Панчук Ю.В., Ткачук О.М.

Буковинська державна фінансова академія, Чернівці

Науковий керівник: Білик М.В.

ОСОБЛИВОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

 

Реформування бюджетної системи є найважливішою складовою соціально-економічних трансформацій, які відбуваються в Україні. Визначальну роль в цьому процесі відіграє реформа міжбюджетних відносин. Від створення оптимального механізму міжбюджетних відносин, забезпечення дійсного поєднання інтересів на всіх рівнях бюджетної системи, від досягнення фінансової незалежності всіх органів влади значною мірою залежить успіх економічної стабілізації в країні.

В Україні формування системи міжбюджетних трансфертів зумовлене необхідністю створення механізму фінансового вирівнювання місцевих бюджетів в умовах фінансових диспропорцій між територіями [2, 223].

Суть міжбюджетних трансфертів трактується по-різному. Але всі дослідники єдині в тому, що міжбюджетні відносини являють собою передусім зв’язки між центральною владою та місцевим самоврядуванням, завдяки яким відповідні відповідні бюджети забезпечуються фінансовими ресурсами для виконання функцій, передбачених законодавством країни. Отже головна мета регулювання міжбюджетних відносин – забезпечити відповідність між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України, і тими асигнуваннями, завдяки яким ці повноваження виконуються [3, 50].

Важливе значення для формування теоретичної думки міжбюджетних відносин відіграють праці таких вітчизняних вчених: В. Опарін, О. Василик, В. Геєця, С. Буковинського, С. Юрія, С. Огородника, І. Луїної, В. Федосова, В. Андрущенка, В. Кравченка, О. Кириленка, І. Чугунова, Д. Полозенка, Д. Слухая, С. Кондратюка, В. Малька, К. Павлюка, та інших, які досліджували процес розвитку і реформування взаємовідносин бюджетів усіх рівнів, вивчали досвід розвитку міжбюджетних відносин провідних країн світу з метою його адаптації до реалій української економіки [4, 20].

Міжбюджетні відносини мають бути спрямованні головним чином на сталий розвиток держави, її регіонів, як в економічному, так і в соціальному плані. Основним інструментом розподілу фінансових ресурсів слугує система міжбюджетних трансфертів, тобто коштів, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Сучасними найгострішими проблемами у сфері міжбюджетних відносин є:

1. невідповідність між зобов’язаннями за видатками місцевих бюджетів та джерелами фінансування;

2. неефективна децентралізація бюджетної системи;

3. нерівномірне співвідношення дотація-субвенція у структурі трансфертів, переважаюча частка дотацій та субвенцій на соціальний захист;

4. нормативна неврегульованість забезпечення видатків на соціальні потреби;

Без стабільних і достатніх фінансових ресурсів не може існувати діє спроможна й ефективна місцева влада, а без неї – демократична держава. Остання, використовуючи фінансові методи, може суттєво впливати на основні економічні показники розвитку регіону.

Саме через регулювання міжбюджетних відносин, через перерозподіл доходів між бюджетами, виробляється вирівнювання економічного і соціального розвитку регіонів.

Отже, головною метою системи міжбюджетних відносин є створення державою належних умов місцевим бюджетам та органам місцевого самоврядування для достатнього забезпечення їх фінансовими ресурсами, а також повноцінного здійснення ними повноважень, віднесених до їх компетенції.

Згідно Бюджетного Кодексу України, статті 96, міжбюджетні трансферти поділяються на:

-        дотацію вирівнювання;

-        субвенції;

-        кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;

-        додаткові дотації.

Для оцінки процесу міжбюджетних відносин в Україні проаналізуємо виконання Державного бюджету в частині міжбюджетних відносин (таблиця 1) [6].

Таблиця 1

Виконання державного бюджету в частині міжбюджетних відносин

на 2008-2010 роки

Показники

2008 рік

2009 рік

Січень-грудень 2010 рік (оперативні дані)

млн.грн.

% розпису

млн.грн.

% розпису

млн.грн.

% розпису

Кошти, що надходять до Державного бюджету з місцевих бюджетів

7259,5

97,8

7411,0

84,8

5758,8

81,2

Трансферти з державного бюджету:

59203,4

93,2

59471,2

93,7

72192,1

91,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- із спеціального фонду

4119,3

57,5

5480,5

88,1

4356,2

80,0

- із загального фонду

55084,2

97,8

53990,7

93,4

67835,9

92,2

Дотації вирівнювання

28810,5

100,0

31125,2

93,3

41967,8

96,2

Додаткові дотації

1628,8

100,0

2702,1

100,0

216,2

64,9

Субвенції на здійснення державних програм соціального захисту населення

18284,1

94,2

19548,7

97,1

23837,9

87,0

 

Отже, найбільший відсоток виконання розпису по дотаціях вирівнювання, а найменший – по трансфертах із спеціального фонду Державного бюджету. Дотації вирівнювання у 2008-2009 роках було виконано у 100% обсязі, що не можна сказати про 2010 рік (це зумовлено тим, що на 2010 рік поки що існують лише оперативні дані). Повне виконання розпису (100%) по дотаціях вирівнювання зафіксовано у 2008 році. Щодо коштів, що надходять до Державного бюджету з місцевих, то відсоток виконання протягом аналізованого періоду знизився. Ту ж саму тенденцію ми спостерігаємо по трансфертах із загального фонду Державного бюджету.

В Україні з метою вдосконалення міжбюджетних відносин необхідно запровадити однозначні критерії ефективності використання трансфертів стосовно різних галузей і сфер [4, 58].

Отже, одним із факторів забезпечення ефективного використання міжбюджетних трансфертів має стати планування бюджету на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу на трьох рівнях – загальнодержавному, галузевому і регіональному. Перспективне планування дасть змогу визначити конкретні заходи, націлені на розвязання проблем соціально-економічного розвитку нашої держави. При цьому позачергове інвестування економіки забезпечить реальні соціальні гарантії для громадян України.

 

Література:

1.      Бюджетний Кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-IV.

2.      Мацюра, С. І. Трансферти в системі міжбюджетних відносин / С. І. Мацюра // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №5. - С. 223-229.

3.      Радіонов, Ю. Про використання міжбюджетних трансфертів / Ю. Радіонов // Економіка України. - 2010. - №9. - С. 50-59.

4.      Салямон-Міхєєва, К. Міжбюджетні відносини як фінансовий механізм держави / К. Салямон-Міхєєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №3. – С. 19-25.

5.      Філатова, Т. Взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами в частині міжбюджетних трансфертів у 2010 році / Т. Філатова // Казна України. - 2010. - №5. - С. 21-23.

6.      Офіційний сайт Державного Казначейства України - www.treasury.gov.ua.