Економіка. Інвестиційна діяльність та фондові ринки

 

Нікешина Н. В.

аспірант

Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

 

фондові механізми залучення іноземного капіталу в Україну

 

Динаміка ринкових перетворень в Україні свідчить про те, що фондовий ринок відіграє все більш помітну роль у фінансово-інвестиційній діяльності суб’єктів господарювання. Більшість із них самостійно або через фінансових посередників намагаються знаходити фінансові ресурси через систему фондового ринку, який є стратегічно важливим складником ринку капіталу України. Його основним завданням є створення фінансового механізму для залучення інвестицій у національну економіку та забезпечення трансформації заощаджень у фінансові ресурси.

Сучасний розвиток національної економки будь-якої країни складно уявити без активної участі іноземних інвестицій. Рано чи пізно перед будь-яким підприємством постає проблема обмеженості власних коштів для подальшого розвитку, особливо в умовах світової фінансової кризи. Одним із найбільш ефективних способів залучення капіталу є вихід підприємств на світовий фондовий ринок. Як свідчить іноземна практика, розміщення акцій на фондовій біржі вже давно є одним із основних інструментів фінансування подальшого розвитку підприємства [1, с. 99].

Основними фондовими механізмами залучення іноземного капіталу в Україну є: первинне публічне і приватне розміщення акцій, вторинне публічне і приватне розміщення акцій, випуск глобальних і депозитарних розписок [2, c. 10]. В перекладі з англійського IPO (Jnitial Public Offering) означає первинне публічне розміщення та є однією із форм залучення додаткового фінансування шляхом пропозиції пінних паперів емітента для реалізації широкому колу інвесторів, які мають доступ до біржового ринку.

Позитивними сторонами первинного публічного розміщення акцій на зарубіжних торгівельних майданчиках є: вихід компанії на міжнародний фондовий ринок; формування об’єктивної ринкової оцінки вартості корпорації та підвищення рівня її капіталізації; покращення фінансового стану корпорації; можливість залучення інвестицій у майбутньому на більш вигідних умовах; зростання ефективності діяльності компанії унаслідок підвищення рівня корпоративного управління, прозорості та корпоративної культури; поліпшення репутації, іміджу корпорації. Негативно позначаються на діяльності корпорації, яка здійснює первинне публічне розміщення акцій, наявність чисельних вимог і значні фінансові затрати; ризики втрати контролю над корпорацію; необхідність забезпечення прозорості її діяльності. Але вказані недоліки носять умовний характер і визначаються вадами інституціонального середовища національного фінансового ринку, які будуть зникати по мірі збільшення зрілості його фондового сегмента і підвищення рівня корпоративного управління в Україні.

Вітчизняний фондовий ринок нецікавий для іноземних емітентів насамперед через відсутність доступного емітентам інвестиційного ресурсу та інших переваг, які забезпечуються котируванням цінних паперів, специфікою національного валютного регулювання, що унеможливлює широке представництво іноземного бізнесу в лістингу українських бірж [3, c. 116]. Представництво українського бізнесу в лістингу іноземних бірж створило умови для поетапного розв’язання глобального завдання запровадження подвійного лістингу. На першому етапі доцільно впровадити механізм подвійного лістингу вітчизняних компаній із участю іноземного капіталу на вітчизняних біржах, на другому етапі – відкрити доступ компаніям зі 100% іноземним капіталом.

Розробка Програми розвитку фондового ринку України на 2015 - 2017 роки відбувалась на тлі фінальної стадії підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та її ратифікації, яка передбачає заохочення співробітництва між відповідними регуляторними та наглядовими органами, зокрема обмін інформацією, досвідом щодо фінансових ринків через обмін персоналом та спільне навчання [4].

Зближення існуючого і майбутнього законодавства України з міжнародними нормами є важливими умовами досягнення привабливості ринків цінних паперів України для інвесторів. Ґрунтовного осмислення стратегії європейської інтеграції України можливо досягти на основі вивчення конкретних європейських і міжнародних норм. Цей шлях має забезпечити реальну можливість інтеграції українського ринку цінних паперів у міжнародні ринки. Перспективним є пошук найбільш досконалих системних показників та факторів в системі корпоративного управління. Зокрема, для українських підприємств необхідно враховувати існуючі особливості та умови їхньої діяльності для розроблення ефективної рейтингової моделі оцінки корпоративного управління.

Література

1.  Давиденко Н. М.  Переваги залучення фінансових ресурсів аграрними корпораціями шляхом виходу на іноземні фондові біржі / Н. М. Давиденко // Облік і фінанси. - 2012. - № 3. - С. 96-101.

2.  Косова Т.Д. Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями / Т.Д. Косова, О.В. Ярошевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 22. - С. 9 – 12.

3.  Сьомченков О. А.  Про подвійний лістинг пайових інструментів іноземних компаній з активами в Україні на національних фондових біржах / О. А. Сьомченков // Фінанси України. - 2013. - № 7. - С. 105-120.

4.  Програма розвитку фондового ринку України на 2015 - 2017 роки «Європейський вибір - нові можливості для прогресу та зростання» (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1039.html