Экономические науки/10. Экономика предприятия

Захарченко Л.А., Семенюк Д.М.

Одеська національна академія зв’язку ім.О.С. Попова

Обґрунтування складових бенчмаркінгу у стратегічному розвитку підприємств

 

Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції,  у стратегічному розвитку підприємств значного поширення набуває методологія бенчмаркінгу, сутність якої полягає у порівнянні діяльності окремого підприємства з діяльністю найкращого (еталонного) у галузі, з метою його адаптації та отримання конкурентних переваг. У практиці вітчизняних підприємств методологія бенчмаркінгу використовується не повною мірою, що пов’язано з існуванням низки проблем, що перешкодують її застосуванню. Тому обґрунтування складових бенчмаркінгу є актуальним, сприяє стратегічному розвитку підприємства, підвищенню показників його діяльності та конкурентоспроможності.

Метою дослідження є визначення етапів розвитку бенчмаркінгу, обґрунтування напрямів впровадження інструментів бенчмаркінгу для стратегічного розвитку підприємства.

Основна частина. В останні роки набуває поширення теорія стратегічного управління підприємством на основі бенчмаркінгу. Як інструмент стратегічного управління, бенчмаркінг спрямований на пошук джерел підвищення ефективності бізнесу за допомогою аналізу діяльності підприємства у порівнянні з передовими управлінськими і технологічними практиками.

Термін «бенчмаркінг» походить від англійського слова «benchmark», та має кілька значень - «точка відліку», «база» (в статистиці), тому може бути визначено як базова точка, яка використовується в якості еталону.

Концепція бенчмаркінгу започаткувалась ще в 50-х роках XX сторіччя, коли японські фахівці відвідували провідні компанії США і Європи з метою вивчення та подальшого використання їх досвіду. За цей період бенчмаркінг пройшов різні етапи свого розвитку, стислу характеристику яких наведено у табл. 1.

Таблиця 1.

Етапи розвитку бенчмаркінгу

Етапи розвитку бенчмаркінгу

Характеристика етапів розвитку бенчмаркінгу

1

Перший етап або товарний бенчмаркінг

Включає ретроспективний аналіз продукту (реінжиніринг), тобто закупівля товарів і послуг конкуруючих підприємств з метою створення їх аналогів.

2

Другий етап- бенчмаркінг конкурентоспроможності

Отримав розвиток в 1976-1986 рр. завдяки діяльності фірми Xerox.

3

Третій етап – процесний бенчмаркінг

Коли еталонні бізнес-процеси стали виділятися не тільки у конкурентів, а й у фірм інших галузей (кінець 80-х - початок 90-х рр.)

4

Четвертий етап - стратегічний бенчмаркінг

Розглядається як частина загального процесу прийняття рішень з чіткою націленістю на вдосконалення організації.

5

П'ятий етап - глобальний бенчмаркінг

Повинен стати майбутнім інструментом організації міжнародних обмінів з урахуванням культури і національних процесів організації виробництва.

6

Шостий етап - інституційний

Цей етап пов'язаний з організованим в лютому 1997 р. Європейським форумом з бенчмаркінгу (за активної підтримки Європейського союзу) з метою створення єдиного європейського інституційного простору суб'єктів бенчмаркінгу.

 

Сьогодні існує безліч підходів до визначення бенчмаркінгу, що обумовлено еволюційними етапами його становлення, цілями та видами бенчмаркінгу. Бенчмаркінг можна охарактеризувати як процес пошуку передового досвіду з метою інноваційної адаптації об’єкту бенчмакінгу, для досягнення ним високої продуктивності, конкурентоспроможності та стратегічного розвитку. Пошук передового досвіду (підприємств, окремих бізнес-процесів) проводиться як усередині компанії, так і за її межами, а також у галузі або за межами галузі.

Основою для порівняння у бенчмаркінгу є показники, технології виконання операцій, регламенти розподілу ресурсів, методи та інструменти управління.

SWOT-аналіз застосування бенчмаркінгу на вітчизняних підприємствах складено (табл. 2) показав .

Таблиця 2.

SWOT-аналіз застосування бенчмаркінгу на вітчизняних підприємтвах

Сильні сторони

Слабкі сторони

Готовність до самовдосконалення.

Вивчення найкращих методів роботи для підвищення конкурентоспроможності.

Необхідність пошуку шляхів зниження ризиків та скорочення витрат, набуття власного досвіду на основі проведення експериментів.

Недостовірність звітної інформації

Непорівнюваність або слабка порівнюваність досвіду вітчизняних підприємств із досвідом провідних західних суб’єктів господарювання.

Помилкове розуміння інструментарію та призначення бенчмаркінгу.

Можливості

Загрози

Визначення нових ефективних моделей управління організацією.

Адаптація виявлених ідей для покращення власного бізнесу.

Виконання як для бізнес-процесів, так і для кінцевого продукту підприємства.

Вітсутність державної підтримки.

Відсутність належних методик управління.

Непрозорість середовища.

Нерозвинутість інфраструктури бенчмаркінгу України.

 

Інноваційна адаптація змін підприємства до кращого досвіду включає наступні процедури: опис ідеального (передового) бізнес-процесу (функції управління); постановку цілей проведених змін; розробку плану реалізації поставлених цілей; здійснення контролю за виконанням плану заходів. З метою адаптації передового досвіду кращих організацій даного або будь-якого іншого виду економічної діяльності слід розглянути у взаємозв'язку управління змінами в організації та процесу бенчмаркінгу.

 

Література:

1.    Кемп Р.С. Легальный промышленный шпионаж: Бенчмаркинг бизнес-процесов: технологи поиска и внедрения лучних методов работы ваших конкурентов. Пер. с англ. [Текст] / Р.С. Кемп; под ред. О.Б. Максимовой. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. – 416 с.

2.    Рейдер Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли // РИА «Стандарты и качество». – 2006.