Економічні науки: 4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки

 

                                                                                                

К.е.н., доцент Гузенко О.П., Кучеренко Д.О

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Змістовність елементів теоретичної бази інвестиційного аналізу

 

 

Для забезпечення відповідного рівня інвестиційної оцінки проекту необхідно володіти теоретичною базою інвестиційного аналізу. Мається на увазі чітке розмежування ключових елементів таких як об’єкти, суб’єкти та інформаційна база.

У своїх наукових розробках такі науковці як Т. С. Калмикова [1], Т. Л. Грицай [ 2], І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко [3], О. І. Копилюк, О. М. Музичка [4] висвітлюють основні базові положення інвестиційного аналізу та звертають увагу на доцільність удосконалення окремих аналітичних процедур.

Дослідження цієї теми дозволить більш предметно визначити змістовність основних елементів інвестиційного аналізу.

На даний час в економічній науці системного висвітлення основних елементів інвестиційного аналізу практично не відбувається. У більшості наукових праць висвітлюється чітке представлення суб’єктів та об’єктів. Проте не окреслюється взаємозв’язок між ними та інформаційною базою інвестиційного аналізу.

 Т. С. Калмикова  [1] обґрунтовує те, що «… інформаційну базу для ухвалення рішення щодо включення проекту в інвестиційний портфель, початку цього інвестування, постійного моніторингу реалізації надає інвестиційний аналіз.» Інвестиційний аналіз, стверджують А. А. Пересадова, Ю. М. Коваленко  та С. В. Онікієнко  [5], представляє собою «… окрему науку, тобто систему спеціалізованих знань про методи та прийоми дослідження процесів, вживані для обробки та оцінювання економічної інформації про інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання».

Дослідженнями доведено, що до складу основних елементів інвестиційного аналізу включають ( рис. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1 Схема базових елементів інвестиційного аналізу (авторська пропозиція)

Як стверджують І. М. Боярко та Л. Л. Гриценко [ 3] до складу основних завдань доцільно включити : комплексна потреб в інвестуванні; вивчення факторів впливу на інвестиційні пропозиції; обґрунтування вибору джерел інвестування; прийняття оптимальних інвестиційних рішень; вибір прийнятих для інвестора параметрів ризику і дохідності; постінвестиційний моніторинг та розробка дієвих інвестиційних рішень. В свою чергу О. І. Копилюк та О. М. Музичка [4] пропонують до об’єктів інвестиційного аналізу включати фінансово — господарську діяльність суб’єктів господарювання як сукупність виробничих відносин, що розглядаються в контексті взаємозв’язку техніко — організаційними, соціальними та іншими умовами інвестиційної діяльності. При цьому Т. С. Калмикова  [1] до суб’єктів інвестиційного аналізу включає виробничо — господарські утворення, фізичні особи, державні установи, інституційні інвестори, а також функціональних учасників інвестиційної діяльності.

Доволі значну увагу в інвестиційному аналізі необхідно приділяти такому елементу як інформаційний ресурс. Інформаційних потік охоплює різни види технічної, економічної, облікової, фінансової та експертної документації.

На основі проведеного теоретичного дослідження встановлено, що якісний рівень інвестиційного аналізу залежить від дієвості основних елементів, які повинні в сукупності забезпечити протікання безперебійного інвестиційного циклу. Від дієвості усіх інвестиційних фаз залежить кінцевий етап реалізації інвестиційної ідеї, за умови обґрунтування її основи аналітичною оцінкою.

 

                                                                                           

Література:

 

 

1.                Калмыкова Т. С. Инвестиционный анализ : [ учебн. пособ.] / Т. С. Калмыкова. — М.: ИНФРА – М, 2009. – 204с.

2.                Грицай, Т. А. Місце та значення інвестиційного аналізу в управлінні проектами / Т. А. Грицай // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 15. – С. 8-12.

3.                Боярко, І. М. Інвестиційний аналіз : [навч. посіб.]  / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.

4.                Копилюк О. І. Банківські операції : [навч. посіб.] /  О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – [2-ге вид., випр. і допов.] – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.

5.                Пересада, А. А. Інвестиційний аналіз : [підручник] / А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко. – К. : КНЕУ, 2003. – 134 с.