Летуча А.В.

Національний університет харчових технологій, Україна

ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Проблеми створення механізму управління грошовими потоками підприємства останнім часом набуває все більшої актуальності. Дієвий механізм управління грошовими потоками визначається синхронізацією надходжень і виплат, а також підтримкою постійної платоспроможності підприємства. Загальна мета управління грошовими коштами – забезпечення збалансованості їх потоків, що надає можливість підтримувати достатній рівень платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

У процесі кругообігу грошові кошти підприємства утворюють грошові потоки. Поняття грошових коштів тісно пов’язане з поняттям грошових потоків. Деякі автори їх ототожнюють, що на нашу думку є помилковим, адже грошові потоки відображають динаміку руху грошових коштів за певний період та не дозволяють отримати інформацію про наявність коштів на певну дату. Розглянемо детальніше підходи авторів до трактування поняття грошових потоків, які наведено у табл.1.

Таблиця 1

Підходи до визначення поняття «грошовий потік»

Джерело

Визначення

Бланк І.А. [1]

Грошовий потік - сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, генерованих господарською діяльністю підприємства

Вареник В.М. [2]

Грошовий потік - як міра ліквідності підприємства, що складається з чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування

Коваленко Н.О. [4]

Грошовий потік - надлишок, який утворюється на підприємстві в результаті всіх операцій, пов'язаних із господарською діяльністю

Краменко В.І. [5]

Грошовий потік - сукупність надходжень і вибуття коштів за певний період часу, формованих у процесі господарської діяльності

Крічевець К. [6]

Грошовий потік - сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, генерованих господарською діяльністю підприємства

Маркіна І.А. [8]

Грошовий потік - сукупність розподілених за часом надходжень і виплат грошових коштів, які утворюються в процесі господарської діяльності і пов’язані із забезпеченням його платоспроможності

Отже, з наведених визначень можна зробити певне узагальнення: в економічній літературі сформувалися два основні підходи до визначення категорії грошовий потік:

- грошовий потік - це різниця між отриманими і виплаченими підприємством коштами за певний визначений період, тобто це сума надлишку або недостачі грошових коштів;

- грошовий потік - це безперервний рух коштів (обіг), тобто їх надходження й виплати (притоки й відтоки) за певний визначений період.

На основі аналізу визначення поняття «грошовий потік» можна зробити висновок, що грошовий потік - це сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їхніх еквівалентів, генерованих його господарською діяльністю, рух яких пов’язаний з факторами часу, структури, ризику і ліквідності. Управління грошовими потоками підприємства є складовою частиною загальної системи фінансового управління. Тому можна з досить великою імовірністю стверджувати, що принципи, які характерні для всієї системи фінансового управління, також застосовні і для управління грошовими потоками. Разом з тим управління грошовими потоками має і свої специфічні принципи, які дозволяють організувати процес управління грошовими потоками на виробничо-торговому підприємстві (рис. 1). При цьому істотне значення мають цілі і завдання управління грошовими потоками, а також конкретні етапи здійснення руху коштів [9, c.104].

.

Рис. 1. Принципи управління грошовими потоками підприємства [9, c.110]

Згідно із принципами управління формують систему методів управління грошовими потоками. До складу основних методів управління грошовими потоками відносять (рис. 2):

- аналіз грошових потоків;

- планування та оптимізація;

- контроль за рухом грошових коштів;

- облік та звітність [10].

Методи управління грошовими потоками є одночасно етапами процесу управління в цілому. Кожен з цих етапів є вихідним для іншого, як це відображено на рис. 2.

Облік та

звітність

 

Рис. 2. Методи  управління грошовими потоками [9]

 

Процес управління грошовими потоками базується на певному механізмі. Механізм управління грошовими потоками являє собою систему основних елементів, що регулюють процес розробки та реалізації управлінських рішень у цій області.

Механізм управління грошовими потоками ґрунтується на принципах системності, інтегрованості, достовірності, динамічності, відповідності цілям підприємства, досяжності, ефективності, багатоваріантності. Структуру механізму управління грошовими потоками підприємства наведено на рис. 3.

Рис. 3. Структура механізму управління грошовими потоками підприємства [3, c.40]

Структура механізму управління грошовими потоками підприємства зумовлює визначеність процесу його формування.

Ефективність управління грошовими потоками визначається синхронізацією надходжень і виплат, підтримкою постійної платоспроможності підприємства і включає такі складові [7, c.105]:

- визначення мінімального обсягу грошових коштів, достатнього для обслуговування поточної господарської діяльності;

- постійний моніторинг надходження грошових коштів від продажу;

- згладжений коливань в обсягах надходжень і виплат грошових коштів з метою запобігання платіжної кризи в окремі періоди;

- оптимізація системи розрахунків з постачальниками і покупцями, тобто обґрунтування політики надання комерційних кредитів і отримання відстрочок платежів;

- вибір напрямків використання тимчасово вільних грошових коштів з метою запобігання втрат від інфляції і упущеної вигоди;

- прискорення оборотності грошових коштів за рахунок впровадження організаційно-економічних заходів.

Практична реалізація цих складових управління грошовими потоками дасть змогу певною мірою знайти компроміс між необхідністю підтримувати певний обсяг грошових коштів для забезпечення ліквідності підприємства і бажанням інвестувати тимчасово вільні кошти для забезпечення їх дохідності.

Література:

1.            Бланк І.О Управління грошовими потоками. – 2-е вид., перероб. и доп. – К.: Ника-Центр, 2013. – 752 с.

2.            Вареник В.М. Визначення дефініції «грошові потоки» // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. - № 1 (10). – С. 30-36.

3.            Єрешко Ю. О. Сутність грошових потоків підприємства як економічної категорії / Ю. О. Єрешко // Формування ринкових відносин в Україні. – К., 2011. – № 4 (119). – С. 39–43.

4.            Коваленко Н.О. Управління грошовим потоками українських підприємств у сучасних умовах господарювання / Н. Коваленко // Економічний аналіз. – 2011. – № 8. – С. 40-44.

5.            Краменко В.І. Управління ресурсами підприємства : Навчальний посібник / В.І. Краменко, Б.І. Холод //  Центр навчальної літератури, 2014. – 288 с.

6.            Крічевець К. Теоретичні основи контролінгу грошових потоків підприємства / К. Крічевець // Наука молода. – Т., 2012. – Вип. 8. – С.172–175.

7.            Лігоненко Л.О.  Управління грошовими потоками: Навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, Г.В Ситник.  – К.: Нац. торг.-ек. ун-т, 2005. – 255 с.

8.            Маркіна І.А., Менеджмент організації : Навчальний посібник / І.А. Маркіна, Р.І. Біловол, В.А. Власенко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 248 с.

9.            Мова В. В. Формування стратегії управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту [Текст] / В. В. Мова, С. М. Семенова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 103–112

10.       Назаренко Р. В. Методи аналізу фінансової рівноваги торгівельного підприємства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Economics/10_82637.doc.htm