Студентка Бертман Т.І.

Науковий керівник к.е.н., доцент Буга Н.Ю.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

В умовах глобалізації економічних процесів на сучасному ринку кожне підприємство намагається не тільки максимізувати прибуток, а й сприяти ефективній маркетинговій діяльності. Питання формування й втілення адекватних ринковим вимогам стратегій поводження підприємства набувають особливої актуальності на цей час, який характеризується необхідністю подолання численних негативних наслідків кризових явищ.

Вагомий науковий внесок у дослідження проблем формування маркетингових стратегій зробили такі вітчизняні науковці як Р. Дудяк[1], С.В. Ковальчук[2], Ю.М. Мельник[3], Н.І. Сарай[4]. Але, власне питання класифікації маркетингових стратегій потребує нагального розвитку.

Для підприємства, що знаходиться в стані кризи, найважливішою складовою та невід’ємною частиною процесу управління підприємницькою діяльністю є стратегічне планування. Результатом планування є встановлення довгострокових цілей і заходів для їхньої реалізації[4, с. 125].

Щоб досягти поставлених цілей, підприємство повинно максимально використати внутрішні ресурси, дослідити ринкове середовище, спрогнозувати його розвиток і потреби, задіявши при цьому всі інструменти стратегічного маркетингу, серед яких варто приділити особливу увагу розробці маркетингових стратегій, оскільки саме вони визначають напрям діяльності підприємства та спрямовані на досягнення поставлених маркетингових цілей. Формування маркетингової стратегії – це один із найважливіших і найсуттєвіших етапів маркетингу на підприємстві[1, с. 295-296].

В економічній літературі зустрічаються різні концепції маркетингових стратегій. Але найпоширенішими з них є: виділення конкретних цільових ринків (сегментація ринку), вибір цільових ринків, вибір методів виходу на ринок, закріплення на ньому чи виходу з нього, вибір засобів маркетингу, вибір часу виходу на ринок або виходу з нього.

З огляду на комплексний характер засобів маркетингу, а також логічну послідовність їхнього використання в маркетинговому циклі, будь-яка маркетингова стратегія розглядається як багатоаспектна. Можна стверджувати, що зміст стратегії маркетингу збагачується в міру її просування по стадіях маркетингової діяльності. Типовими для маркетингового циклу чотири стадії [4, с. 125].

1) аналіз і оцінка ринкових і маркетингових можливостей організації;

2) добір цільових ринків;

3) розробка комплексу маркетингу;

4) розробка і реалізація маркетингових програм.

Пріоритетними в антикризовому маркетингу є стратегії просування товарів на нові ринки, зміцнення становища на старих ринках, диверсифікованості. Всі інші стратегії ранжуються і можуть служити напрямком тактичних дій на більш коротких проміжках часу. Найчастіше в кризових умовах розробляється середньострокова стратегія до трьох років. Маркетингові стратегії можна прокласифікувати за низкою ознак:

1) маркетингове середовище;

2) функціональне призначення;

3) розвиток організації;

4) вид і масштаб ринку;

5) пріоритет засобів маркетингу;

6) ринкова кон’юнктура;

7) ринкова поведінка.

Ознаки, що визначають характер виробничо-господарської діяльності, її функціональне призначення (ознаки 1-3), мають інтеграційний характер і формують соціально-економічну й організаційно-правову базу для розробки реальної маркетингової стратегії організації. Вид і масштаб ринку (ознака 4). Критерієм такої оцінки виступає частка продукції підприємства на ринку та її абсолютна і відносна величини. Найчастіше як методологічний принцип у даному процесі виступає життєвий цикл товару. Відповідно до зміни стратегії змінюються пріоритети засобів маркетингу (ознака 5). Ринкова кон'юнктура (ознака 6) впливає на стратегію попиту та пропозиції, тобто має вплив на виробника.

Серед зазначених вище стратегій не можна виділити пріоритетних, їх застосування має носити індивідуальний ситуаційний характер. Усі стратегії в умовах кризи можна використовувати як набір тактичних заходів, адже тільки в комплексне застосування надасть можливість отримати бажаного результату.

Отже, на основі вищезазначеного, можна стверджувати, що маркетингова стратегія – один з інструментів маркетингу, який спрямований на досягнення маркетингових цілей за допомогою порівняння сильних і слабких сторін внутрішнього середовища з можливостями та загрозами ринку. Вдало підібрана й уміло реалізована стратегія не тільки дає змогу підприємству досягти конкурентних переваг, а й задовольнити потреби споживача.

Список використаних джерел.

1.                Дудяк Р. Маркетингові стратегії в діяльності підприємств / Р. Дудяк, Ю. Голембйовська, Р. Грабовський // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2014. - № 21(1). - С. 295-300.

2.                Ковальчук C. В. Маркетингові стратегії розвитку торговельних підприємств [Електронний ресурс] / C. В. Ковальчук //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_1_35

3.                Мельник Ю. М. Маркетингові стратегії антикризового управління: класифікаційні ознаки та умови їх застосування [Електронний ресурс] / Ю. М. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 4(2). - С. 105-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2011_4(2)__15

4.                Сарай Н. І. Сучасні маркетингові стратегії в антикризовому управлінні підприємством / Н. І. Сарай // Інноваційна економіка. - 2014. - № 1. - С. 124-127.