації та проведенні фізкультурно-оздоровчої роботи, рухливих ігор, форм та методів проведення фізкультурного заняття та уроку фізичної культури, як основної форми занять з дітьми різного віку.

Також планується надати рекомендації студентам по організації та проведенню годин здоров'я, фізкультурних свят у садку, школі, таборі, що передбачає розвиток фізичних здатностей, збереження здоров’я й рухових навичок.