Экономические науки/ 6. Маркетинг и менеджмент

К.е.н. Полчанінова І. Л.

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Забезпечення конкурентоспроможності послуг готельного комплексу регіону

 

Створення розгорнутої й надійно функціонуючої структури готельного господарства є необхідною умовою розвитку туризму. Актуальність рішення даної проблеми обумовлена необхідністю активізації реформаційних перетворень у сфері готельного комплексу (ГК), підвищення ролі регіональних і місцевих органів влади за здійснювану технічну й економічну політику в цій сфері. На перше місце повинна бути поставлена конкурентоспроможність готельної галузі, її окремих комплексів в регіонах. Досягнення конкурентних переваг стає цільовим завданням галузевих підприємств і організацій.

Виходячи з загальних понять, можна дійти висновку, що  конкурентоспроможність забезпечується і утримується в тому разі, якщо інтегрує в собі фактори, що характеризують якість правової системи й ринкової інфраструктури, наявність конкурентних переваг, імідж об'єкта, його іноваційність, тобто спроможність до оновлення [1].

На ефективність і конкурентоспроможність послуг у сфері ГК впливають, у першу чергу, три основних фактори: їх собівартість, якість і видатки споживача [2]. Аналіз показує, що поставлені завдання зниження витрат, підвищення якості послуг і їхньої вартості часто розглядаються окремо, без їх взаємозв’язку й системності [3 - 4]. Виходячи із цього, оцінка конкурентоспроможності послуг ГК, на думку автора, повинна здійснюватися на основі виміру і балансу показників конкурентоспроможності, включаючи якість надаваних послуг, розмір тарифів і цін на них, витрат на всіх етапах надання послуг і якості сервісу. Ці характеристики по кожному із видів послуг повинні порівнюватися із установленими нормативами (регламентами) і стандартами, а в міру розвитку конкурентного середовища – ще й з аналогічними показниками конкурентів.

У цілому, оцінка конкурентоспроможності підприємств і організацій ГК може проводитися на основі двох інтегральних показників: конкурентоспроможності послуг, надаваних даною організацією, і показника стабільності її функціонування.

Вихідна інформація для аналізу й оцінки конкурентоспроможності повинна приводитися по альтернативних варіантах з урахуванням наступних показників: оцінки технічного стану й морального зносу основних фондів в організації; обсягу наданих послуг; рівня завантаження; організаційно-економічних умов експлуатації об'єктів і надання послуг; оцінки якості послуг споживачами; впливу інфляції; ризиків і невизначеності. Вихідна інформація також повинна базуватися на врахуванні фактору часу й використанні методу дисконтування й, крім того, ефективної інформаційної системи й статистичної звітності, адаптованої до ринкових процесів, для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Крім перерахованих вище показників конкурентоспроможності, також повинен визначатися інтегральний показник якості управління, що включає в себе розробку: критеріїв оцінки якості діяльності по управлінню ГК; індикаторів діяльності готельних операторів; показників оцінки діяльності структурних підрозділів підприємств і організацій ГК, орієнтованих на результат; системи показників якості роботи підрядних організацій; критеріїв якості готельних послуг; критеріїв якості інформації, автоматизації інженерних і експлуатаційних процесів.

Для оцінки конкурентоспроможності ГК регіону доцільно визначити середньозважену величину по показниках конкурентоспроможності всіх видів послуг ГК, окремо проводити аналіз ефективності діяльності підприємств і організацій, що надають конкретні послуги, а також фінансової стабільності їхнього функціонування. При цьому важливо здійснювати прогноз цих показників на середньострокову перспективу.

Таким чином, рівень конкурентоспроможності підприємств і організацій, що надають готельні послуги споживачам, інтегровано визначає рівень конкурентоспроможності готельного комплексу регіону.

На практиці доцільно виділяти конкурентні переваги підприємства, які проявляються в його потенціалі й нарощуються на основі підвищення якості системи управління.

На основі вищевикладених підходів і методів оцінки конкурентоспроможності, автором пропонується наступний перелік показників конкурентоспроможності готельного комплексу регіону (табл. 1).

Таблиця 1

Перелік показників конкурентоспроможності ГК

Показник

Вагомість показника

1. Видатки із всіх джерел фінансування на розвиток ГК

0,05

2. Інвестиційна активність у системі ГК (% від загального обсягу інвестицій)

0,03

3. Якість готельних послуг (відповідність фактичних показників установленим нормативам)

0,06

4. Ефективність використання виробничих ресурсів

0,04

5. Інноваційна активність (питома вага підприємств із інноваційним розвитком), %

0,03

6. Активність малого й середнього бізнесу (частка малих і середніх підприємств по обсязі робіт), %

0,02

7. Рівень споживання населенням готельних послуг (в % по кожному виді)

0,05

8. Питома вага збиткових підприємств, %

0,04

9. Рівень продуктивності праці в системі ГК

0,03

10. Відношення середньої заробітної плати працівників ГК до середньої заробітної плати в регіоні

0,03

11. Рівень інформатизації управління й фінансових розрахунків, %

0,05

12. Потенціал готельної інфраструктури

0,1

13. Масштаби і стратегія розвитку

0,04

14. Ступінь адміністративного регулювання ГК

0,02

15. Інтенсивність конкуренції в сфері ГК

0,05

16. Ступінь орієнтації діяльності ГК на споживача

0,1

17. Якість системи управління в ГК

0,08

18. Захист прав споживачів

0,05

19. Надійність і безпека надання послуг ГК

0,08

20. Обсяг втрат ресурсів через недозавантаження і інші чинники

0,02

21. Вплив на діяльність інтелектуального капіталу

0,05

 

Інтегральний показник конкурентоспроможності ГК регіону  КГК пропонується визначати по формулі:

 

КГК = Σ γijij                                                                                 (1)

 

де γij – вагомість i-го показника j-го підприємства ГК;

Υij – відносний показник, що характеризує відношення фактичного рівня i-го показника j-виду до нормативного (стандартного) або середньому по ГК;

i=1,2....n - кількість показників конкурентоспроможності ГК;

j=1,2....k - кількість підприємств ГК у регіоні.

 

Запропонована методика оцінки конкурентоспроможності ГК регіону орієнтована на комплексну оцінку соціально-економічної ефективності ГК і може бути рекомендована для визначення рейтингів ГК регіонів, а також при розробці програм підвищення конкурентоспроможності ГК.

Література

1.                 Швец И.Ю. Развитие понятия "Конкурентноспособность" / И.Ю. Швец, Н.А. Мармиль // Культура народов Причерноморья. — 2005. — 74. - Т.2. — С. 57-60.

2.                 Конкурентоспроможність регіонального ринку рекреаційних послуг (на прикладі АР Крим): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 [Електронний ресурс] / Н.М. Калькова; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімф., 2006. — 20 с.

3.                 Давидова О.Г. Особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційних підприємств в Україні / О.Г. Давидова. // Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип. 21.– 2010. – С. 323 – 330.

4.                 Мельник І.Л. Маркетингові аспекти підвищення якості готельних послуг [Електронний ресурс] / І.Л. Мельник // режим доступу до статті: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=294