Економічні науки/10. Економіка підприємства

 

Шафранська Т.Ю., Мовчан А.М.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

Аспекти організації  робочих місць на виробничому підприємстві

Організація праці людей на будь-якому підприємстві є обов'язковою умовою ефективного його функціонування. Це пояснюється тим, що досконала організація праці дає змогу раціонально використовувати працівників і є важливою запорукою ефективного використання у виробничому процесі виробництва речових його елементів, тобто, засобів виробництва. Питання організації робочих місць з метою створення на кожному з них потрібних умов для високопродуктивної і високоякісної праці при найменших фізичних зусиллях і найменшому нервовому напруженні працівника є важливим і актуальним аспектом організації праці на виробничому підприємстві.

У сучасному світі високотехнологічного виробництва, оснащеного складною та багатофункціональною технікою, велике значення має науковий підхід до організації праці на робочих місцях виробничого підприємства. Проблематика ефективної і раціональної організації робочих місць була висвітлена в наукових працях таких вчених, як Завадський Й., Іванілов О.С., Гриньова В.М., Балабанова Л.В., Федорова Е.І., Хміль Ф.І., Федоренко В.Г., Шегда А.В.

Робоче місце є зоною здійснення трудового процесу працівником або виконання закріплених за ним трудових функцій. Робоче місце представляє собою  частину виробничого простору дільниці, цеху, підприємства або відділу, оснащену засобами праці для виконання певної частини виробничого (управлінського) процесу одним або декількома робітниками.

Кожне робоче місце має свою специфіку, обумовлену типом організації виробництва на підприємстві та особливостями конкретної праці, яка використовується в умовах певного виду виробництва (заготівельного, прядильного, металообробного, сушильного, складального тощо).

На формування робочих місць підприємства  впливає цілий ряд факторів, а саме: тип виробництва, ступінь механізації виробництва, рівень розподілу та кооперації праці на підприємстві, кількість обладнання на робочих місцях, ступінь автоматизації як трудових, так і виробничих процесів, зміст роботи та кількість змін.

Під організацією робочого місця розуміють комплекс заходів щодо його планування, забезпечення предметами і засобами праці, розміщення їх у певному порядку, а також обслуговування. Робоче місце повинно бути певним чином сплановано і оснащено. Планування робочого місця – це доцільне розміщення засобів виробництва  та працівника у просторі. Оснащення робочого місця включає в себе сукупність засобів праці, які необхідні для того, щоб  виконувати конкретні трудові функції. Це такі засоби праці як основне, технологічне і допоміжне обладнання, технологічне та організаційне оснащення, документація та ін.

Раціональний аналіз основних параметрів організації робочих місць дає змогу знайти існуючі проблеми та розробити напрями для їх усунення Організація робочого місця передбачає створення комплексу технічних, організаційних та інших умов для продуктивної й безпечної праці. Необхідно зазначити, то при вирішальній ролі знарядь праці визначальним фактором в організації робочого місця є предмет праці.

Комплексна оцінка кожного робочого місця на його відповідність передовому науково-технічному та організаційному рівню здійснюється в процесі їх атестації. Основним завданням атестації робочих місць, як і всіх інших заходів з удосконалення їх організації, має бути підвищення ефективності праці на робочих місцях та дотримання вимог щодо її охорони і безпеки.

Процеси удосконаленим організації робочих місць мають відбуватися з урахуванням особливостей типу виробництва. Це дасть можливість найбільш оптимально визначити всі параметри робочого місця і сформувати належну основу ефективного їх функціонування.

Література:

1.     Багрова І.В., Тяк Р.Б. Організація виробництва: Навчальний посібник. – Київ, 2005. - 248с.

2.     Борисик Г.В., Стасів І.О. Організація виробництва: Навчальний посібник – Київ, 2003. -540с.

3.     Васильков В.І. Організація виробництва: Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 2003.-254с.

4.     Петрович Й.М., Захарчик Г.М. Організація виробництва: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс». – 2004. - 400с.

5.     Зрадницька С.А., Костюк О.В. Організація виробництва: Навчальний посібник. – Київ: «Кондор», - 2000. – 368с.