К.е.н., ст. викл. Попов М.О., ст. викл. Дьякова Н.М.

Національний технічний університет «ХПІ»

 

АНАЛІЗ РИЗИКІВ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

 

У сучасних умовах економічної нестабільності нашої країни, одним з нагальних питань розвитку промислового сектору залишається активізація інвестиційної діяльності.

Зазначене вище питання особливої актуальності набуває для олійно-жирової галузі, яка на сьогодні є не тільки найбільш інвестиційно привабливою в агропромисловому комплексі, а й у харчовій та переробній промисловості. Проте, не дивлячись на динамічний розвиток галузі країни, існує суттєва загроза зниження її ефективного функціонування та конкурентоспроможності в цілому на ринку за рахунок недостатньої інвестиційної активності підприємств даного профілю. З огляду на це, стратегічною задачею перед суб’єктами інвестування є визначення ризиків, їх передбачення й подолання в процесі реалізації інвестиційних проектів.

Одним із ключових ризиків є недостатність олійної сировини, зокрема насіння соняшнику для завантаженості проектної потужності спеціалізованих підприємств. Так, за даними асоціації «Укроліяпром», станом на 2015 рік виробнича потужність підприємств з переробки олійних культур складає                 15,0 млн тонн, тоді як виробництво соняшнику – 11,6 млн тонн, тобто недовантаженість суб’єктів господарювання становить 22,6 % [1].

Не менш важливим є виробничий ризик на підприємствах, що зумовлений, перш за все порушенням технологічних інструкцій, несправністю обладнання, позапланове відключення електроенергії й т.д. Такі причини безперечно призводять до підвищення собівартості продукції, у тому числі зниження якісних показників, зменшення обсягу виробництва, збільшення виробничого браку, підвищення енергоємності тощо.

     В умовах фінансово-економічної кризи України, значне місце відповідно займає фінансовий ризик. До основних причин такого ризику, насамперед варто віднести:

-         збільшення середнього рівня банківського та депозитного процентів;

-         зменшення вартості цінних паперів;

-         девальвація гривні;

-         зміна митної та податкової політики в державі;

-         інфляційні фактори та інші.

Останнім часом все більшого значення як для громадськості, так і самих підприємств набуває екологічний ризик.

Зважаючи, що олійноекстракційне виробництво в якості палива використовує лушпиння олійних культур, яке містить шкідливі речовини, то на більшості підприємств граничнодопустима концентрація викидів забруднюючих речовин  в атмосферу значно перевищує норму.

Разом з тим, на підприємствах даного профілю використовується у технологічному процесі для видалення олії з макухи розчинник – гексан, викиди парів якого також погіршують екологічну ситуацію. Окрім цього, негативно відбивається на здоров’ї оточуючого населення – збільшенні числа алергозів, запамороченні, погіршенні білковоутворючої функції печінки, підвищенні артеріального тиску, зниженні рівня гемоглобіну [2].

Однією з характерних ознак ефективного функціонування олійно-жирових підприємств в умовах нестабільності кон’юнктури ринку є врахування комерційного ризику. Основними причинами цього ризику є:

-        зниження обсягів реалізації продукції підприємством внаслідок падіння попиту на неї;

-       ненадійність інвесторів;

-       витиснення продукції конкуруючими аналогами, введення обмежень на продаж;

-       відсутність досвіду в обраному бізнесі;

-       підвищення закупівельної ціни продукції в процесі здійснення інвестиційного проекту;

-       недооцінка існуючих конкурентів;

-       зниження купівельної спроможності грошей та ін.

         Крім вище окреслених ризиків, на розвиток олійно-жирової галузі значний вплив має політичний ризик.

         Загострення політичної ситуації в Україні негативно вплинуло на приплив інвестицій, передусім іноземних в олійно-жирову галузь. Разом з тим, визначальними факторами політичного ризику є законодавче регулювання підприємницької діяльності, а також технічне та митно-тарифне регулювання. В останні роки все більш стратегічного значення набувають законопроекти, якими передбачається скасування експортного мита на деякі види насіння олійних культур.

Таким чином, визначення, передбачення й подолання ризиків як у процесі функціонування підприємства, так і в реалізації інвестиційної діяльності, забезпечить йому конкурентні переваги та лідируючі позиції на ринку.

 

Література

1.  Україна продовжує нарощувати виробництво та експорт олії соняшникової [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukroilprom.org.ua/?q=node/162  (дата звернення 15.12.2016 р.). – Назва з екрану.

2.    Днепропетровск митингует против «Олейны» Електронний ресурс]. Режим доступу : http://from-ua.com/news/78488-dnepropetrovsk-mitinguet-protiv-oleini.html (дата звернення 16.12.2016 р.). – Назва з екрану.