Костирко Л.А.

доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою фінансів Східноукраїнського  національного університету імені Володимира Даля,

 м. Луганськ

розвиток методології діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства

Різноманіття ринкових ситуацій і чинників обумовлює впорядкування окремих елементів і функцій управління на основі впровадження нових механізмів самоорганізації і інструментів регулювання, які дозволяють істотно зменшувати і ідентифікувати несприятливі результати, викликані змінами станів і поведінки підприємства. Для принципового вирішення цієї проблеми необхідно найбільш повно задіяти регулюючу функцію діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства.

В даному дослідженні діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості - це нетрадиційна концепція комплексного дослідження динамічних характеристик  змін фінансових процесів, пов'язаних з утворенням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, заснована на інформації зворотного зв'язку, використання якої дозволяє ідентифікувати і оцінювати відхилення і проблемні ситуації при обґрунтуванні  вибору доцільних стратегічних рішень.

Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості розглядається як обов’язковий елемент механізму фінансової стратегії підприємства. Дане твердження є актуальним і ґрунтується на припущенні того, що для кожного підприємства існує своя точка фінансово-економічної стійкості. Під час руху від цієї точки вгору, підприємство набирає запас фінансової міцності, платоспроможність набуває вищої якості – від гарантованої до абсолютної, прибутковість зростає. Рух в протилежну сторону означає перехід від стану фінансово-економічної стійкості в нестійку зону і подальшому наближенню до зони кризового стану. Тому замість існуючих методологічних підходів до діагностики в даній роботі представлене дослідження пошуку і оцінка доцільності найважливіших індикаторів потенціалу фінансово-економічної стійкості, представлених співвідношенням характеристик фінансової рівноваги, ефективності операційної та фінансової діяльності.

Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості має управлінську орієнтацію, оскільки вона призначена для реалізації прогнозно-регулюючої функції управління.

Методологічні положення діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства будуються на основі таких принципів: системність – вимагає узгодженості кожного елементу діагностики і забезпечення взаємозв'язку з іншими елементами механізму фінансового управління; інтегрованість – витікає з наявності емерджентних властивостей, що виявляються на етапі інтегрованої оцінки потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства; комплексність – передбачає, що опис досліджуваного об'єкту з точки зору поставленої мети повинен охопити всі основні аспекти проблемної ситуації; адаптивна – передбачає постійний моніторинг і аналіз результатів діагностики з метою коректування фінансових показників стратегічних планів і управлінських рішень; цілеорієнтованість – чітке виділення меж об'єкту діагностики, адресність і конкретність висновків.

Методологічним базисом є концептуальна модель діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості (рис. 1), яка інтегрує чотири блоки: цільова функція діагностики; діагностика на стадії розробки і формування механізму фінансової стратегії; комплексна діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства; використання результатів діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості для вибору фінансової стратегії.

Процес розробки кожного блоку задач діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості визначається заданою метою і зумовлює набір і послідовність входів інформації, модифікації (перетворення) і виходу інформації. Пріоритетні напрями діагностики (фінансова рівновага, ефективність операційної і фінансової діяльності підприємства) використані як системоутворююча ознака в інтегрованій оцінці потенціалу фінансово-економічної стійкості для нормування цільових векторів і вибору оптимальної фінансової стратегії. Це пов'язано з тим, що потенціал фінансово-економічної стійкості є основним показником зростання ринкової вартості підприємства і визначає можливості його сталого розвитку, то оцінка чутливості фінансової стратегії за даним критерієм дає можливість оптимізувати вибір її доцільної альтернативи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Запропонований підхід до діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості дає можливість: дослідити та визначити параметри та контур потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства; сформувати надійну інформаційно-аналітичну базу для визначення зони фінансово-економічної стійкості в залежності від стадії економічного розвитку підприємства, вибору альтернатив фінансової стратегії сталого розвитку підприємства.