Право/ 2. Адміністративне і фінансове право

К.ю.н., доц. Городецька І.А.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна

Компетенція Державного комітету телебачення і радіомовлення України у сфері забезпечення інформаційної безпеки

 
Серйозність і комплексність загроз, що стоять перед Українською державою в інформаційній сфері вимагає системного аналізу правових основ інформаційної безпеки, з’ясування існуючих проблем у цій сфері та пошуку шляхів їх подолання. Дослідженню різних аспектів національної безпеки присвячені праці таких науковців, як  І.В. Арістова, В.Т. Білоус, О.Ф. Бєлов, В.Ю. Богданович, О.М. Гончаренко, О.Г. Данілян, О.П. Дзьобань, Б.А. Кормич, В.А. Ліпкан, А.І. Марущак, Н.Р. Нижник, М.І. Панов, Г.П. Ситник та інших. Трансформації інституціонального механізму інформаційної безпеки актуалізують питання дослідження організаційно-правових засад забезпечення останньої, у тому числі, структури органів державної влади, що здійснюють управління інформаційною сферою діяльності, а також їх функцій, завдань, повноважень тощо.
Згідно ст. 4 Закону України «Про основи національної безпеки України» до складу цієї частини механізму інформаційної безпеки входять: Президент України, Верховна Рада України, Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, Воєнна організація держави, органи і підрозділи цивільного захисту, правоохоронні органи, суди загальної юрисдикції, прокуратура України [1].
 

Одним із суб’єктів, що здійснює цілеспрямований управлінський вплив на сферу інформаційних відносин є Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Згідно Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 341, Держкомтелерадіо є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері [2].

Основними завданнями Держкомтелерадіо є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері. Держкомтелерадіо відповідно до покладених на нього завдань:

- розробляє  заходи   щодо  запобігання   внутрішньому і зовнішньому  інформаційному впливу, який загрожує інформаційній безпеці держави, суспільства, особи;

- бере участь у формуванні єдиного інформаційного простору, сприянні розвитку інформаційного суспільства;

- виконує разом з іншими державними органами завдання щодо забезпечення інформаційної безпеки;

- готує пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, поліграфії;

- проводить  моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та надає пропозиції зазначеним органам;

- узагальнює і подає Кабінету Міністрів України інформацію про проведення органами виконавчої влади системної роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики та пропозиції щодо вдосконалення такої роботи;

- аналізує та прогнозує розвиток ринку у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, поліграфії;

- сприяє розвитку вітчизняних засобів масової інформації;

- забезпечує дотримання державної мовної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах;

- вживає разом з іншими органами державної влади заходів з підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, захисту суспільства від негативного впливу аудіо- і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній моралі;

- проводить моніторинг змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями;

- узагальнює інформацію органів виконавчої влади про інформування громадськості з питань європейської інтеграції України тощо [2].

Держкомтелерадіо як один із ключових органів державного управління інформаційною сферою наділений комплексом функцій і повноважень (координаційних, контролюючих тощо), ефективна реалізація яких сприяє забезпеченню інформаційної безпеки України взагалі, і, попередженню чинників, які можуть зашкодити реалізації інформаційних потреб та інтересів держави і громадянина зокрема.

Література:

1. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003 р. № 964 – ІV // Офіційний вісник України. – № 29. – с. 38. – Ст. 1433. (Редакція від 07.08.2015).

2. Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України : Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 13.08.2014 № 341. (Офіційний вісник України від 26.08.2014 – 2014 р., № 66, стор. 50, стаття 1842, код акту 73582/2014).  [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-%D0%BF