Економічні науки/10. Економіка підприємства

 

Озерова О.Г., здобувач

Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ, Україна

Теоретичні підходи до визначення поняття

«управління витратами»

 

Діяльність сучасного підприємства характеризується витратами, які впливають на показник фінансового результату, конкурентоспроможності. Таким чином управління витратами є інструментом забезпечення ефективності діяльності підприємства і важливою функцією економічного механізму підприємства. Важливість функціонування даного поняття підтверджують численні концептуальні підходи до визначення категорії «управління витратами», яка знаходиться у сфері інтересів науковців як сфери управління, обліку, аналізу.

Слід констатувати відсутність на сьогоднішній день єдиного підходу щодо визначення поняття «управління витратами» серед науковців, що розглянуто в таблиці 1.

Таблиця 1

Підходи до визначення поняття «управління витратами» [2,3]

Науковець

Сутність трактування поняття

С.Ф. Голов

Специфічна функція управління, яка забезпечує планування, організацію, мотивацію, контроль та регулювання витрат діяльності

І.Є. Давидович

Динамічний процес, який включає управлінські дії, мета яких полягає у досягненні високого економічного результату діяльності підприємства через виконання всіх функцій, які властиві управлінню будь-яким об’єктом 

С.І. Дерев’янко

Взаємопов’язаний комплекс робіт, який впливає на процес здійснення витрат під час господарської діяльності підприємства і спрямований на досягнення оптимального їх рівня у всіх підсистемах підприємства

О.В. Крушельницька

Складний багатоаспектний та динамічний процес, що включає управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного результату діяльності підприємства; система принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, заснованих на використанні об’єктивних економічних законів

Т. М. Мудра

Процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць і носіїв та постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження

А. А. Пилипенко

Система принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, заснована на використанні об’єктивних економічних законів відносно формування й регулювання витрат, забезпечення ефективного використання ресурсів і капіталу підприємства в різних видах його діяльності відповідно до стратегічних та поточних цілей розвитку

О.О. Терещенко

Сукупність цілеспрямованих заходів впливу на структуру витрат,їх динаміку та поведінку з метою забезпечення зменшення їх рівня

А.М. Турило

Процес цілеспрямованого формування оптимального рівня витрат. Критерієм оптимізації є мінімум витрат, що дає змогу підприємству отримати певні конкурентні переваги на ринку збуту, вільно провадити свою цінову політику та за інших рівних умов досягти більш високих розмірів прибутку

А.І. Ясінська

Полягає у цілеспрямованому впливові на витрати для зміни їхнього складу, структури або поведінки у зв’язку зі зміною умов виробничо-господарської діяльності  підприємства

 

Отже, переважно, в  сучасній економічній літературі науковці розглядають управління витратами як процес або засіб цілеспрямованого формування оптимального розміру й структури витрат.

Слід внести корективи, що не варто розглядати економію витрат як мету діяльності підприємства, так як раціональним є створення системи для забезпечення ефективності витрат. Ефективність витрат пов’язана з отриманням такої величини прибутку, яка б забезпечувала компенсацію витрат та отримання норми рентабельності. Таку думку висвітлюють у працях Т.Г. Дроздова, В.Г. Лебедєв, О.В. Олійник, А.В. Череп. Так, на думку Ю.С. Цал-Цалка управління витратами слід розглядати у двох аспектах: як процес та як систему, оскільки саме процес управління витратами забезпечує функціонування системи управління витратами [1].

Якщо розглядати управління витратами, як процес, то він представляє собою безперервний процес комплексних дій, спрямованих на витрати господарюючого суб’єкта з метою забезпечення їх оптимального рівня, структури і динаміки [4].

 На сьогодні, більш раціональним є реалізація системного підходу до управління витратами, за якого слід побудувати цілеспрямовану систему управління витратами, яка включає такі елементи, як: планування та прогнозування; організація; координація та регулювання; активізація і стимулювання; облік; аналіз. Для управління даною системою повинні чітко взаємодіяти з елементами системи такі підсистеми, як: прийняття рішень; реалізації рішень; контролю за реалізацією рішень у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі [5].

Отже, пропонуємо управління витратами інтерпретувати як систему управління процесами формування витрат, які забезпечують досягнення високого результату діяльності підприємства відповідно до оперативних та перспективних цілей  його діяльності.

 

Література:

1.                Кравченко О.О. Наукові аспекти процесу управління витратами сільськогосподарського підприємства /  О. О. Кравченко // Агросвіт

. - 2015. - № 23. - С. 62-68.362

2.                Паскалова А.Г. Фінансовий контролінг в управління витратами підприємств: дис. к.е.н., спец. 08.00.08. «Гроші, фінанси і кредит»/А.Г. Паскалова. – К.: 2016. – 187с.

3.                Хаймьонова Н.С. Облік і контроль за центрами відповідальності в системі управління витратами діяльності підприємства: дис. к.е.н., спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності)»/ Н.С. Хаймьонова. – Л.: 2016.- 182с.

4.                Шевчук О. Еволюція наукових підходів до управління витратами / О. Шевчук// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.-2009.-№ 3.- С. 77-84.

5.                Охрущак К.О. Управління витратами сучасних телекомунікаційних підприємств: принципи, завдання, елементи системи управління [Електронний ресурс]/К.О. Охрущак.– Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_07/149.pdf