Современные информационные технологи /

3. Программное обеспечение

  Магістрант О.В. Верета, к.т.н, доц. О.О. Супруненко

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

МОДЕЛЬ ІТЕРАЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ

         Прикладні задачі логістики часто складаються з кількох підзадач, які є комбінаторними задачами, що не мають точних аналітичних розв’язків. Вони можуть бути розв’язані деяким недетерміністичним поліноміальним методом [1], але отриманий розв‘язок часто виявляється лише наближенням до точного.

         Особливості логістичної системи полягають у тому, що вона має зворотні зв’язки на цільових ділянках, які дозволяють зробити її адаптивною до зовнішніх чинників. При формуванні моделі ітераційної логістики враховують основні логістичні операції, серед яких складування транспортування, завантаження та інші [2], а також дотримуються мети формування системи – використання інформації для мінімізації фінансових витрат [3].

Дана робота присвячена дослідженню комбінованої модель розв’язання логістичних задач, яка передбачає розв‘язання задач комівояжера та рюкзака ітераційними методами і має на меті отримання маршруту й варіанту вантаження транспорту найменшої вартості. Серед ітераційних методів розв‘язання задачі комівояжера розглядаються метод найближчого сусіда та метод мурашиних колоній. Розв‘язання задачі про рюкзак проводиться методом грубої сили, жадібним евристичним методом та методом гілок і меж.

На показник вартості впливає: 1) мінімальна вартість шляху , що залежить від якості автошляхів, робочої швидкості, кількості технічних зупинок, 2) максимальна вартість завантаження , що полягає у комплектації транспорту посилками найвищої вартості й найменшого об’єму, 3) мінімальний час розвантаження у локальних пунктах обслуговування , що залежить від фрагментації завантаження [3]. Для моделювання впливу набору чинників на сумарний результат буде проведений експеримент, для здійснення якого на комбінованій моделі ітераційної логістики, було спроектовано й розроблено програмний додаток, узагальнена модель якого представлена на рис. 1.

Структура моделі може бути описати такими елементами і правилами:

1)  А – множина цілей функціонування об'єкту, їх буде кілька;

2)  Е =  – множина елементів, що складають систему, тобто таких елементів, які призначені для реалізації функцій та створення інтерфейсів;

3)  Т =  – множина елементів часу перевірки виконання цільових функцій, тобто швидкість та ефективність обчислення обраними методами;

4)  P =  – множина ознак, що характеризують систему в цілому на всіх етапах життєвого циклу;

5)  = - множина ознак, що характеризують елементи на всіх етапах життєвого циклу;

6)   – правило впорядкування зміни станів;

7)   – множина ознак, що визначають взаємодію системи із зовнішнім середовищем.

Розглянуте програмне забезпечення дозволяє здійснити дослідження комбінованої моделі логістики, а також отримати, обробити та проаналізувати отримані результати.

ЛІТЕРАТУРА

1.  Левитин А.В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ. : Пер. с англ. – М: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 576 с.

2.  Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Левковця, проф. Л. І. Михайлової. – К.: Центр уч. літ., 2010. – 329 с.

3.  Таньков К. М., Тридід О. М., Колодизєва Т. О. Виробнича логістика: Навчальний посібник.- X.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004.338 с.

Рис. 1. Модель дослідження задач ітераційної логістики