Економічні науки/7. Облк та аудит

 

 

Студентка Юр'єва В.В.

Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Теоретичні засади визнання та оцінки дебіторської заборгованості

 

Однією зі спільних рис українських та міжнародних стандартів є момент  визнання дебіторської заборгованості в обліку, який передбачає виконання загальних критеріїв визнання активів, а саме:

-         велика вірогідність отримання економічної вигоди, пов'язаної з дебіторською заборгованістю;

-         вартість дебіторської заборгованості може бути надійно оцінена.

Додатковим критерієм визнання дебіторської заборгованості можна виокремити забезпечення контролю за нею.

Основною проблемою визнання дебіторської заборгованості залишається проблема пов'язана з наявністю мотивуючих скидок, які надаються покупцям. Адже в сучасних умовах господарювання для отримання додаткового прибутку за рахунок збільшення товарообігу, підприємства вимушені заохочувати своїх клієнтів наданням їх різноманітних знижок.

Проблемним аспектом у оцінці дебіторської заборгованості є те, що вона повинна оцінюватися за вартістю можливих до отримання сум, щоб не завищувати очікування користувачів фінансової звітності [2, с.106].

Наведені вище проблеми визнання та оцінки обумовлюють розбіжності у обліку та оцінці дебіторської заборгованості в Україні та за кордоном.

Оцінка поточної дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці [1, с.1]

Оцінка поточної дебіторської заборгованості

 

 

Вітчизняна практика

 

Зарубіжна практика

На дату виникнення

 

На дату складання

балансу

На дату виникнення

На дату погашення

На дату складання балансу

- за первісною вартістю

 

 

- за первісною вартістю

- за чистою вартістю реалізації

Валовий метод

за сумою

виставленого

рахунку

з урахуванням знижки (за умови оплати в період дії знижки)

чиста вартість реалізації

Чистий метод

за сумою зменшеною на величину знижки

 

 

 

- з урахуванням знижки

(за умови оплати в період дії знижки)

- знижка, не отримана

покупцем, трактується як

“штраф” (за умови оплати пізніше періоду дії знижки)

 

чиста вартість реалізації 

 

 

Так, в зарубіжних країнах оцінка поточної дебіторської заборгованості здійснюється на дату її виникнення (за сумою виставленого рахунку або за сумою, зменшеною на величину знижки), на дату погашення (за сумою з урахуванням знижки за умови оплати в період дії знижки) та на дату балансу (за чистою вартістю реалізації). В українській практиці поточна дебіторська заборгованість у момент її визнання оцінюється за первісною вартістю одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, а на дату складання балансу – за чистою вартістю реалізації.

Для вирішення проблеми оцінки дебіторської заборгованості та обліку знижок за своєчасність її сплати міжнародні стандарти пропонують використовувати один з методів:

-         брутто;

-         нетто.

Метод обліку знижок брутто (консервативний метод) передбачає відображення тільки звершених фактів без урахування будь-яких припущень або оцінок. Таким чином, в момент визнання заборгованості вона повинна бути оцінена по повній сумі угоди, а якщо покупець скористається знижкою, тільки тоді операція буде відображена в обліку [2, с.106].

Метод урахування знижок нетто (ліберальний метод) припускає, що для більшої достовірності має відображатися найбільш песимістичний прогноз подій, тобто вже в момент визнання дохід і заборгованість мають бути зменшені на суму можливої знижки. А якщо покупець не скористається даною пропозицією, тоді відображається отримання “загубленої” знижки як додатковий дохід [2, с.107].

Оцінка та відображення поточної дебіторської заборгованості на дату балансу за українськими та міжнародними стандартами відбувається за чистою вартістю реалізації. Відмінним при цьому (в Україні та за кордоном) є визначення чистої вартості реалізації:

·         Вітчизняна практика:

ЧВР = ПВ — РСБ,

де ЧВР – чиста вартість реалізації;

ПВ – первісна вартість;

РСБ – резерв сумнівних боргів.

·         Зарубіжна практика:

ЧВР = ПВ — РСБ — РПЗ — РЗДЗ,

де РПЗ – резерв повернень та знижок,

РЗДЗ – резерв на збір (на інкасацію) дебіторської заборгованості.

Література:

1. Федоришина Л.І., Петриченко О.А., Любенко О.С. Облік дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах. – [Електронний ресурс].

2. Шкіря Н.Л. Аудит: [Навчальний посібник] / Н.Л. Шкіря, Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 224 с.

3. Войтюк О.В. Відмінності між вітчизняними та міжнародними підходами до обліку дебіторської заборгованості. – [Електронний ресурс].

4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік, аналіз, аудит» / Ф.Ф. Бутинець [та інші], під заг. ред. Ф.Ф, Бутинця.– Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912 с.

5. Чернова І. Вексель: податковий та бухгалтерський облік. – [Електронний ресурс].