Комогорова М.І.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання, Київський педагогічний університет імені М. Драгоманова

 

Проектна діяльність як спосіб розвитку творчих вмінь учнів на уроках іноземної мови

 

Процеси глобалізації та розвиток інформаційного суспільства вимагають від шкільної освіти нового підходу щодо опанування знань учнями. Вчитель покликаний не просто дати школяра певний багаж знань, а й навчити застосовувати засвоєні знання і вміння в практичній діяльності та повсякденному житті, створити умови для всебічного розвитку особистості та сприяти розвитку творчих вмінь школярів

Одним із шляхів досягнення зазначених завдань є проектна діяльність, що дозволяє формувати в учнів здатність до здійснення практичної діяльності - здатність визначати мету діяльності та планувати шляхи її досягнення, аналізувати і оцінювати результати.

Метод проектів не є новим у педагогічній діяльності  і набув широко використання за останні роки. Упровадженням методу проектів у навчальний процес вищої та середньої школи активно займалися Г. Селевко, М. Кларін, Е. Полат, Д. Левітес, Л. Кондрашова.

Мета — розкрити особливості використання проектної діяльності унів у процесі вивчення англійської мови.

В основу проектного методу навчання покладено ідею побудови навчання на активній основі, через самостійну і практичну, творчу діяльність учнів, з урахуванням їхніх особистих інтересів.

Проект — це робота, що самостійно планується та реалізується учнями. Проектна діяльність — практика особистісно - зорієнтованого навчання у процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.  Проект у навчанні іноземних мов можна визначити як комплекс вправ або завдань, які передбачають організовану, тривалу, значеннєву для школярів самостійну дослідну діяльність іноземною мовою, яка виконується як в класі, так і за його межами.

Рисами проектної діяльності є її тривалість, яка планується, виконується й оцінюється самими учнями; взаємопов’язане навчання всіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності; застосування знань, навичок та вмінь з різних галузей науки і власного життєвого досвіду; мотивація класної й позакласної навчальної діяльності старшокласників; одержання кінцевого результату [1].

Реалізація будь-якого з проектів відбувається у чотири етапи: підготовчому, виконавчому, презентаційному та підсумковому. Метою підготовчого етапу є планування виконання проектної діяльності. На цьому етапі школярі виконують рецептивні та рецептивно-репродуктивні умовно-комунікативні вправи. На виконавчому етапі учні виконують рецептивні, репродуктивні, продуктивні та комунікативні вправ, виконання яких готує їх до усного мовлення, тобто до доповіді. Потім старшокласники показують результати своєї проектної діяльності. Підсумковий етап передбачає обговорення результатів проектної діяльності.

Вважаємо за необхідне, вказати класифікацію проектів за різними підставами. Слід відзначити, що серед учених немає одностайної думки щодо класифікації. Найбільш обширною ми вважаємо наступну:

Автор 

Підстава класифікації 

Типи проектів 

У. Х. Кілпатрик 

Вид цільової установки 

Творчий - мета: практичне виконання і використання. 
Споживчий - мета: 
розвиток споживчих якостей особистості. 
Інтелектуальний - мета: 
розвиток мислення
Проект - вправа, спрямоване на вироблення определеннихуменій і навичок. 

А. Стівенсон 

Рівень інтеграції навчального матеріалу 

Простий. 
Комплексний. 

М. Уельс 

За обсягом навчального матеріалу і часу його опрацювання 

Великий - виконується протягом навчального року. 
Малий - розробка окремих етапів великого проекту. 

Є. Когаров 

Тривалість 

1.Хронологічний. 2. Сезонний. З. датів. 

 

Форма організації 

Структивно, які планують та підсумкові. 
Індивідуальні та групові. 
Групові. 

М. Рубінштейн 

За способами виконання та завершення 

1. Ручний. 4. Незавершений. 
2. Інтелектуальний. 5. Закінчений. 
3. Комплексний. 

А. І. Парамонов 

За ступенем реалізації 

Навчальний - не передбачається реалізація проекту або ідея проєкта нереалізована. 
Тривалий - є реальний план реалізації або вже зроблені спроби реалізації. 

В. І. Воропаєв 

Тип проекту (за основними сферами діяльності) 

1. Технічний. 4. Соціальний. 
2. Організаційний. 5. Змішаний. 
3. Економічний. 

 

Клас проекту (щодо складу проекту, за його структурі і по його предметної області) 

Монопроект - окремий проект різних типів, видів, масштабів. 
Мультипроектом - комплексний проект, що складається з ряду монопроект, що вимагає многопроектного управління. 
Мегапроект - цільові програми розвитку галузей, регіонів та інших утворень, які включають до свого складу ряд монопроект і мультипроектам. 

 

Вид проекту (характеромпредметної області проекту) 

Інвестиційний. 

Інноваційний. 
Науково-дослідний. 
Навчально-освітній. 

 

Масштаб проекту (за розміром самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на навколишній світ) 

1. Міждержавний. 6. Міжгалузевий. 
2. Міжнародний. 7. Галузевий. 
3. Національний. 8. Корпоративний. 
4. Міжрегіональний. 9. Відомчий. 
5. Регіональний. 

 

Тривалість проекту

Довгостроковий (більше 5 років). 
Середньостроковий (від 3 до 5 років). 
Короткостроковий (до 3 років). 

Н. В. Матяш 

За рівнем складності проектних завдань 

Репродуктивні завдання відтворення за зразком. 
Пошукові завдання. 
Творчі завдання, спрямовані на створення нових об'єктів. 

 

За змістом 

Проекти для вирішення конструктивно-технічних завдань. 
Проекти для розробки нових видів технологій. 
Проекти як рішення завдань виробничо-комерційного 
характеру
Проекти як рішення дизайн-завдань. 

 

Розрізняють певні типи проектів [2]. А саме:

Дослідницькі проекти — проекти, що потребують докладно обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, зокрема експериментальних методів обробки результатів.

Творчі проекти не мають докладно опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись остаточному результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту.

В ігрових проектах учні обирають для себе певні ролі, зумовлені характером і змістом проекту.

Інформаційні проекти спрямовані на збирання інформації про який-небудь об’єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз та узагальнення фактів.

Практико-орієнтовані проекти орієнтуються на соціальні інтереси учасників.

Проектна діяльність дозволяє школярам виступати в ролі авторів, підвищує творчий потенціал, розширює не лише загальний кругозір, але і сприяє розширенню мовних знань, формує навики самостійної діяльності, ініціативність.

Завдяки використанню проектних методів учні:

·       досягають добрих результатів у вивченні іноземної мови;

·       мають практичну можливість застосувати навики роботи з комп'ютером та іншими мультимедійними засобами навчання;

·       розуміють необхідність міжпредметних зв'язків.

Метод проектів володіє рядом переваг перед традиційними методами навчання.Основними є:

·       підвищення мотивації школярів при вивченні іноземної мови;

·       застосування знань з різних предметів;

·       простір для творчої діяльності.

Проектна діяльність учнів набирає все більше обертів у сьогоденні, оскільки має сильний потенціал для формування та розвитку самостійності школярів, опанування ними знань та комунікативних, творчих вмінь.

Література

1.                 Клак І. Є. Особливості реалізації проектної методики у процесі формування навичок іншомовного спілкування / І. Є. Клак // Іноземні мови. – 2005. – № 6. – С. 11–12.

2.                  Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е. С. Полат. – М.: Академия. 2002. – С. 73–77.