Экономические науки/10. Экономика предприятия

Захарченко Л.А., Гумовська Г.Ю.

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Стратегічні напрями ефективного розвитку

комерційного банку

 

Актуальність теми. Для інтенсивного розвитку економіки необхідний ефективний банківський сектор, який виступає її головним кредитором та виконує функцію оптимального перерозподілу капіталу. В сучасних умовах наближення світу до четвертої промислової революції, економіка України ще досі залишається на рівні технологічної відсталості з не розвинутою банківською системою [1]. Тому сьогодні актуальними є питання стратегічного бачення ефективного розвитку комерційних банків як фінансових передумов розвитку економіки, підвищення її конкурентоспроможності та фінансової стабільності.

Метою даної статті є визначення стратегічних напрямів ефективного розвитку комерційного банку в сучасних умовах.

Основна частина. Скорочення виробництва, інфляційний тиск на економіку, зниження інвестиційної активності, втрата основного ринку збуту ускладнили функціонування всієї банківської системи, наслідком чого є падіння фінансування та кредитування банківською системою реального сектора економіки, скорочення банківських установ, зниження залучення іноземного капіталу в банківську систему, втрата довіри населення до банківської системи.

Дослідження рейтингу глобальної конкурентоспроможності, за методикою Всесвітнього економічного форуму (WEF), за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2016-2017 (The Global Competitiveness Index), показало, що Україна посіла 85-е місце серед 138 країн світу, втративши за рік шість позицій (у попередньому рейтингу займала 79-у позицію). На таку позицією негативно впливає показник розвитку фінансових ринків, за яким Україна за 2016 р. продемонструвала найгірший результат - 130 місце серед 138 країн світу, що на 9 пунктів менше попереднього року [2].

Одним з головних напрямів розвитку банківської системи України є вироблення стратегічних напрямів забезпечення ефективного розвитку банківської діяльності, що ґрунтується на інноваційному підході та дає можливість комерційним банкам нарощувати свої активи, реалізувати існуючі можливості для підвищення своєї конкурентоспроможності.

Для забезпечення ефективного розвитку банку необхідно визначити сукупність цілей, дій, спрямованих на ефективну роботу банківської установи через координацію та ефективне використання ресурсів, а також впровадження максимально дієвих методів та способів її забезпечення.

Одним з привабливих напрямів інноваційного розвитку банку є організація дистанційного обслуговування клієнтів комерційними банками на основі використання інформаційних технологій. Найпоширенішими з них є банкомати, платіжні термінали, система Інтернет-банкінг, мобільний банкінг та інше [3].

Для підвищення ефективності діяльності комерційного банку основну увагу слід приділяти підвищенню якості банківських продуктів та роботі з клієнтами: підвищувати якість консультування та швидкість обслуговування; зрозумілість банківських продуктів та підвищення фінансової грамотності населення; доведення інформації про наявність додаткових послуг та визначення всіх потреб клієнта; зворотній зв'язок між клієнтом та банком, відстеження задоволення клієнтами здійсненими  операціями.

Висновки. Досягнення ефективного розвитку потребує суттєвої перебудови моделі ведення бізнесу комерційного банку та впровадження нових інноваційних продуктів, максимального задоволення повного обсягу потреб у фінансових послугах своїх клієнтів, що пов’язано з максимізацією доходів, зниженням витрат та поліпшенням якості обслуговування клієнтів.

 

Література.

1. Стратегія розвитку банківської системи 2016-2020: «Синергія розвитку банків та індустріалізації економіки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:  http://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department/afedra+bankspravi/proekt_strategi.pdf

2. Позиція України в рейтингу країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2016-2017 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1

3. Oсновнi показники діяльності банків України - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807