БАГАТОКритерІТЕРІАЛЬНА оцінкА глобалізаційних процесів УкраїнИ

 

Мормуль М. Ф., к.т.н., доц. Університету митної справи та фінансів,

м. Дніпро

Щитов Д. М., к.е.н., директор ПП Щитов Д. М., м. Дніпро

 

Протягом кінця XX і початку XXI ст. у розвитку міжнародної економічної системи почали проявлятися процеси, які отримали назву глобалізації. Сьогодні глобалізація вже охоплює всі боки життя світового співтовариства та стала визначальним фактором у світовій політиці та міжнародних відносинах. Участь України у глобалізаційних процесах стає необхідною умовою модернізації національного виробництва та забезпечення міжнародної конкурентоспроможності економіки в цілому.

За цих умов особливу актуальність набуває дослідження критеріїв оцінки глобалізаційних процесів. Проведений аналітичний огляд наукових джерел показує, що існує декілька міжнародних підходів щодо розрахунків показників глобалізації (таб.1).

Таблиця 1.

Підходи до розрахунків показників глобалізації міжнародних організацій

Джерело

Критерії оцінки

1.

Міжнародна компанія «A.T. Kearney» [1]

Розраховується індекс глобалізації на основі 14 показників, які поділяються на чотири групи: 1) залучення країни до міжнародних політичних процесів; 2) поширення технологій; 3) персональні контакти громадян; 4) економічна інтеграція. Він дає можливість оцінити процеси глобалізації в різних країнах світу.

2.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

Індекс глобалізації розраховується на основі таких показників: показники прямих іноземних інвестицій, показники діяльності транснаціональних корпорацій, показники інтернаціоналізації технологій та торгівлі наукомісткою продукцією, порівняльна динаміка цін на однакові товари в різних країнах.

3.

Швейцарський інститут дослідження бізнес-циклів

Індекс глобалізації (KOF Index of Globalization) розраховується на основі таких показників: міжнародні потоки товарів, капіталу і послуг, поширення ідей, інформації, зображень і потоки людей, участь країни в міжнародних організаціях і міжнародній діяльності. За допомогою цього індексу здійснюється комплексне оцінювання включення країни до процесу глобалізації.

4.

Всесвітній економічний форум (World Economic Forum) [2]

Розраховується індекс глобальної конкурентоспроможності на основі 12 груп чинників: державні інститути, інфраструктура, макроекономічні умови, охорона здоров'я та початкова освіта, вища освіта та професійна підготовка, ефективність товарних ринків, ефективність ринку праці, розвиток фінансових ринків, технологічна готовність, обсяг ринку, рівень розвитку бізнесу, інновації.

 

5.

Міжнародний інститут розвитку управління

Складається рейтинг конкурентоспроможності країн на основі 323 критеріїв. Серед них: 79 критеріїв, що характеризують рівень розвитку економіки; 72 критерії, що характеризують ефективність державної політики; 71 критерій, що характеризує ефективність бізнесу, ринку праці і менеджменту; 101 критерій, що характеризує рівень інфраструктури, технологічного розвитку, науки й освіти, охорони здоров’я та охорони довкілля.

6.

Міжнародна компанія «The Heritage Foundation» [3]

Складається індекс економічної свободи, який демонструє, наскільки економіка тієї чи іншої держави відповідає ліберальним принципам. Він складається на основі таких параметрів: регуляторна політика; торгова політика, фіскальна політика, втручання держави; монетарна політика; інвестиційна політика; фінансова політика; права власності; поширення корупції; політика в сфері праці.

7.

Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) [4]

Складається індекс інвестиційного клімату на основі таких параметрів: залучення прямих іноземних інвестицій (Inward FDI Performance Index) та індекс потенціалу залучення прямих іноземних інвестицій (Inward FDI Potential Index).

 

World Bank

The KAM Knowledge Index (KI) measures a country's ability to generate, adopt and diffuse knowledge. This is an indication of overall potential of knowledge development in a given country. Methodologically, the KI is the simple average of the normalized performance scores of a country or region on the key variables in three Knowledge Economy pillars – education and human resources, the innovation system and information and communication technology (ICT).

 

World Bank

The Knowledge Economy Index (KEI) takes into account whether the environment is conducive for knowledge to be used effectively for economic development. It is an aggregate index that represents the overall level of development of a country or region towards the Knowledge Economy.

 

A.T.Kerney

Global Services Location Index

 

BCG

Global_Innovation_Index

 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що у світовій практиці вже використовуються певні показники глобалізації світової економіки, але вони не зведені у цілісну систему, яка б давала загальне, комплексне уявлення про розвиток даного процесу. Різні підходи до визначення рівня глобалізаційних процесів відображають їх у певних його проявах та сферах. Ми дослідили різні критерії оцінки глобалізаційних процесів у країнах та звели їх в єдину таблицю. Запропоновані індекси глобалізації не охоплюють всі держави, а деякі показники їх розрахунків по багатьох країнах взагалі відсутні. Існують взаємозв’язки між різними міжнародними критеріями оцінки економічного розвитку країн в умовах глобалізації. Дослідження цих взаємозв’язків для виявлення статистичної залежності є актуальним науковим завданням для подальшого дослідження.

На нашу думку, для оцінки глобалізаційних процесів України слід застосовувати розрахунки на основі 8 показників:

         1) експорт товарів, послуг (% від ВВП);

         2) імпорт товарів, послуг (% від ВВП);

         3) експорт промислових товарів (% від експорту товарів);

         4) експорт високотехнологічних товарів та послуг (% від промислового експорту);

         5) кількість абонентів стільникового зв’язку (на 1 тис. осіб);

         6) користувачі мережі Інтернет (на 1 тис. осіб);

         7) витрати на НДДКР (% від ВВП);

         8) притік ПІІ (% від ВВП).

Отже можна зробити висновок, що для оцінки глобалізації України слід скласти єдиний комплексний підхід на основі синтезу запропонованих нами показників та вище перелічених міжнародних критеріїв.

 

Література:

1.  Журнал «Foreign Policy» [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.foreignpolicy.com.

2.  Всесвітній економічний форум [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.weforum.org.

3.  Журнал «The Wall Street Journal» [Електронний ресурс] // Режим досту-пу: www.europe.wsj.com.

4.  Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) [Електронний ре-сурс] // Режим доступу: www.unctad.org.