Економічні науки: 4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки

 

                                                                                                

К.е.н., доцент Гузенко О.П., Кучеренко Д.О

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Інвестиційний аналіз: сутнісний та рольовий аспект

 

Економічні виклики в Україні призводять до необхідності зміни існуючих підходів до аналітичної оцінки інвестиційних проектів. У зв’язку з цим постала проблема наукового осмислення нових явищ у діяльності комерційних банків, пов’язаних із розробленням та впровадженням ефективних схем і технологій проведення інвестиційного аналізу цінних паперів банку та кредитування реальних інноваційно-інвестиційних проектів.

В останні роки питання питанню інвестиційний аналіз та його ролі у функціонування комерційних банків було присвячено багато наукових публікацій. Так, різні теоретичні та практичні аспекти цієї проблеми висвітлені в наукових працях таких дослідників як А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко, С.В. Онікієнко [1], І.М. Боярко та Л.Л. Гриценко [2], Н.М. Чиж [3] та інші. Вчені вважають, що в період змін, які відбуваються в сучасних комерційних банках, існує пряма необхідність поглибленого дослідження змістовності інвестиційного аналізу.

Світовий досвід свідчить, що країни, які характеризуються кризовим станом не в змозі розвивати економіку без залучення та ефективного використання інвестицій. Саме інвестиції сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, забезпечують упровадження сучасних технологій, пожвавлюють ринки товарі та послуг. Крім того інвестиції суттєво сприяють процесам макроекономічної стабілізації та дозволяють вирішувати соціально-економічні проблеми в суспільстві.

Враховуючи викладене виникає нагальна проблема визначення змістовності такого інструменту інвестиційних циклів як аналітична оцінка. Відомо, комерційні банки можуть брати участь в інвестуванні наступним чином: обслуговувати рух коштів, що належать інвесторам-клієнтам і призначені для інвестування; мобілізувати нагромадження для заощаджень і спрямовувати їх на інвестування через ринок цінних паперів; вкладати в інвестиційні проекти власні та залучені кошти. [1] У зазначених процесах саме інвестиційний аналіз надає можливість формувати інформаційний потік для прийняття відповідних управлінських рішень. Таке явище підкреслює актуалізацію напрямку дослідження.

У світовій практиці І.М. Боярко та Л.Л. Гриценко [2] доволі змістовно розкривають сутність дефініції «інвестиційний аналіз» (рис.1)

 

       

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1. Схема змістовності дефініції «інвестиційний аналіз» (авторське представлення в схематичному ракурсі)

 

Як стверджують І.М. Боярко та Л.Л. Гриценко [2] динамічність інвестиційного аналізу лежить у двох площинах – часовій та предметній. У часовій площині виконуються роботи, які забезпечують процес розвитку інвестиційних проектів, починаючи від виникнення самої ідеї і до їх завершення. У предметній площині здійснюється аналіз і розробка інвестиційних рішень в різних змістовних аспектах.

Н.М. Чиж [3] стверджує, що сутнісна характеристика дефініції «інвестиційний аналіз» лежить в площині процесу дослідження інвестиційної активності й ефективності інвестиційної діяльності підприємства, установи з метою виявлення резервів їхнього росту. В контексті рольового аспекту науковець обгрунтовує той факт, що забезпечення належного упревління інвестиціями базується на використання новітніх методів фінансово-економічних розрахунків, спрямованих на вирішення широкого кола прикладних завдань інвестиційного аналізу. Без інвестиційного аналізу ефективність рішень по адаптації інвестиційного ресурсу неможлива.

За результатами досліджень, можна зробити висновок, що інвестиційний аналіз має спиратися на пакет методів і прийомів, які здатні обгрунтовано сформувати представлення про майбутній розвиток подій за інвестиційним проектом та оцінити наявний економічний або соціальний ефект разом з тим, інвестиційний аналіз повинен також розкривати оптимальні параметри розвитку інвестиційної ідеї в умовах невизначеності та обмеженості фінансових ресурсів і забезпечити створення оптимального портфелю інвестицій.

 

 

Література:

 

1.                Пересада А.А. Інвестиційний аналіз:[підручник]/ А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко, С.В. Онікієнко. -К.: КНЕУ, 2003.-485с.

2.                Боярко І.М. Інвестиційний аналіз:[навч.посіб.]/ І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко. -К.: Центр учбової літератури, 2011.-400с.

3.                Чиж Н.М. Інвестиційний аналіз:[консп.лекц.]/ Н.М. Чиж.- Луцьк: Луцький НТУ, 2016.-104.с.