Кириченко К.І.

асистент кафедри управління,

Сумський державний університет

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ на основі КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

В умовах трансформації державного управління, важливого значення набуває якісний та своєчасний аналіз динаміки змін у різних сферах діяльності держави. Реальні та своєчасні данні характеристики соціально-економічного стану держави дозволяють оцінити ефективність проведених реформ. Для цього доцільно виділити найінформативніші фактори, які дозволять провести швидкий комплексний аналіз соціально-економічного середовища в Україні.

Важливою проблемою державного управління є відсутність сформованого та законодавчо закріпленого переліку системно важливих показників соціально-економічного розвитку країни, що породжує перепони для своєчасного реагування на негативні тенденції в Україні. Важливо зазначити, що 20 червня 2007 р. Кабінетом Міністрів України була затверджена Постанова «Порядок проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м. Севастополя» з метою оперативного виявлення негативних змін та забезпечення своєчасного прийняття управлінських рішень [1]. Однак вже у 2011 р. дана методика була визнана нечинною, при чому аналогу державна влада не розробила, що свідчить про значну прогалину у сфері публічного управління. Відміною даної постанови, держава втратила частку контролю над ситуацією, адже з кожним роком стан соціально-економічного розвитку не зазнає суттєвих змін. Така ситуація підтверджує важливість та необхідність проведення комплексної оцінки динаміки змін у соціальній та економічній сферах.

Таким чином, нами запропоновано виділити згруповані в таблиці 1 чинники характеристики соціально-економічного стану розвитку України та провести формування інтегрального показника за допомогою аксонометричного підходу.

Таблиця 1 –Відносні відхилення показників (у порівнянні з попереднім роком) соціально-економічного розвитку України у 2012-2016 рр., %

Показники

Рік

2012

2013

2014

2015

2016

ВВП (у цінах до попереднього року), тис. грн..

1138338

1303094

1404293

1369190

1431826

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %

104,6

99,8

100,5

124,9

143,3

Дефіцит державного бюджету, тис. грн.

23557,6

53445,2

64707,6

78052,8

45267,5

Державний  та гарантований борг, тис. грн.

473122

515511

584114

1100564

1572180

Індекс реальної заробітної плати, %

111

111

106,8

86,5

90,1

Частка населення із доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму, %

7,8

9

8,3

8,6

6,4

Рівень безробіття населення, %

7,9

7,5

7,2

9,3

9,1

Зведений платіжний баланс, тис. грн.

-24550

-4175

2023

-13307

849

Капітальні інвестиції, тис. грн.

259932,3

263727,7

247891,6

204061,7

251154,3

Кількість злочинів, од.

520218

447147

563560

529139

565182

Рейтинг інтегрального показника соціально-економічного стану України, од.

3

4

5

2

1

Джерело: складено автором на основі джерел [3, 4]

 

За результатами розрахунку відносних показників (таблиця 1) варто зазначити, що у загальній динаміці протягом досліджуваного періоду можемо спостерігати чимало негативних тенденцій: щорічне нарощення дефіциту державного бюджету, зростання державного та гарантованого державою боргу, нарощення кількості злочинів. Однак на противагу цьому, ВВП в Україні переважно зростає, що свідчить про додаткове залучення ресурсів (трудових, інноваційних) у виробництво. Також скорочується частка населення з низьким рівнем доходу, що свідчить про соціальну спрямованість дій державних органів влади. При цьому активізувалася міжнародна діяльність України, що підтверджується зростанням зведеного платіжного балансу.

Однак, узагальненою оцінкою ми можемо проаналізувати оперативність діяльності держави щодо управління ситуацією та запровадження змін у наступному році. Так, за результатами проведеного аксонометричного підходу, та встановленого рейтингу, доцільно стверджувати, що протягом 2012-2016 рр. спостерігається волатильність у результатах соціально-економічного розвитку. Найгірша ситуація прослідковується у 2013-2014 рр., що пояснюється складними умовами в Україні у період Євромайдану та зміни влади на території держави. Однак падіння показників на даному етапі завершилося та у подальших роках можна відзначити успішні спроби регулювання соціально-економічного розвитку.

Отже, комплексну оцінку соціально-економічного розвитку доцільно проводити на всіх етапах державного управління, що дозволить виявити взаємозв’язки між різними показниками діяльності країни та оперативно здійснювати управління ситуацією. Набір показників може обиратися різний, залежно від поставлених цілей дослідження, однак отримані результати вимагають детального аналізу, розробки та реалізації певних змін у державній політиці.

Література

1.       Порядок проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м. Севастополя: Постанова КМУ від 20.06.2007 № 833 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/833-2007-%D0%BF

2.       Методика визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів: Постанова КМУ від 04.02.2004 № 113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/113-2004-%D0%BF

3.       Офіційний сайт Державної служби статистики: статистична інформація за 2012-2016 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

4.       Офіційний сайт Мінфін: індекси за 2012-2016 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/