Экономические науки/ 7. Учет и аудит

Пересунько З.М

Науковий керівник: к.е.н. , доц. Копняк Н.І.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

«Затрати» і «витрати»:  проблема визначення понять

 

Актуальність. За роки становлення бухгалтерського обліку в Україні однією із вагомих проблем є запозичення іноземних термінів та їх некоректний переклад без ретельного аналізу та урахування економічної сутності понять.

На сьогоднішній день в економічній літературі можна часто зустріти вживання таких термінів як «затрати» та «витрати». Одні автори особливо не замислюються над сутністю цих термінів й вживають в своїх працях їх як синоніми, інші намагаються розмежувати данні поняття та обґрунтувати їхню відмінність.

Аналіз досліджень і публікацій. Визначення сутності та дослідження відмінностей між поняттями «витрати» і «затрати» в останні роки стали предметом уваги багатьох вітчизняних вчених, зокрема: Ф.Ф.Бутинця, В.В.Сопка, Л.В.Нападовської, З.В.Задорожного, Ю.С.Погорєлова, М.І.Скрипник та інших. Однак і досі ряд питань потребують вирішення.

Мета даної статті полягає в тому, щоб  сформувати оптимальний підхід до розуміння понять «затрати» та «витрати», обґрунтувати різницю між ними, що дозволить внести ясність у сферу бухгалтерського обліку затрат і витрат.

Виклад основного матеріалу. Ф.Ф.Бутинець в своєму підручнику «Теорія бухгалтерського обліку»  спробував пояснити розходження в трактуванні даних термінів. Дані розходження, на його думку, полягають в тому, що в російській економічній літературі терміни «расходы» (укр. – «видатки»), «затраты» (укр. – «витрати, затрати») та «издержки» (укр. – «витрати, затрати») сприймаються як синоніми [1].

Як справедливо відзначила Л.В.Нападовська, в сучасних вітчизняних навчальних і наукових виданнях, у практиці бухгалтерського обліку, законодавчих актах, зокрема в Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999  № 996-XIV й чинних в Україні «Методичних рекомендаціях з питань собівартості продукції (робіт і послуг) промисловості» №373 від 09.07.2007, широко використовується лише поняття «витрати», термін «затрати» не використовується. Його автоматично замінено терміном «витрати», який, на думку професора, має не лише інший економічний зміст, але й призначення [2].

Визначення витрат наведене у П(с)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(с)БО №3 «Звіт про фінансові результати», П(с)БО №16 «Витрати», П(с)БО №18 «Будівельні контракти» (щодо ведення бухгалтерського обліку будівельними організаціями). Отже, поняття «затрат» не закріплено на законодавчому рівні й у нормативних актах та ототожнюється з «витратами».

Трактування термінів «затрати» та «витрати» у працях провідних науковців продемонструємо у таблиці 1 [3], [4], [5].

Таблиця 1

Визначення термінів «затрати» і «витрати» у працях провідних науковців

 

Автор та праця

Термін «витрати»

Термін «затрати»

1

2

3

Аврова И.А.

 

Управленческий учет / - М.: Бератор-Пресс, 2003. - 175с.

Витрати представляють собою ту частину затрат, що здійснені підприємством для отримання доходу, тобто вони зменшують суму отриманого доходу в результаті діяльності підприємства

Затрати – це засоби, що використані на придбання ресурсів, які є в наявності та відображаються в балансі як активи підприємства і які здатні в майбутньому принести дохід

Булатов М.

 

Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / М.А. Булатов. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Издательство  “Экзамен”, 2005. – C. 256.

Витрати – ціна, сплачена за товари або послуги чи грошова сума, що потрібна для їх виробництва або створення

Затрати = витрати

Продовження таблиці 1

1

2

3

Волкова О.

 

Управленческий учет: учеб. /

О.Н. Волкова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. –

C. 472.

 

Витрати – це будь-які виплати, що здійснює підприємство в процесі своєї господарської діяльності, вони відносяться перш за все до грошового потоку підприємства, оскільки потребують для своєї оплати грошових коштів

Затрати – це вартість оцінки ресурсів, використовуваних організацією в процесі своєї діяльності

Елізабет Дербін

 

Економічна теорія і державний сектор: теорія, практика, термінологія, джерела: Навч. посібник / Елізабет Ф, Дербін, Олександр Іванович Кілієвич.  – Українська

академія держ. управління при Президентові України. – К.:Вид-во УАДУ, 1997. – C. 106.

Витрати – це вартість, яка кількісно дорівнює витратам на придбання ресурсів

Затрати – є синонімом поняття «ресурси». Ресурси є факторами виробництва – благами необхідними для випуску інших благ

Задорожній З.Р

 

Внутрішньогосподарський облік у будівництві: методологія і організація: дис.. д-а екон. наук: 8.00.09/ Задорожній Зеновій - Михайло. –Тернопіль, 2007

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які зумовлюють зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками)

Грошовий вираз матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, використаних у процесі такої діяльності з метою отримання економічної вигоди за винятком оплати рахунків постачальників, різних кредиторів за отримані виробничі запаси, товари, послуги, перераховані авансові платежі тощо

Золотарьова Н.Г.

 

Основні напрями класифікації витрат

підприємства / В.Г. Лінник, Н.Г. Золоторьова // Фінанси,

облік і аудит:Збірник наук. праць [ред. А.М. Мороз]. – К. – 2004. – Вип.3. – С. 222-231.

Витрати – затрати певного періоду часу, а тому їх потрібно у повній сумі відносити на реалізовану за цей період продукцію

Затрати поділяються на бухгалтерські та економічні. Бухгалтерські – це фактичні затрати чинників виробництва, що придбані за ринковими цінами. Економічні – це втрачені можливості, тобто сума грошей яку можна було б отримати за умови настання найбільш прийнятного варіанту розвитку подій

Продовження таблиці 1

1

2

3

Зонова А.В.

 

Учет затрат и расходов: основание разграничения и методика учета / А.В. Зонова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

предприятий. – 2003. – №10. – С. 34-36.

Витрати – платежі грошовими засобами або іншими активами зв’язаними з діяльністю даного підприємства та зменшення доходів або власного капіталу їх власників за період

Затрати – сума авансованих засобів, використовуваних в процесі кругообігу від початку до кінця без зміни первинної величини. Вони перетворюються в витрати в кінці кругообігу при продажі виготовленої продукції

Лозинський Д.Л.

 

«Витрати» та «Затрати»:  узгодження понять в бухгалтерському обліку // Вісник Житомирського державноготехнологічного університету .Серія: економічні науки. - 2009.            -  №4. -С.55-59

Термін «витрати» означає витрати тільки тих ресурсів, які при визначені фінансового результату підприємства за відповідний звітний період ставляться у відповідність отриманим доходам

Затрати – це будь-яке використання ресурсів, в тому числі і на придбання активів

Нападовська Л.В.

 

Управлінський облік:  Підручник для студ. вищ. Навч. закл./ Нападовська Л.В. – К.:Книга, 2004. – 544 с.

Зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду або збільшення зобов’язань підприємства, що веде до зменшення капіталу

Вартісний вираз використаних у процесі діяльності підприємства матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів

Одінцова Т.М.

 

Признание и отражение в системе финансового и управленческого учета затрат и расходов предприятия// Вісник СевДТУ: Економіка и фінанси: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, - 2008. - Вип. 92.   -С.155-162

Витрати – є споживанням ресурсів в процесі господарської діяльності

Затрати – є більш загальним поняттям оскільки включають витрати і при цьому охоплюють ще ряд об’єктів обліку (закупівля запасів, інвестиції тощо)

Павликівська О.І.

 

Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості): дис.. канд.. екон. наук: 08.06.04/ Павликівська Ольга Іванівна. –Тернопіль, 2002. – 253с.

Витрати вживаються стосовно витрат за їх призначенням, що рівнозначно поняттю собівартості продукції і незавершеного виробництва в розрізі кількісних статей

Співвідносять із витратами за економічними елементами

Продовження таблиці 1

1

2

3

Погорєлов Ю.С.

 

Вибір і обгрунтування методів управління затратами  підприємства: авторефер. Дис.. на здобуття наук. Ступеня канд.. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»/ Ю.С.Погореловю – Донецьк, -2006. – 32с.

Відображають зменшення активів і збільшення зобов’язань за період

Відображають реальний рух і трансформацію ресурсів

Пойда Ю.М.

 

Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами

на виробництво комбікормівкомбікормів: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ю.М. Пойда. – К., - 2008. – C. 24.

Термін “витрати” доцільно

вживати на позначення грошей, коштів, витрачених на що-

небудь, оскільки цей термін означає зменшення

економічних вигод у звітному періоді у формі вибуття або

використання активів чи виникнення заборгованості, що

призводить до зменшення власного капіталу.

Термін “затрати” слід

розуміти як використання робочого часу, сил, сировини,

матеріалів тощо, які вимірюються в натуральних

вимірниках (годинах, кілограмах, тоннах і т. д.)

Поклад І.М.

 

Курс бухгалтерского учёта/ Под ред.. И.Н. Поклада. – 4-е узд., перераб и доп. – М.: Финансы и статистика.  - 1971. – 416 с.

Витрати = затрати

Витрати виробництва, до складу яких відносяться : витрати матеріалів, сировини, палива, енергії, амортизаційних відрахувань, заробітна плата робітників та службовців, інші витрати

Рудніченко Є.М.

 

Механізм управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств: дис. канд. екон. наук: 08. 06.01/ Рудныченко Э.М. – Хмельницький, - 2006. – 207с.

Відображають зміну майна (зміни активів) і використовуються при розрахунку фінансових результатів та обліку виробничої собівартості продукції

Відображають трансформацію ресурсів у створення нової вартості, більш точно пов’язані з реальним рухом грошових коштів і повинні широко використовуватися в плануванні повної собівартості продукції й прибутку

 

Продовження таблиці 1

Сопко В.В.

 

Бухгалтерський облік: Навч. Посібник –[3-е вид., перероб. і доп.] / Сопко В.В. – К.: КНЕУ 2000. – 578 с.

Витрати виникають при витрачанні грошових коштів на закупку матеріальних цінностей

Використані у процесі виробництва різні речовини та сили природи на виготовлення нового продукту праці формують поняття затрати

Черткова Н.О.

 

Економічне значення витрат промислових підприємств / Н.О. Черткова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 6. – С. 444-447.

Витрати – це вартість усіх матеріалів та послуг, що витрачаються

Затрати = витрати

Проведений аналіз визначення термінів  «затрати» і «витрати» показав, що неузгодженість даних трактувань є питанням, яке виникло ще в кінці минулого століття, але  почали інтенсивно займатись даною проблемою лише в останні десять років. На сьогоднішній день, як видно із вищенаведеної таблиці, питанням трактування понять «затрат» і «витрат» присвячено достатньо уваги в періодичній літературі, дана проблема була розглянута в багатьох дисертаційних роботах. Проте, у деяких працях зустрічається ототожнення затрат і витрат, а у інших навпаки – категоричне їх розмежування. У тих науковців, котрі вважають, що даним поняттям притаманний різний економічний зміст, розуміння затрат зводиться переважно або до вихідних грошових потоків, або до використання ресурсів у процесі створення нової вартості; витрат - до зменшення активів і збільшення зобов’язань за період.

Вживання синонімом до терміну «витрати» поняття «затрати» є економічно не обґрунтованим, оскільки з точки зору бухгалтерського обліку дані категорії відрізняються значенням. Термін «затрати» стосується усілякого використання ресурсів, у тому числі щодо придбання активів, у той час як «витрати» - використання лише тих ресурсів, які при визначенні прибутку господарюючого суб’єкта за певний період часу ставляться у відповідність до доходів [6].

Отже, на основі проведеного огляду літературних джерел з даної тематики можна виділити основні три підходи до розуміння авторами понять “витрати” та “затрати” (рис. 1).

Підходи до розуміння понять «витрати» та «затрати»

Це синоніми

Це різні поняття

 

Підхід № 1

Затрати – це натурально-речовий показник

 

       Підхід № 3

 

Підхід № 2

Витрати – зменшення активів або збільшення зобов’язань,що призводить до зменшення власного капіталу

 

Витрати – це вартісний показник

 

Затрати – вартісна оцінка використаних ресурсів, не зменшують власний капітал організації

 

Різниці не існує яке

з понять вживати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1. Існуючі підходи до розуміння понять “витрати” та “затрати”

 

Найближчим до істини, на нашу думку, є саме третій підхід, адже відповідно до ПСБО 16 «Витрати»,  витрати - це зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду або збільшення зобов’язань підприємства, що веде до зменшення капіталу, а «затрати», як справедливо відзначає професор Л.В.Нападовська [2], - це вартісний вираз використаних у процесі діяльності підприємства матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів. Від себе у вищезазначене визначення затрат ми додали б ще те, що затрати можуть бути виражені як у вартісному, так і в натурально-речових показниках, адже  будь-який затрачений ресурс, який вимірюється в вартісному виразі (грн.), в виробництві, на складі, при складанні калькуляцій тощо, вимірюється і в конкретних одиницях виміру, що притаманні конкретному виду продукції (штуки, метри, кВт-години тощо).  

Під «витратами» в економічній теорії розуміється споживання різних видів ресурсів у ході діяльності підприємства за певний період часу (звітний період). Здійснення виробничих затрат не передбачає зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів. Тут відбувається лише заміна  одного активу на інший. При цьому використання ресурсів на виготовлення продукції  (виконання робіт, послуг) не співвідноситься з отриманням доходу. І тільки  в момент вибуття продукції (робіт, послуг), тобто за умови визнання доходу, або за наявності достатньої  впевненості у відсутності доходу як у поточному, так і в майбутніх звітних  періодах витрати, які формують собівартість продукції (робіт, послуг), визнаються відповідними витратами  (собівартістю реалізованої продукції (робіт, послуг)) і відображаються у «Звіті про фінансові результати». Сукупність же затрат, не визначених відповідними витратами на кінець звітного періоду, відображається в «Балансі» як актив, у вигляді фактичної виробничої собівартості залишків готової продукції на складі та (або) незавершеного виробництва [7].

Вищезазначені судження знаходять своє відображення й у статті В.К.Скляренка [8], який зазначає, що на відміну від затрат, витрати не можуть бути віднесені до активів підприємства, а відображаються при розрахунку прибутку підприємства в «Звіті про фінансові результати».

Висновок. В результаті проведеного дослідження визначено, що відповідь на поставлене на початку статті питання є однозначною: “витрати” та “затрати” – це різні поняття, штучне ототожнення яких спричинено передусім різним трактуванням зарубіжних термінів, а саме російських.

 Поняття “затрати” є більш ширшим та має ключову рису: залежно від певних умов може виступати як актив та знаходити своє відображення в балансі або трансформуватись у витрати періоду. Якщо витрати – це або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, то затрати – це зменшення одних активів за умови рівнозначного збільшення інших, або збільшення активів і зобов’язань на одну і ту ж величину.

Отже, «затрачаючи» на виробництво продукції певні ресурси підприємство не зменшує свій капітал, що є необхідною умовою відповідно до визначення категорії витрат в П(с)БО 16 «Витрати». З цього випливає, що виробничі затрати не є витратами. Отже,  «витрати» і «затрати» - різні поняття.

 

Література:

1.      Бутинець Ф.Ф. Теорiя бухгалтерського облiку: пiдручник для студентiв ВУЗiв спецiальностi 7.050106 “Облiк i аудит” /Ф.Ф. Бутинець. 2-е вид., доп. I перераб. - Житомир: ЖiТi, 2000. - 640 с.

2.      Теорія бухгалтерського обліку: монографія/ Л.В. Нападовська, М.Добія, Ш.Сандлер, Р.Матезіч та ін..; за заг. Ред.. Л.В. Нападовської. –К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2008. – 735 с.

3.      Павелко О.В. Особливості використання термінів "затрати" і "витрати" в обліку будівельно-монтажних організацій //Фінанси,облік і аудит. - 2009. -14. С.277-286

4.      Безверхий К.В. Ще раз про тлумачення сутності понять “затрати” і “витрати”, “витрати виробництва” та “виробнича  собівартість”  // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2010. – № 2(52). – С. 222-228

5.      Лозинський Д.Л. «Витрати» та «Затрати»:  узгодження понять в бухгалтерському обліку // Вісник Житомирського державноготехнологічного університету. Серія: економічні науки. - 2009. -  №4. -С.55-59

6.      Скрипник М.І. Затрати і витрати: проблема трактування понять //Міжнародний збірник наукових праць. - 2009. – Випуск 1(13). – С.236-240

7.      Войтенко Т. «Поза зоною доступу», або Нові старі метод рекомендації з калькулювання собівартості //Податки та бухгалтерський облік. - 2007. - №89(1064). –С.17-20

8.      http://www.elitarium.ru/2007/10/30/zatraty_raskhody_izderzhki.html