Экономические науки/10. Экономика предприятия

Гринчій Я.В.,  здобувач

Державний економіко - технологічний університет транспорту

 

СУТНІСТЬ РИНКУ  СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Страховий ринок є важливою складовою фінансової системи країни, оскільки його продуктом є специфічна послуга – страховий захист, тобто відшкодування збитків, нанесених власнику внаслідок стихійних лих, аварій, пожеж, пограбувань, техногенних катастроф. Ці події порушують нормальний перебіг життя і відрізняються своєю непередбачуваністю та раптовістю. Тому зрозуміло, що любий власник чи фізична особа зацікавлені в збережені свого майна, життя, здоров’я та хочуть мати можливість відшкодування нанесених збитків при настанні страхового випадку. Ця зацікавленість є основою виникнення страхових відносин.

Здійснення господарської діяльності пов’язане з багатьма ризиками – втрата майна в результаті пожежі, аварій, стихійних лих, подій техногенного характеру, втрати працездатності і здоров’я працівниками, підприємницьких ризиків. В таких умовах страхування є невід’ємною складовою ведення бізнесу, яке дозволяє заздалегідь подбати про фінансовий стан при виникненні непередбачених подій. Тому надання страхових послуг розглядається як важливий інструмент захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, шляхом зниження ймовірних збитків, а у разі їх настання – максимально можливого відшкодування.

            Страхові послуги – це кінцевий результат діяльності страхової компанії, щодо задоволення потреб клієнтів, пов’язаних із захистом їх майнових і особистих інтересів [1]. Страховий продукт – це комплекс цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством [2].

            Проте потрібно врахувати, що страхова послуга, на підставі законодавства України належить до фінансових послуг. Фінансова послуга – це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок третіх осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів [3].

            Сутність ринку страхових послуг виявляється в тому, що він призначений для укладання договорів між продавцем і покупцем страхового продукту, який пов’язаний із захистом майнового інтересу клієнта від збитку, внаслідок настання страхового випадку. Реалізація страхової послуги – це кінцева ціль страхових компаній. Якщо страхові послуги реалізуються, тобто страхові договори укладаються, продаються страхові поліси, то тоді це означає, що запропоновані страховиком страхові продукти мають попит і зацікавленість на даний вид послуги у страхувальника.

            Надання страхової послуги  як системи захисту інтересів фізичних осіб, юридичних осіб і держави є необхідним елементом сучасного суспільства і характеризується різними ознаками, такими як предмет договору страхування, спосіб і тривалість споживання, спеціалізація страхової компанії, рівень інноваційності,  формування попиту,  умови надання страхових послуг.

         Загальноприйнятим вважають ділення страхових послуг на три групи:

-                     перша група – страхові послуги в майновому страхуванні, ціллю яких є відшкодування збитку, нанесеного власності страхувальника при настанні страхового випадку;

-                     друга група  – страхові послуги в особистому страхуванні, що передбачають виплату обумовленої суми у разі випадку пов’язаного з ризиками особистого походження (життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням) і який спіткав страхувальника або застраховану особу;

-                     третя група – страхові послуги у страхуванні відповідальності, забезпечують відшкодування збитку третім особам, за завдану страхувальником шкоду їх життю, здоров’ю або майну.

Діяльність юридичних осіб пов’язана з великою кількістю різних ризиків, які виникають при підприємницькій діяльності та пов’язані з виготовленням та реалізацією продукції, товарів,  наданні послуг, товарно-грошовими та фінансово-кредитними операціями. Підприємства потребують страхового захисту від можливих несприятливих, непередбачуваних обставин та чинників, які впливають на досягнення поставлених цілей та отримання прибутку.

Тому страхові компанії підприємствам для покриття ризиків пропонують послуги, які наведено на рис.

Страхові послуги

                         

 

 

Захист відповідальності

Захист працівників

Захист транспорту

· Добровільне страхування майна юридичних осіб

· Страхування від перебоїв у виробництві

· Страхування ризиків (технічних, підприємницьких, фінансово-кредитних та ін.)

· Страхування іпотечного (заставного) майна

 

· Обов’язкова автоцивілка (ОСЦПВ)

· Добровільна автоцивілка

· Зелена картка

· Страхування цивільної відповідальності

· Страхування професійної відповідальності

 

· Автомобільний транспорт

· Морський транспорт

· Повітряний транспорт

· Залізничний транспорт

 

Захист

майна

· Добровільне медичне страхування

· Страхування від нещасного  випадку

· Страхування в разі захворювання

· Страхування від нещасного випадку на транспорті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис.  Страхові послуги для підприємств

 

Джерело: Складена та доповнена автором за джерелом [4].

 

Структура страхових послуг на ринку України за перше півріччя 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року характеризується зростанням кількості укладених договорів страхування. Тому потрібно приділяти все більше уваги страхуванню як інструменту управління ризиками, так як спостерігається обмежена кількість страхових продуктів та низькій рівень надання страхових послуг на ринку, знизилась якість виконання зобов’язань страховика перед страхувальником та рівень довіри страхувальників до страховика, а при виборі страхової компанії не враховується спеціалізація діяльності та не застосовується індивідуальний підхід до кожного страхувальника.

Потреба в страховому захисті в Україні посилюється в зв’язку з перебудовою економіки та фінансовою кризою, які пов’язані з ризиками та несподіванками, ступінь яких за­лежить від можливості прогнозувати політичну й економічну ситуацію, розраховувати фінансову окупність проектів, оперативно реагувати на зміни ринку й приймати рішення. Тому укладення договорів страхування зі страховими компаніями є найбільш привабливим шляхом захисту майнових інтересів  від непередбачуваних втрат на основі стимулювання попиту на страхові послуги та підвищенню страхової обізнаності страхувальників, збільшення страхового продукту та підвищення надійності на ринку страхових послуг.

 

Література:

1.                Яворська Т.В. Страхові послуги: навч. посібник/ Т.В. Яворська. – К.:Знання, 2008. – 350 с. 2. Страхування: підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець. – 3 те вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2006, - 528 с. 3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг/ верховна Рада України; Закон від 06.02.2003р. №485-IV. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/. 4. Про страхування Закон України № 86/96-ВР від 07.03.96 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua