Економічні науки/10. Економіка підприємства

 

Шафранська Т.Ю., Мальцевич О.Л.

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

 

Застосування SWOT-аналізу в проектному аналізі

Інтеграційні процеси в умовах нової стадії глобалізації світового економічного простору, входження в нього національних ринкових суб'єктів вимагають перегляду традиційних підходів до аналізу конкурентних стратегій і оцінки конкурентоспроможності проектів. Це вказує на актуальність проблеми дослідження теоретико-методичних положень, практичного досвіду, сучасних підходів до застосування SWOT-аналізу під час виявлення ринкового потенціалу, конкурентних можливостей проекту в бізнес-середовищі та обґрунтування відповідних стратегічних рішень.

У реалізації нової парадигми проектного аналізу  проектів у світовій практиці значне місце відведено аналітичному інструментарію обґрунтування стратегічних і тактичних рішень із використанням прогресивних технологій гнучкого пристосування до умов конкурентного середовища. Одним із таких інструментів є SWOT-аналіз, який широко використовується у практичній діяльності підприємств країн із ринковою економікою. Він розглядається як основний етап стратегічного планування, результати якого є підставою для генерування та формування портфелю стратегій підприємства з урахуванням великої кількості чинників, що впливають на ринкові результати.

Узагальнення виконаних теоретичних досліджень праць зарубіжних і вітчизняних авторів показало, що SWOT-аналіз бізнес-середовища ринкових суб'єктів здійснюється за якісними та кількісними методиками, які характеризуються певними перевагами й недоліками. До того ж незначна увага приділена функціональним напрямам його застосування, зокрема, під час проведення конкурентного аналізу[1].

Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для форму­лювання стратегії проекту.

SWOT-аналіз виконується з використанням якісних і кількісних методик, які розрізняються за способами оцінювання показників і рівнем формалізації. Якісні методики засновані на виборі експертами переліку оцінюваних показників і різняться за формами (чотирипільна таблиця або чотирипільна матриця). У разі застосування якісних методик SWOT-аналізу виникають певні труднощі, пов’язані з невеликим рівнем інформативності; низькою формалізацією; відсутністю кількісного оцінювання чинників за важливістю, силою впливу, ранжування показників у різних експертів; складністю використання результатів під час управління.

Кількісні методики SWOT-аналізу дозволяють оцінити важливість і силу впливу чинників середовища на діяльність підприємства, підвищити рівень інформативності та зручності роботи з результатами. Такий аналіз у межах методики SWOT можна виконувати у табличній, матричній формі та у вигляді профілю[2].

Техніка проведення SWOT-аналізу передбачає виконання двох етапів. На першому етапі ідентифікуються та аналізуються зовнішні можливості й загрози із застосуванням ранжування та імовірнісного оцінювання компонент і чинників. За наявності різноманітних підходів до виокремлення впливових компонент зовнішнього макросередовища проекту до переліку типових зараховують: економічну, політико-правову, науково-технологічну, демографіч­ну, географічно-природну, соціальну, культурну. Зовнішнє мезооточення проекту складається з конкурентів, споживачів, посередників, постачальників, контактних аудиторій. За кожною компонентою вибираються "парні" чи незалежні чинники.

Під час вибору впливових чинників зовнішнього середовища необхідно забезпечити їхню неповторюваність, істотність і реальне відношення до діяльності підприємства.

Найважливіше значення для виявлення конкурентних можливостей підприємства має другий етап SWOT-аналізу (SW-аналіз), метою якого є оцінювання чинників внутрішнього середовища. Аналізування внутрішніх сильних і слабких ознак виконується через порівняння чинників, які визначають конкурентоспроможність підприємства. Під час аналізу внутрішнє середовище підприємства, його окремі підсистеми та компоненти розглядаються як стратегічні ресурси конкурентоспроможності.

SWOT-аналіз - це найпопулярніший інструмент проектного аналізу, спрямований на формування портфелю стратегій майбутнього проекту з урахуванням впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Він характеризується наявністю переваг і недоліків, які необхідно враховувати під час аналізу проекту. Професійне застосування методик SWOT-аналізу дає змогу своєчасно отримувати відомості, придатні для використання у стратегічному й тактичному плануванні на основі оцінювання зовнішнього середовища й ділового клімату, результатів діяльності, позиціонування підприємства в конкурентному просторі[3].

Розширення можливостей SWOT-аналізу досягається застосуванням його методик для оцінювання й планування різних функціональних сфер діяльності, зокрема конкурентних переваг і конкурентоспроможності проекту.

 

Література

1.    SWOT Analysis for Management Consulting by Albert S. Humphrey // SRI Alumni Association Newsletter - December 2005.

2.    SWOT-аналіз – основа формуванн ямаркетингових стратегій / Заред. Л.В. Балабанової. -К.:Знання, 2005. - 301 с.

3.    Вествуд Дис. Маркетинговый план. - СПб.: Питер, 2001. - 256 с.