Економічні науки / 9. Економіка промисловості

 

Ремінна Є.О., к.е.н. Крупіна С.В.

Одеська Національна Академія Харчових Технологій

Комерційний аналіз та розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту

 

Основною метою діяльності підприємств у ринковій економіки є отримання прибутку, так як саме прибуток є основним джерелом відтворення, зростання доходів підприємства і його власників. Доцільними стають тільки ті підприємства, які правильно вкладають інвестиції та ті проекти, які грамотно аналізуються і оцінюються.

Ринкові умови розвитку економіки України вимагають орієнтацію виробництва на попит населення, що зумовлює своєчасний випуск продукції в обсягах та якості відповідно до потреб споживачів, що є головним завданням вітчизняних промислових підприємств. Розв’язання якого потребує використання комерційного аналізу, який вивчає мікроструктуру попиту та закономірності його формування на макрорівні.

Під інвестиційним проектом слід розуміти сферу діяльності по створенню або зміні технічної, економічної або соціальної систем, а також розробку нової структури управління або програми науково-дослідних робіт.

Основними етапами оцінки інвестиційного проекту є:

1. Технічний аналіз, на якому проводиться вибір найбільш придатної для даного інвестиційного проекту техніки і технології;

2. Комерційний (маркетинговий) аналіз, на якому проводиться аналіз ринку конкурентів з продукції, яку планується виробляти, розраховуються обсяги виробництва та збуту, ресурси, які необхідні для виробництва та їх наявність, планується ціна на продукцію та ін.;

3. Інституційний аналіз, в якому проводиться оцінка організаційно-правового, адміністративного та політичного середовища, в якому буде реалізовуватися інвестиційний проект, та пристосування проекту, який планується до цього середовища;

4. Соціально-культурний аналіз, під час якого необхідно досліджувати вплив проекту на життя місцевих жителів та добитися доброзичливого ставлення їх до проекту;

5. Аналіз навколишнього середовища, який повинен виявити і дати експертну оцінку збитку, який        можливо має наноситься проектом навколишньому середовищу, а також запропонувати способи пом'якшення або запобігання цього збитку;

6. Фінансовий аналіз;

7. Економічний аналіз.

Маркетинговий, або комерційний, аналіз інвестиційного проекту є центральним у проведенні оцінки щодо можливості реалізації проекту, оскільки саме від його результатів залежать концептуальні висновки інших аспектів аналізу, вартісні характеристики варіантів реалізації проекту і його ефективність у цілому, але йому часто приділяється недостатня увага.

Комерційний аналіз має бути першим з усіх аспектів аналізу інвестиційного проекту, так як він спрямований на виявлення маркетингових умов та можливостей реалізації проекту, на з'ясовування потенційних можливостей продукції проекту на конкурентних ринках і забезпечення проекту ресурсами, а також обґрунтувати комерційні перспективи реалізації та потреби у фінансуванні проекту.

Комерційний аналіз це комплекс взаємопов'язаних етапів по вивченню і оптимальній організації комерційних дій учасника проекту.

Комерційний аналіз має два аспекти, перший з яких пов'язаний з необхідністю оцінки перспектив ринку виробленої продукції або послуг, а другий аспект аналізу пов'язаний з правильною оцінкою заходів з постачання проекту ресурсами, необхідними для його здійснення і експлуатації.

Метою комерційного аналізу інвестиційного проекту є обґрунтування проекту з точки зору перспектив кінцевого ринку для продукції або послуг та оцінка можливості реалізації даної продукції на обраному ринку і отримання рівня доходу, що дозволив би покрити витрати за проектом і задовольнити інтереси інвесторів.

Головною метою діяльності будь-якого підприємства в умовах ринку є отримання та максимізація прибутку, але це не є можливим без належної оцінки ефективності інвестиційних проектів, що є одним з найбільш важливих етапів в процесі управління інвестиціями. Тому, наскільки якісно виконана така оцінка, залежить правильність ухвалення остаточного рішення.

В процесі здійснення оцінки ефективності проектів для отримання об'єктивних результатів необхідно враховувати наступне:

1) оцінка ефективності інвестиційних проектів повинна здійснюватися на основі зіставлення обсягу інвестиційних витрат та обсягу прибутку, який планується і термінів окупності інвестованих коштів;

2) оцінка обсягу інвестиційних витрат повинна охоплювати всі ресурси, які використаються та задіяні для реалізації проекту;

3) оцінка окупності коштів, що інвестуються, повинна здійснюватися на основі показника чистого грошового потоку, який формується за рахунок обсягу чистого прибутку і амортизаційних відрахувань в процесі експлуатації інвестиційного проекту;

4) в процесі оцінки, суми інвестиційних витрат і чистого грошового потоку повинні бути приведені до справжньої вартості за допомогою дисконтної ставки, яка повинна бути диференційована для різних інвестиційних проектів.

Ефективність інвестиційних коштів оцінюється шляхом порівняння грошового потоку, який має бути отриманий в процесі експлуатації інвестиційного проекту та початкових інвестицій. Проект визнають прибутковим, якщо забезпечується повернення всіх інвестицій при прийнятній для всіх інвесторів нормі прибутковості.

Обов'язковим є приведення до справжньої вартості, як інвестованих коштів, так і суми грошового потоку. Приведення здійснюється диференційовано по кожному етапу подальшого інвестування.

Процес дисконтування всіх грошових відтоків і приток здійснюється по дисконтних ставках, які вибираються залежно від особливостей інвестиційного проекту.

Залежно від основних принципів оцінювання ефективності інвестиційних проектів використовується ряд основних показників, з урахуванням та без урахування процесу дисконтування:

- чистий приведений дохід;

- індекс рентабельності інвестицій;

- внутрішня норма прибутковості інвестицій;

- термін окупності інвестицій;

- середня норма прибутку на інвестиції.

Чистий приведений дохід — це сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, яка приведена до початкового періоду, або перевищення інтегральних результатів над інтегральними витратами.

Під індексом рентабельності інвестицій розуміють величину, яка дорівнює відношенню наведеної вартості очікуваних потоків грошей від реалізації проекту до початкової вартості інвестицій.

Внутрішня норма прибутковості інвестицій – це процентна ставка, яка описує рентабельність інвестиції, та не залежить від зовнішнього оточення, від ринкових процентних ставок, вартості капіталу, інфляції та ін.

Термін окупності інвестицій - характеризує тривалість періоду від початкового моменту інвестування до кроку розрахункового періоду, на якому відбувається повне відшкодування інвестиційних вкладень за рахунок отриманих за проектом доходів.

Середня норма прибутку на інвестиції розглядає процес ефективності інвестицій без дисконтування грошових потоків, та полягає у визначенні співвідношення між доходом від реалізації інвестиційного проекту і вкладеним капіталом (інвестиціями на реалізацію проекту) або у визначенні відсотка прибутку на капітал.

Норма прибутку на капітал - важливий інструмент контролю за ефективністю інвестицій.

Методи оцінювання інвестицій без вживання дисконтування, доповнені дослідженнями за класами інвестицій і порівняльним аналізом ефективності інвестиційного проекту з досягнутим рівнем рентабельності капіталу  у цілому по підприємству, знаходить широке застосування в західноєвропейських країнах. Це свідчить про доцільність вживання подібних методів дослідження і в Україні.

Інвестиційний проект – це план вкладення коштів в конкретні об'єкти підприємницької діяльності з метою подальшого отримання прибутку, достатнього за розміром для задоволення вимог інвестора. За своїм змістом такий план включає систему технічних, технологічних, організаційних, фінансових і правових розрахунків та документації, необхідних для формування і подальшого функціонування об'єкта підприємницької діяльності.

Інвестиційний проект вирішує важливе завдання по з'ясуванню та обґрунтуванню техніко-технологічної можливості та економічної доцільності впровадження об'єкту підприємницької діяльності, який пропонується. Тобто правильне рішення про інвестування в такій об'єкт може бути прийнято лише на основі ретельно вивченого інвестиційного проекту.

Оцінка ефективності інвестицій є найбільш відповідальним етапом ухвалення інвестиційного рішення, від результатів якого значною мірою залежить ступінь реалізації мети інвестування.

Література

1.  Гриньова В.М. Інвестування: підручник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – К.: Знання, 2008. – 458 с.

2.  Майорова Т.В. , Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навн. закл. ] - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.