Мирошніченко М.О.                                                                             

                                                                                                      Студента ПЗ-16м

                   Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Україна

 

Особливості провадження у справах, що виникають із   кредитних правовідносин та процесуальні проблеми при їх розгляді

     

   На сьогоднішній день кожна людина постійно знаходиться у відносинах, вступаючи також і у кредитні зобов’язальні відносини. Кожного дня значна кількість населення вступає у кредитні зобов’язальні відносини. Стрімкий розвиток соціальних та економічних перетворень в Україні  та зв’язаний з ними розвиток ринкових відносин, знайшли вираз у необхідності правового забезпечення захисту прав і законних інтересів всіх учасників кредитних правовідносин у сфері фінансової діяльності.

Однак, незважаючи на законодавче закріплення всіх прав і свобод громадянина, виникає потреба у правильній реалізації захисту. На конституційному рівні , встановивши права і свободи за громадянами та організаціями , держава забезпечує механізм їх забезпечення , а також гарантії юридичного закріплення. Таким чином, специфіка юридичних гарантій прав і законних інтересів як громадян,так і організацій відноситься до цивільно правового захисту, у якому поновлюються порушені права, попереджаються та припиняться дії , що порушили права і законні інтереси громадянина.

Таким чином, такий орган державної влади, як суд, розглядає справи ,що виникають із кредитних правовідносин. Питання щодо вирішення конкретного спору ті вирішення конфліктної ситуації є головним обов’язком суду.

Статистичні данні розгляду цивільних справ, що виникають у справах із кредитних правовідносин, переглядається тенденція збільшення цих справ, дослідження правової природи даної категорії справ і виявлення всіх процесуальних проблем, які були виявленні у суді , є дуже важливим та серйозним моментом щодо вдосконалення національного цивільно-правового законодавства, що відповідатимуть практиці та розвитку цивільного процесуального законодавства України.

Отже, необхідно зазначити, що сьогодні відносин, стрімких оборотів набувають відносини у сфері кредитних правовідносин, а також значна зміна соціальних відносин. На мою думку, саме зараз виникає нагальна потреба у зясуванні сутності та правової природи характеру справ , що виникають з кредитних правовідносин, а також виявлення проблем , що виникають при розгляді судами таких справ у теперішній час.

Звертаю увагу на те, що справи, що виникають із кредитних правовідносин набирає стрімких оборотів в дослідженні такими вченими як В. І. Міщенко, В. Т. Сусіденко та інші. Більшість вчених розглядають кредитні правовідносини, виключно в економічному сенсі та повязують з економічною сферою життя. Але навіть у великій кількості обговорень щодо данної теми,залишаються питання стосовно сутності та правової природи кредитних відносин.

Правова природа справ,що виникають із кредитних правовідносин, які виникають при судовому розгляді справ залишається недослідженим, хоча їх кількість перевищує загальну кількість усіх спорів і цивільному процесі України.

Кредит – це відноситься більш до економічного явища та нерозривно повязано з кредитними зобовязаннями. Тісний звязок зумовлюється у соціальних відносинах між кредитором та постачальником. Згідно  статті 1054 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) у кредитному договорі Банк або інша фінансова установазобовязується надати грошові кошти, тобто кредит, постачальнику у розмірі та на умовах, визначених договором, а позичальник, у свою чергу зобовязується повернути кредит та сплатити за нього проценти.

Велика кількість питань набула дискусій при обговорення сутності та  походження термину «кредит». Різне трактування цього терміну , повязане з розглядом кредитних правовідносин між кредитором і постачальником виключно у грошовому сенсі. Таким чином,звужується сам зміст цих відносин, що сприняє звуження його соціального значення.

Успіх кредитних правовідносин складають не тільки економічні відносини, а і відносини на соціальному рівні. Основними чинниками кредитних відносин між людьми, є матеріальна основа та ступінь задоволення потреб у забезпеченні громадян соціальними благаит і послугами,  а також місце проживання,ступінь духавного розвитку та професійна належність людини.

Треба зазначини,що не тільки економічна, а й правова природа кредитних правовідносин відіграє важливу роль у створенні належних віднносин і , заснованих на довірі для задоволення соціальних потреб кожного громадянина. Таким чином, належний порядок розгляду судових спорів у сфері кредитних відносин належить більш до моральних основ . Сьогодні, в умовах економічно нестбільної ситуації в країні постачальники втратили можливість до виконання своїх зобовязань за кредитним договором., також як і у більшості банків виникли проблеми з поверненнями вкладниками грошей за депозитами. Загалом, банки предявляють до суду позов про стягнення заборгованності за кредитним договором, про звернення стягнення на предмет застави чи іпотеки. Після чого, постачальники заявляють вимоги про визнання договору недійсним та оспорюють дії банків щодо підвищення процентної ставки за користування кредитними грошима. Поручителі, таким чином, звертаються до суду з позовами про визнання недійсним договору поруки, а вкладники предявляють вимоги щодоповернення депозитних вкладівта виплат передбачених договором процентів за користування  ци вкладом. Саме тому, на сьогоднішній день існує велика кількість справ даної категорії. Більшу частину складають справи за позовом про стягнення заборгованності за кредитним договором.

Усі спори,що виникають із кредитних правовідносин відносяться до справ позовного провадження та складають правову основу, який розглядається у судовому порядку. В юридичній літературе значно малу увагу приділено процесуальним гарантіями усіх учасників кредитних правовідносин.

Проблема полягає у неоднаковому підході до тлумачення норм матеріального і процесуального права, які повинні знаходити вираз у вирішенні судових спорів. Внаслідок чого, при судовому розгляді справ даної категорії виникають питання щодо визначення судочинства, оскільки сторонами є як фізичні так і юридичні особи, також щодо процесуальних строків розгляду справ, првонаступництва у випадку смерті та інше.

Сьогодні,навіть на рівні вищіх судових ланок немає відповідей щодо вирішення більшості процесуальних прогалин., які виникають при судовому розгляді даної категорії.

  Підсумовуючи, хочу зазначити,що кредитні правовідносини мають не лише економічне,а й соціальне значення. Адже як економічна,так і політична ситуація в країни впливає на зростання спорів данної категорії.

Зміст правових норм повинен відповідати розумним строкам розгляду справ для позбавлення можливості зловживання сторонами  своїми процесуальними правами. Процесуальний порядок судочинства у справах,що виникають із кредитних правовідносин, повинен відповідати гарантії прав і законних інтересів всіх учасників осіб.

В у мовах нестабільної економічної ситуації в країні виникла нагальна потреба у законодавчому закріпленні  матеріального та процесуального відображення у кредитному процесі.

 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.     Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 квіт. 2015 р. : (Офіц. текст). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2015. – 204 с. – (Кодекси України).

2.     Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : монографія. – К. : Атіка, 2011.

3.     Васильєв С.В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навчальний посібник. – Харків : Еспада, 2012. – 370 с