География и геология  9. Економическая география

Хрущ Ю.М., Здоренко А.В, Смолинська М.А.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

Екологічна ситуація в Запорізькій області

Сучасні екологічні проблеми набули не тільки регіонального, але і загальнодержавного значення. Великі міста зосереджують найбільш сприятливі умови для розвитку виробництва, науки, освіти, сфери послуг, культури. Разом з тим концентрація всіх видів діяльності у місті супроводжується, як правило, негативними екологічними тенденціями розвитку - забрудненням компонентів природного середовища, деструкцією ландшафтів, негативним впливом на здоров’я людей. Одним з найбільших індустріальних центрів України, який володіє потужним природно-ресурсним, виробничим, виробничо-інфраструктурним потенціалом є Запорізька область. Запорізька область входить в п’ятірку найбільш техногенно-навантажених регіонів України, має один з найбільших рівнів забруднення атмосферного повітря. Разом з тим для міста та області характерні складна екологічна обстановка, високий рівень забруднення довкілля. Тому важливим завданням є проведення всебічних досліджень екологічних проблем Запорізької області та обґрунтування шляхів і засобів по їх вирішенню [1].

Екологічна проблематика є досить популярною серед науковців.Такі вчені як В. Геєць, Г. Крусір, О. Лазор, Ю. Лисенко, О. Сизоненко та інші займалися вивченням еколого-економічних проблем господарської діяльності.

Аналіз літературних джерел дозволив визначити наступні найважливіші екологічні проблеми Запорізької області:

1) Забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від промислових підприємств та автотранспорту. Запорізький регіон є одим з найбільших виробників високоякісних сталей, кольорових металів, феросплавів, абразивної продукції, силових трансформаторів, різноманітного обладнання, легкових автомобілів та іншого

 2) забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами промислових підприємств, підприємств житлово- комунального господарства.

3) порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок області.

4) забруднення підземних водоносних горизонтів.

5) підтоплення територій регіону.

6) проблеми щодо поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки.

7) поширення екзогенних геологічних процесів [2,3].

Найбільшими забруднювачами довкілля є стаціонарні джерела викидів комбінату «Запоріжсталь», алюмінієвого комбінату, комбінату «Дніпроспецсталь», заводу вогнетривів, титаномагнієвого комбінату, абразивного комбінату, коксохімічного заводу, заводу феросплавів.

Проаналізувавши різні літературні джерела визначені конкретні шляхи та засоби оптимізації геоекосистеми Запорізької області, які сформульовані таким чином:

- припинення подальшого нарощування потужностей та будівництва нових підприємств важкої індустрії;

- кошти, направлені на ремонт і навіть відновлення традиційних основних виробничих фондів металургійних підприємств, необхідно направляти на кардинальну модернізацію виробництва, освоєння випуску нових видів продукції, модернізацію очисних споруд; врахування в економікогосподарській діяльності обсягів та напрямів транзитного забруднення на основі системи диференційованих плат за збитки від нього. Це термостійкі пластмаси, металокераміка, склокераміка, особливі види сталі, прокату. Саме ці матеріали користуються найбільшим попитом на світовому ринку;

- заборона відведення нових земель під будівництво нових або розширення існуючих підприємств;

- впровадження нових технологій зберігання та поховання твердих токсичних відходів, які не можуть бути повторно використані або перероблені;

- будівництво сміттєпереробного заводу, період окупності якого становить 5-6 років;

- заборона нормування забруднення скидів у водойми, виходячи з принципу їх неприпустимості, особливо у р.Мокра Московка, а також водотоки балок;

- відновлення та наступне використання забруднених раніше компонентів довкілля. - використання переважно електричного транспорту загального призначення, перехід значної частини автомашин на газове паливо;

- використання «м’яких» та недорогих, але ефективних заходів меліорації довкілля, зокрема озеленення територій [4].

Література

1. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області. Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zdn.gov.ua/.

2. Мартиненко В.О. Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом [Електронний ресурс] / В.О. Мартиненко // Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/index.php/pravo/28/981-ekologichnijmenedzhment-yak-novij-efektivnij-metod-upravlinnya-virobnictvom.html

3. Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища в Запорізькій області за 2015 рік. – Запорізька  обласна державна адміністрація. Департамент екології та природних ресурсів [Електронний ресурс]  / Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/dopovidi/regionalni

4.Екологічний стан Запорізької області [Електронний ресурс]  / Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/ekologiya/ekologichnii-stan-zaporizkoji-oblasti