Экономические науки / 7. Учет и аудит

Бойчик І.О.

ДВНЗ Криворізький економічний інститут

КНЕУ ім.. Вадима Гетьмана, Україна

Облік основних засобів комунальних підприємств з використанням програми «1С: Бухгалтерія»

 

Облік є настільки важливою складовою управлінської функції інформування, що багато нових концепцій менеджменту побудовані саме навколо комп’ютерних облікових інформаційних систем. Вони безпосередньо обслуговують процеси планування і прийняття рішень, допомагають розробити номенклатуру і технологію виготовлення та реалізації товарів і послуг. Так, на думку відомого фахівця в галузі менеджменту П. Дракера, в розвинутих країнах саме бухгалтери найбільшим чином сприяли впровадженню комп’ютерних технологій в господарську практику. Це дозволило П. Дракеру висунути тезу про те, що сьогодні революційні зміни відбуваються не в технології, механіці, техніці, комп’ютерних програмах або швидкості, і очолюють її не менеджери по інформації. Очолюють її ті, на кого інформаційна сфера звичайно дивиться згори донизу – бухгалтери [2, с.32-33].

Як відомо, облік основних засобів є однією з найскладніших та громіздких ділянок обліку та вимагає значних трудових затрат на його ведення.

Автоматизований розв'язок задач з обліку основних засобів базується на створенні та веденні інформаційної бази про наявність об'єктів, яка формується на основі інвентарної картотеки. При веденні такої картотеки на комп'ютері (відповідна програма) ручна обробка інформації відсутня.

Аналізуючи процес поширення комп'ютеризації обліку в господарюючих суб'єктів великого, малого та середнього бізнесу, а також доступності тих чи інших програмних продуктів, наявності кваліфікованих спеціалістів із забезпечення та програмного супроводу програм, можна дійти  висновку, що найпоширенішою є 1С: Бухгалтерія (у різних своїх конфігураціях).

1С: Бухгалтерія – універсальна бухгалтерська програма, яка може бути повністю налагоджена самим бухгалтером на будь-які зміни законодавства та форми обліку. Вона використовується як для простого, так і для складного обліку.

Повністю можливості програми розкриваються при веденні аналітичного обліку. Базова версія поєднує в собі простоту засвоєння і використання з потужними можливостями по синтетичному і аналітичному обліку: ведення інформації і отримання підсумків по рахунках, субрахунках і об’єктах аналітичного обліку; облік в натуральних і вартісних одиницях; ручний та автоматичний ввід проведень; контроль введеної інформації; отримання основних підсумків в реальному часі (одразу після вводу інформації); швидкий пошук інформації; можливість налагодження довільних первинних документів та форм звітності.

Хоча ця програма універсальна, тобто повністю перебудовується самим бухгалтером на будь-які особливості обліку, для полегшення роботи фірма «1С» випускає ряд типових надбудов, кожна з яких може бути змінена, розширена і доповнена у відповідності з особливостями ведення бухгалтерського обліку в конкретній галузі або на підприємстві.

В умовах функціонування «1С» на АРМ бухгалтера з обліку необоротних активів вирішуються такі завдання:  облік наявності та руху основних засобів, необоротних матеріальних активів по місцях зберігання або експлуатації; облік надлишків і нестач основних засобів та необоротних матеріальних активів; облік амортизаційних відрахувань; облік переоцінки основних засобів; облік капітальних інвестицій; облік інших необоротних активів [4, с.118-119].

Досвід розробки інформаційних систем на базі універсальних обчислювальних машин показав, що найбільшою проблемою ефективного їх використання є пошук нових завдань (за визначенням ак. В.М. Глушкова). Сучасні об’єктно – та документально - орієнтовані засоби, системи обробки графічної інформації та інтелектуалізація інтерфейсу  вимагають іншого, нетрадиційного погляду на проблеми представлення та перетворення інформації. [4, с.3]

Широке поле для формування та розв’язання нових завдань з автоматизації обліку основних засобів надає житлово-комунальна галузь. Добре відомо, що ситуація в цій галузі далека навіть від задовільної [6, с. 78]. Багато інженерних систем вкрай спрацьовані, політика часткових поліпшень, яку проводить влада міст, не дає серйозних результатів. Проте очікувати на значні кошти приватних інвесторів не варто через збитковість галузі. Зношеність основних засобів таких підприємств становить більше 70 %, певна їх частина продовжує працювати після закінчення терміну експлуатації. В той же час створення спеціальних фондів для відновлення основних засобів та їх капітального ремонту не передбачено. Галузь чекає кардинальних реформ, а поки радіє дотаціям і субвенціям із бюджету.

І тут вирішальним чинником для залучення коштів може бути належним чином опрацьована  та надана інформація щодо стану галузі, окремих підприємств, що забезпечують міста водою, теплом, електроенергією і т. ін.

Отже, вже відомі можливості ІС «1С: Бухгалтерія» можна використати для розв’язання таких завдань: віковий склад основних засобів по групах та ступінь їх зносу; план-графік проведення капітальних ремонтів (з розрахунком можливих наслідків в разі не проведення); сума нарахованої амортизації за податковим методом та за економічно обґрунтованими іншими методами; використання коштів цільового фінансування; відображення витрат на ремонт підрядним та господарським способами.

Таку інформацію слід доводити до суб’єктів підприємницької діяльності з метою залучення додаткових коштів.   

 

 

Література:

1. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672 с.

2. Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології. – К.: Знання, 2005. – 286 с.

3. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2002. — 592 с.

4. Кондрашова С.С.  Інформаційні технології  в управлінні. – К.: МАУП, 1998. – 131 с.

5.Гура Н. Облік основних засобів в житлово-комунальному господарстві // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 6. – с.37 – 42.

6. Волинський Г. Про деякі напрями реформування житлово-комунального господарства України // Економіка України. – 2009. - №  7.- с. 78-84.