Педагогические  науки / 2.Проблемы подготовки специалистов

 

Гошовська А.В.

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Впровадження та використання кредитних технологій для студентів-медиків

 

На сьогодні актуальною проблемою є підвищення ефективності кінцевого рівня професійної підготовки медичного спеціаліста, а основним напрямком розвитку освіти в Україні – її інтеграція з Європейським освітнім простором, впровадження кредитних технологій, стимулювання мобільності, створення умов конкурентоспроможності на ринку праці та престижу української медичної освіти [1,2]. Для досягнення цієї мети, насамперед, необхідна майстерність і компетентність викладача та здатність всіх студентів працювати з ним в одному темпі. Цього можна досягти лише за умов приділення уваги та часу на опанування та відпрацювання студентами на практиці необхідних для майбутньої роботи професійних умінь та навичок. Одним із шляхів підвищення якості підготовки є впровадження в систему медичної освіти кредитно-модульної системи. Під поняттям «Модуль» (кредитний модуль) розуміють закінчений обсяг інформації (навчальної дисципліни, практики, курсової роботи), яку має засвоїти студент або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент. У ньому оцінюється завдання, робота, проміжний та кінцевий рівень знань, самостійна робота тощо. У модульному навчанні все запрограмоване насамперед: послідовність вивчення матеріалу, рівень його засвоєння, який заохочує кожного студента до підвищення професійного рівня знань, умінь та навичок з дисципліни. Така система контролю знань студентів забезпечує роботу в такті, розподіляє навчальний матеріал на змістовні модулі (субмодулі), як базові для рейтингової оцінки знань яка дозволяє ранжувати, визначати лідера та аутсайдера, що перетворює навчальний процес на потенційні змагання, які закінчуються заліковим кредитом – одиницею виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння кредитних модулів або блоку модулів.

Контроль якості навчання стосується передусім знань студентів щодо їх компетенції та здатності відповідати сучасним вимогам на ринку праці. Якість підготовки студентів медичних спеціальностей пов’язана з оцінкою їх професійних навичок, що у свою чергу корелює з об’єктивністю методів контролю. Усе це є складовими навчально- методичного забезпечення навчального процесу за кредитно-модульною системою, дотримання якого сприяє успішному оволодінню матеріалом, у тому числі який виноситься на самостійне опрацювання та успішно складають підсумковий модульний контроль [3,4]. До модульного контролю допускаються студенти, які виконали практичну частину програми і самостійну роботу, що оцінюється поточною оцінкою. Щоб оцінка відображала якість навчання в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу, необхідним є використання стандартних методів контролю, визначення критеріїв оцінювання та їх вірогідності

Найбільш розповсюдженими об’єктами рейтингового контролю є: поточна робота студента, екзамени, заліки, окремі роботи на практичних та лабораторних заняттях, контрольні роботи (вхідні, рубіжні), участь в олімпіадах, конференціях, науково- дослідницькій роботі, відповіді на запитання, тести, конспекти, статті, реферати, індивідуальні завдання та самостійна робота, своєчасність здачі завдання або строки його виконання, участь у громадському житті, регулярність відвідування занять, вивчення додаткових дисциплін. Функціонування рейтингової системи організації навчального процесу можливо лише за умови всебічного розвитку у студента потягу до навчання, інтересу до знання, творчості та ініціативи. Рейтинг студента з успішності складається з рейтингу з окремих дисциплін, тобто з міні-рейтингів, які дають відповідну суму балів. Традиційна система перевірки та контролю знань не завжди дає можливість накопичувати достатню кількість оцінок. Це знижує активність студентів, а оцінка їх знань викладачем може бути некоректною [5]. Тому необхідна мотивація до активного самостійного вивчення студентами навчальних дисциплін, якою може бути міні-рейтинг. Ця форма контролю знань забезпечує отримання певної суми балів на одному занятті, а в окремих випадках допомагає швидко ліквідувати відставання у навчанні.

Отже, навчальний процес, побудований за кредитно-модульною системою активізує пізнавальну діяльність студентів, стимулює їх підтримувати свій рейтинговий рівень шляхом оцінювання якості їх роботи та рівня здобутих вмінь і навичок, поліпшує якість підготовки домашніх завдань та відповідне виконання модульних контрольних, індивідуальних самостійних та науково-дослідницьких робіт, поліпшує відвідування занять. У морально-психологічному аспекті модульна система організації навчального процесу знімає психологічний тиск, зриви і стреси, які, безперечно, виникають у студентів у міжсесійний та сесійний періоди, оскільки результат успішності стає більш прогнозованим завдяки поточному рейтингу.

Література:

1.            Ларионов В.В. Видовое информационное поле в инновационной педагогике: состав, структура, свойства и применение в тестировании / В.В. Ларионов, С.Б. Писаренко // Инновации в образовании. – 2005. - №1. – С.55-62.

2.            Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення занять у вищих медичних навчальних закладах / В.Є. Мілерян. – К., 2007. – 120 с.

3.            Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: [Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. - [3-е изд.]. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 272 с.

4.            Савельєв А.Я. Нові інформаційні технології у навчанні / А.Я.Савельєв // Сучасна вища школа, Варшава, 2000. - № 3. – 62 с.

5.            Hubbard J.P. Measuring medical educational / J.P. Hubbard // Lea & Febiger. – Philadelphia, 2001. – 971 p.