УДК 658 +69.003

Ігнатенко Г.В., аспірант кафедри менеджменту в будівництві,

Київський національний університет будівництва й архітектури

 

Пошук та вибір раціональної науково-методичної основи упорядкування мультипроектної виробничої програми компанії-девелопера

Розроблена стратегія і бізнес-модель організації-девелопера (ОД) є відправною точкою формування системи управління бізнес-портфелем девелоперських проектів ОД. Відповідно до обраної стратегії ОД затверджуються основні цільові показники, що враховують стадію розвитку ОД, бізнес модель, ринкові тенденції, а також ряд інших факторів, до таких показників можуть відноситься: коефіцієнти фінансової стабільності, рівень фінансового важеля ОД, коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти рентабельності. На підставі сформульованої стратегії, цілей і завдань ОД формулюються вимоги до інвестиційно-будівельного проекту (ІБП), і, відповідно, встановлюються критерії відбору проектів. Фінансові коефіцієнти будівельних проектів і виробничої програми ОД повинні створювати такий середній баланс портфеля, який буде відповідати цілям і завданням стратегії ОД. У міру зміни стратегії розвитку ОД будуть змінюватися, цільові фінансові показники ОД, що знаходяться під контролем у керуючого бізнес-портфелем проектів, а також змінюватися критерії відбору нових проектів. Управління бізнес-портфелем будівельних проектів ОД відбувається шляхом постійного контролю ефективності бізнес-портфеля, його балансування шляхом прийняття ряду управлінських рішень. Схема управлінням ІБП, виробничою програмою бізнес-портфеля в значній мірі залежить від фінансово-правової схеми реалізації проектів і компетенцій, наявних у ОД.

Загальна логіка алгоритмування процесів зводиться до того, що реалізаці кожної бізнес-одиниці розбивається на процеси і підпроцеси, а потім і на процедури, для кожної процедури задається певний алгоритм. Алгоритми беруться за основу для схеми реалізації ІБП, а також створюються «стандарти» організації процесів. Дана схема управління проектами дозволяє зробити бізнес-процеси прозорими і підвищити ефективність діяльності організації-девелопера, дозволяючи оцінювати всі ключові потоки бізнес-процесів – інформаційний, фінансовий, матеріальний тощо. Автоматизовані бізнес-процеси дозволяють оцінювати ефективність діяльності організації-девелопера на всіх рівнях – операційному, управлінні виробничою програмою будівельних проектів, і в підсумку на управлінні бізнес-портфелем проектів. Розроблену нами принципову модель відбору будівельних проектів до бізнес портфеля подано на рис. 1. Однією з найважливіших умов ефективного управління підприємством в ринковій економіці є використання сучасних методів та відповідного інструментарію формування його виробничої програми. До дієвих інструментів формування обґрунтованих виробничих планів в умовах господарювання ОД належить економіко-математичне моделювання формування бізнес-портфеля ІБП. Це дозволить врахувати все різноманіття вимог, що ставляться до досягнення різних за своєю природою цілей стратегічних бізнес-одиниць, а також забезпечити максимальне досягнення пріоритетних цілей, що стоять перед ОД.

Девелопмент як професійний бізнес містить у собі такі види робіт: добір учасників проекту; дослідження ринку; проведення маркетингових досліджень; розробку архітектурної концепції проекту; оформлення дозвільної документації; проектування; будівництво; фінансування; бухгалтерський та управлінський облік; управління майном, його експлуатація. Реалізація девелоперського проекту містить у собі чотири стадії: 1) передпроектну; 2) проектування; 3) будівництва; 4) реалізації.

На нашу думку, процес формування, оцінки та вибору виробничої програми організації-девелопера, що відображає мультипроектний бізнес-портфель, тісно пов’язаний з прийняттям інвестиційних рішень щодо реалізації будівельних проектів. А будь-яка інвестиційна діяльність має певну частку ризику, яку бере на себе організація-девелопер.

 

Подпись: Інвестиційнийетап