Цюх Ілона, Круглов В.В , доцент, к. держ. упр.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

 

«ТРАНСФОРМАЦІЯ – ЯК ФЕНОМЕН»

 

У сучасному світі все постійно змінюється (трансформується) й бізнес також: змінюється його технологічна та ресурсна бази, просуваються на ринки нові товари та послуги, переформовується власність та переходи від одних механізмів господарювання до інших. Трансформація є чудовим засобом пристосування до будь-яких змін, практичне значення застосування інструментарію вимагає єдиної теоретичної платформи та розвитку управління трансформаціями корпорацій.

Розвиток корпорацій в Україні відбувався в умовах перенесення форм ринкових відносин, які формувалися під впливом західного досвіду. В результаті це спричинило труднощі в адаптації західної моделі на теренах України. Основою формування корпоративного сектора являлися приватизаційні процеси, які супроводжувались змінами (трансформаціями) цілого ряду питань управлінського спрямування.

Результати досліджень ефективності діяльності корпорацій висвітлювалися в роботах таких відомих вчених: О. І. Амоша [2], Є. Балацкий [3], Ю. Кіндзерський [1]. Ці роботи аналізують не тільки економічну природу інтеграції, а й виявляють умови для ефективного функціонування промислових об'єднань, отримання найголовнішого – прибутку.

Структурна трансформація промислових корпорацій у широкому розумінні узагальнює поняття «реорганізація» та «реструктуризація». Процес радикальних змін структурної компоненти відбувається у формі злиття, поглинання, об’єднання, приєднання, розподілу. Процеси  трансформації охоплюють досить широкий спектр процесів у корпоративному секторі України.

Мотиви такої трансформації обумовлюються рядом чинників як зовнішнього так і внутрішнього середовища корпорацій. Останнім часом було прийнято низку нормативних актів, які стосувалися даного питання, тому важливе значення відіграють державні органи виконавчої влади.

В Україні поява корпорацій пов'язана з програмою приватизації підприємств. Виділяють декілька етапів формування та розвитку корпорацій (мал. 1). Значна роль приділяється державі у звязку з вирішенням проблем управління розвитком всіх господарських сфер. Підтримка з боку держави необхідна за такими напрямками: експорт, кредитування, забезпечення вільної конкуренції.

Подпись: Етап 2
Приватизація і демонополізація
Подпись: Етап 1
Великі підприємства державної власності
Подпись: Етап 3
Ринок вільної конкуренції
Подпись: Етап 4 
Приватизація і демонополізація
Подпись: Етап 5
Ринок великих корпорацій
 

 

 

 

 

 


                                                                                  

Мал.1. Етапи формування та розвитку корпорацій в Україні

На сучасному етапі вважається, що процеси, які відбуваються на підприємствах та стосуються безпосередньо трансформацій, повинні супроводжуватися грошовими потоками. Найбільш прогресивно створювались акціонерні підприємства у промислово-розвинених містах (Дніпропетровськ, Київ, Львів, Харків). Іноземний досвід свідчить про структурну трансформацію та їх об'єднання у великі промислові господарюючі суб'єкти. Це, в свою чергу, відіграло важливу роль в інтеграційних процесах, що і призвело до появи великої кількості корпорацій. які диверсифікували свою виробничу діяльність у рамках однієї структури.

Отже, дослідження суті та передумов перетворень бізнесу дає можливість обґрунтувати критерії трансформацій та в подальшому удосконалювати розроблену систему класифікації. Метою подальшого вивчення питання трансформації корпорацій повинно бути виявлення інструментів підвищення результатів та ефективної діяльності підприємств (корпорацій).

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Амоша О. І. Промисловість України : оцінка етапу з наукової позиції щодо підвищення ефективності / О. І. Амоша // Економіка промисловості. – 2007. – № 2 (12). – С. 3-8.

2. Балацкий Е. В. Инвестиционная активность регионов: взгляд изнутри / Е. В. Балацкий // Общество и экономика. – 2009. – № 11-12. – С. 121-138.

3. Кіндзерський Ю. Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі : Уроки для України / Ю. Кіндзерський // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 4-16.