Синтаксис: структура, семантика, функція.

 

 

студентка Андрусик Н.О.

Університет імені Юрія Федьковича, Україна

             Лексичні засоби в промовах Гілларі Клінтон  

Політичний дискурс – складне явище, в основі якого лежить комунікація і яке несе у собі певний контекст, дає інформацію про учасників комунікації та про поняття повідомлень. За останні роки політичний дискурс став активним об’єктом лінгвістичних досліджень. У зв’язку з глобалізацією соціальних змін, технологізацією політичного дискурсу, соціологи, лінгвісти та інші спеціалісти доходять висновку, що мова – це влада [1, c. 60].

Об’єкт дослідження – лексичні засоби у політичному дискурсі.

Метою є виявлення лексичних засобів у промовах кандидата на пост президента США Гілларі Клінтон.

Наукова новизна одержаних результатів та висновків полягає в тому, що простежено закономірність використання лексичних засобів у політичному дискурсі.

Матеріал дослідження отримано за допомогою методу суцільної вибірки з промов Г. Клінтон лексичних засобів. Кількість досліджуваних одиниць становила 10 промов.

На думку К. Лотоцької політична промова – це заздалегідь підготовлений гострополітичний виступ із позитивними чи негативними оцінками, обґрунтуванням, конкретними фактами, з накресленими планами, перспективою політичних змін.

Політичною промовою може бути парламентський виступ як публічне намагання переконати аудиторію в доцільності певної ідеї, заходів, дій. Для цього використовуються оригінальні пропозиції, аргументи, несподівані думки, емоційний виклад, швидка реакція, "рамка" мовного етикету. Публічний виступ стимулює ораторську творчість політиків, бо він завжди є сьогоденний, іноді може бути непередбачуваний [2, c. 4]. 

До синтаксичних засобів в англійській мові відносяться такі види, як:

1.     Stylistic Inversion.

2.     Enumeration.

3.     Detached constructions.

4.     Parallel constructions.

5.     Climax.

6.     Antithesis.

7.     Asyndeton.

8.     Polysyndeton.

9.     Rhetorical questions.

10.                       Litotes.

Розглядаючи лексичні засоби у промовах політика, слід відмітити різноманітність їх використання, наприклад метафора: «But we’re going to roll up our sleeves and get to work for American families — and I’ll never, ever quit», «Thank you for opening up your minds and your hearts, for seeing the possibility of what we could do together for our children and for our future here in this state and in our nation», метонімія: «And one of the biggest issues that I heard about throughout the campaign that I hear about from every corner of our country is how much an education costs», «By the way, I personally think a taco truck on every corner sounds absolutely delicious», гіпербола: «We have to stop the endless flow of secret, unaccountable money that is distorting our elections, corrupting our political process, and drowning out the voices of our people», алюзію: «You know the one — all our troubles look as though they’re here to stay… and we need a place to hide away… They believe in yesterday. (Beatles song)», «You knocked on doors, you raised funds, you built rallies, you did everything necessary to bring us to this point», епітети: «We can come together to build a stronger, fairer America, or fear the future and fear each other», «And that's why we're going to reject Donald Trump's dark and divisive vision about America» та інші лексичні засоби.

Різні види стилістичної редукції виконують дві важливі функції: виокремлюють найбільш значущу інформацію та імітують діловий стиль мовлення, допомагаючи тим самим створити неформальну атмосферу та встановити зв’язок між Гілларі Клінтон та аудиторією. Засоби, що базуються на зміні правильного порядку слів у реченні, використовуються з метою надання промовам експресивного забарвлення та для того, щоб сфокусувати увагу аудиторії на найважливішій інформації.

Проаналізувавши промови Г. Клінтон виявлено 67 лексичних засобів.

Лексичні засоби

Стилістичний засіб

Кількість

% співвідношення

Метафора

23

34,3

Метонімія

7

10,5

Іронія

1

1,5

Метафора

4

5,9

Епітет

15

22,4

Гіпербола

2

3

Антономазія

3

4,5

Цитування

12

17,9

Всього

67

100%

 

Як видно з таблиці, найбільше застосовано метафору – 34,3% (23 одиниці), менше епітети 22,4% (15 одиниць) та цитування – 17,9% (12 одиниць),  а найменше використано іронію – 1,5% (1 одиниця) та гіперболу – 3% (1 одиниця).

 

Література:

1. Дейк Т. А. ван Макростратегии / Т. А. ван Дейк, В. Кинч // Язык. Познание. Коммуникация. – М. : Прогресс, 1989. – С. 41–67

2. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: Навч. Посібник/ К. Лотоцька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.